Et digitalt og bærekraftig kunnskapssamfunn

- Abelias visjon

Abelia mener den viktigste politiske oppgaven fremover er å bidra i utviklingen av et bærekraftig, kunnskapsbasert, innovativt og globalt konkurransedyktig norsk nærings-og samfunnsliv. Dette er avgjørende for å sikre framtidig velferd, sysselsetting og verdiskaping. Det er næringslivet som må være drivkraften i å finne løsninger på de store samfunnsutfordringene og politikken må legge opp til sterkest mulig innovasjonskraft i norsk økonomi.

Høringssvar fra Abelia

  1. Høringsbrev fra FFA: "Finansiering av universitet og høyskoler"

    FFA mener det er positivt at utvalget anbefaler å beholde resultatindikatoren for doktorgrad. FFA er derimot bekymret for utvalgets anbefalinger om å fjerne publiseringsindikatoren.

  2. Forskning for omstilling må ikke settes på vent – det har ikke Norge tid eller råd til

    FFA anmoder Stortinget om å gi Kunnskapsdepartementet og Forskningsrådet fullmakt til å kunne omdisponere midlertidig mellom bevilgninger gitt på ulike poster og kapitler, men slik at forbruket over flere år innen hver post og kapittel er i henhold til Stortingets vedtak og formål.

  3. FFA innspill på eksportkontroll UD 23.06.22

    Norge står overfor store omstillinger i næringsliv og offentlig sektor, godt beskrevet bl.a. i Perspektivmeldingen. Utfordringen er forsterket av angrepskrigen i Ukraina og de følger det har for internasjonalt samarbeid, verdikjeder, energitilgang og verdensøkonomien i stort, i tillegg til den humanitære krisen. Vi må skape nye arbeidsplasser i privat sektor og omstille både privat og offentlig sektor for å trygge velferden for kommende generasjoner. Skal vi få til det, må det globale utdannings- og forskningssystemet samarbeide om å utvikle kunnskap og teknologi for fremtiden.