Et digitalt og bærekraftig kunnskapssamfunn

- Abelias visjon

Abelia mener den viktigste politiske oppgaven fremover er å bidra i utviklingen av et bærekraftig, kunnskapsbasert, innovativt og globalt konkurransedyktig norsk nærings-og samfunnsliv. Dette er avgjørende for å sikre framtidig velferd, sysselsetting og verdiskaping. Det er næringslivet som må være drivkraften i å finne løsninger på de store samfunnsutfordringene og politikken må legge opp til sterkest mulig innovasjonskraft i norsk økonomi.

Høringssvar fra Abelia

  1. FFA innspill på eksportkontroll UD 23.06.22

    Norge står overfor store omstillinger i næringsliv og offentlig sektor, godt beskrevet bl.a. i Perspektivmeldingen. Utfordringen er forsterket av angrepskrigen i Ukraina og de følger det har for internasjonalt samarbeid, verdikjeder, energitilgang og verdensøkonomien i stort, i tillegg til den humanitære krisen. Vi må skape nye arbeidsplasser i privat sektor og omstille både privat og offentlig sektor for å trygge velferden for kommende generasjoner. Skal vi få til det, må det globale utdannings- og forskningssystemet samarbeide om å utvikle kunnskap og teknologi for fremtiden.

  2. Høringssvar fra FFA angående EU-direktiv om åpne offentlige data.

    Direktivet innfører vederlagsfrihet for offentlig finansierte forskningsdata som er omfattet av artikkel 10. Dette gjelder også i dag. Videre gis det mulighet for å ta betalt for tilrettelegging av data (kostpris), noe som er avgjørende hvis instituttene skal kunne gjøre slik tilrettelegging. Det er viktig her at det presiseres at dataeier ikke bør pålegges tilleggskostnader for gjenfinning av datasett eller pålegges ytterligere organisering av data. 22.06.22.

  3. Høringsuttalelse fra FFA til NOU 2022:2 Akademisk ytringsfrihet

    FFA mener det viktigste tiltaket for å fremme akademisk ytringsfrihet vil være å holde en løpende diskusjon om forskningens og forskernes frihet for å øke bevissthet og kunnskap blant alle ansatte. Akademisk ytringsfrihet må etter vårt syn være knyttet til forskningsetikk i bredt. En ev erklæring som foreslås av utvalget, bør inngå som en del av de forskningsetiske retningslinjene ved FoU-organisasjonen.