Utdanning

Grunnsteinen i et vellykket kunnskapssamfunn

➤ En høyt utdannet befolkning er en viktig forutsetning for økonomiens omstillingsevne. Abelia forventer at trenden mot et stadig høyere utdanningsnivå vil fortsette på grunn av økt etterspørsel etter høyt utdannet arbeidskraft, og fordi antall studieplasser innen høyere utdanning økes år for år.

Det er et mål at flere av de som står utenfor eller risikerer å stå utenfor arbeidslivet fremover, kommer i arbeid. Dette er viktig for å sikre en bærekraftig velferdsstat og et konkurransedyktig næringsliv, og det bør være styrende i utdanningspolitikken. Samtidig er arbeidsmarkedet i stor endring. Det er viktig at utdanningsinstitusjonene tilpasser seg de behovene for omstilling vi står midt oppi, som for eksempel klimautfordringene. De aller fleste kandidater fra høyere utdanning skal inn i et arbeidsliv utenfor akademia. Derfor er det viktigere enn noen gang at utdanningstilbudet er dimensjonert etter omstillingsbehovet i næringslivet og samfunnet for øvrig.

Abelia vil jobbe for at flere kontinuerlig skal oppdatere sin kompetanse, blant annet for å sikre sysselsetting i møte med nye kompetansebehov. For å tette kompetansegapet må utdanningsinstitusjonene være tett koblet på arbeidslivet og dets behov, og tilby utdanning som er tilpasset arbeidstakeres livssituasjon i et livsløpsperspektiv.

HR, møteplasser, event, arrangement, kolleger, leder, kurs.
  1. Redd skolemangfoldet

    I sitt forslag til Statsbudsjett for 2024 foreslår regjeringen en ny tilskuddsmodell for private grunnskoler. Forslaget vil ramme kombinerte barne- og ungdomsskoler hardt; nedlagte skoler kan bli konsekvensen.

  2. Frykter nedlagte skoler

    Regjeringen endrer tilskuddsmodellen for private grunnskoler. Etter en innfasingsperiode fram til 2028 vil kuttet til privatskolene være på 515 millioner kroner årlig.

Stående mann.