Abelias politiske plattform 2020-2025

Abelia mener den viktigste politiske oppgaven fremover er å bidra i utviklingen av et bærekraftig, kunnskapsbasert, innovativt og globalt konkurransedyktig norsk næringsliv og samfunnsliv. Dette vil være avgjørende for å sikre framtidig velferd, sysselsetting og verdiskaping.

Norge står overfor en rekke utfordringer: Stadig økende offentlige utgiftersom utgjør nå over halvparten av landets brutto nasjonalprodukt, og en fastlandsøkonomi som ikke klarer å bære dette utgiftsnivået. I tillegg har norsk økonomi en sårbar næringsstruktur hvor store deler av statens inntektsstrømmer kommer fra noen få ressursorienterte næringer. Videre gjør klima- og miljøutfordringene at norsk økonomi og samfunn må gjennom et grønt skifte.  

Ny kunnskap, teknologi og innovasjonskraft gir betydelige muligheter for å løse problemstillingene vi står overfor. Uløselige problemer har blitt løselige og nye verdiskapingsmuligheter florererSamtidig er utviklingstakten eskalerendekonkurransen hard, og Norge må tilrettelegge for et innovativt og omstillingsdyktig næringsliv raskt.  

Økt verdiskaping gjennom samarbeid mellom offentlig, næringsliv og ideell sektor. Velferdsstaten er bygget i et samarbeid mellom næringslivet, ideell- og offentlig sektor. Det er et fortrinn vi må ta vare på. Samtidig opplever vi at den digitale omstillingen flytter grenser. Grenser for hva man kan få til og hvordan. I tillegg utfordrer etablerte rollemønstre og arbeidsfordeling. Digital omstilling har gjort tiden moden for et nytt blikk på rollefordelingen mellom offentlig sektor, næringslivet og ideell sektor i Norge. Skal vi klare å møte fremtidens utfordringer må vi sikre god samhandling og tydelig oppgavedeling mellom de ulike sektorene og forutsigbarhet. Vi må være sammen om verdiskaping.  

Norsk næringsliv må være internasjonalt orientert. Norge har en liten og utadvendt økonomi som er avhengig av handel med utlandet og utenlandsk teknologiutvikling. Vår evne til å samarbeide internasjonalt vil være definerende for vår evne til å skape et mangfold av nye økonomiske bærebjelker. Samtidig må norsk næringsliv bygge kunnskap og teknologi i verdensklasse. Vi må også vende blikket utover på det verdensomspennende markedet, og søke internasjonalt samarbeid gjennom bygging av fremtidsrettet digital infrastruktur, kompetanse og forskning. 

Privat sektor er en viktig del av løsningen, også på klima- og miljøutfordringeneDe globale klima- og miljøutfordringene er et resultat av en industrialisering og økonomisk vekst i vestlige land. En vekst også utviklingsland ønsker å ta del i. For å få til en bærekraftig utvikling, må vi derfor utvikle løsninger som i større grad frikobler økonomisk vekst fra utslipp og miljøpåvirkning. FNs bærekraftsmål har blitt et oversiktskart over bærekraftige forretningsmuligheter. Bærekraft må være en avgjørende del i kjernevirksomheten og verdikjeder i bedriftene fremover, og ressursbruken må bli sirkulær.  

Slik ingen i 1960 kunne forutse hvilken betydning olje- og gassnæringen eller oppdrettsnæringen ville ha i dag, er det vanskelig å si noe sikkert om hva vi skal leve av fremover.  Men vi vet noe: verdier og arbeidsplasser kommer ikke av seg selv. Kunnskap og teknologi har vært – og vil fortsatt være – avgjørende for å omsette et godt utgangspunkt til faktiske verdier og arbeidsplasser. 

For å løse disse utfordringene og ivareta det norske velferdssamfunnet  det satses på: 

  • Forskning og innovasjon  
  • Offentlig-privat samhandling 
  • Teknologi og digitalisering 
  • Bærekraft og bedre ressursutnyttelse 
  • Kompetanse 
  • En moderne og ansvarlig arbeidspolitikk 

Last ned publikasjon

Last ned hele Abelias politiske plattform i .pdf-format