Ideelle og frivillige organisasjoner

Et sivilsamfunn med frihet til å innovere og kraft til å engasjere

➤ Abelia jobber for et bærekraftig, kunnskapsbasert og innovativt samfunn der ideelle og frivillige organisasjoner spiller en sentral rolle. Vi vil ha et velfungerende samspill mellom offentlig sektor, ansvarlige og nyskapende private aktører og et organisasjonsliv med virksom frihet og uavhengighet. 

➤ Derfor jobber vi for forutsigbare og langsiktige rammevilkår for frivilligheten og ideelle aktører, både når det gjelder støtteordninger, skattesystem, virkemidler for innovasjon og digitalisering, og avtaler med det offentlige. 

➤ Ideelle og frivillige virksomheter en betydelig bidragsyter i norsk økonomi og står for rundt fire prosent av BNP. De er profesjonelle organisasjoner og arbeidsgivere for over 90.000 årsverk. Abelia jobber for at de skal være blant Norges beste og mest fremtidsrettede arbeidsgivere.

Bilde av to kvinner og to menn som sitter rundt et bord og diskuterer, tre av dem smiler mens den ene mannen sitter med ryggen til. Bildet er belyst og det er steinvegger i bakgrunnen.

Abelia og sivilsamfunnet

➤ Ideelle og frivillige virksomheter er innovatører og står bak det meste av det vi kjenner som vårt velferdssamfunn. Det var ikke det offentlige, men kirken og aktører i sivilsamfunnet, som dannet de første skolene. Det var frivillige som skapte forløperne til de velferdsordningene som i dag utgjør vårt sosiale sikkerhetsnett. Det var frivillige organisasjoner som startet og drifter flere av beredskapstjenestene våre. Ideelle aktører opprettet barnevernsinstitusjoner, barnehager, kulturskoler og leksehjelp lenge før kommersielle aktører fanget opp ideene, eller før det offentlige satte rammer for tilbudene. 

➤ Verdibaserte organisasjoner er kunnskapsvirksomheter. De finansierer og arbeider fram forskning. De driver folkeopplysning og opplæring i kultur og demokrati gjennom studieaktivitet og organisasjonsarbeid. De utfører analyse og formidling av kunnskap.

➤ Innovasjon er mer enn ny teknologi og nye aktiviteter. Innovasjon skjer gjennom nye måter å drive tjenestetilbud på. Det drives fram gjennom nærhet med brukere, med pårørende og med frivillige bidragsytere. Ideelle og frivillige virksomheter vil ofte være de første til å plukke opp ulike gruppers behov og utfordringer. De er spesialister på å nå ut til flest mulig mennesker ved hjelp av minst mulig ressurser. Det gir treffsikkerhet og nøkternhet i innovasjonsarbeid. Abelias oppdrag er å sikre at de lykkes.

 

Våre viktigste saker:

 • Økning av skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner 
 • Regelstyring av MVA-kompensasjon for frivilligheten og ideell sektor, samt utredning av MVA-kompensasjon for investeringer i bygg 
 • Flerårige og langsiktige tilskuddsordninger 
 • En varig ordning for investering og kompetansebygging knyttet til digitalisering i ideell og frivillig sektor 
 • Et krafttak for forenkling – videreutvikling av tilskudds- og rapporteringsplattformer for frivillige organisasjoner
 • Realisering av ambisjonen om ideell vekst i barnevernet, med bedre utnyttelse av eksisterende avtaler, langsiktige garantier og støtte ved nyetablering, og stans i offentlig ansvarsovertakelse
 • Utredning og etablering av et innovasjonsfond for ideell sektor, etter dansk modell
 1. Gode signaler for ideelt barnevern

  – Det er veldig positivt at regjeringen går offensivt ut for å sikre nyetableringer i institusjonsbarnevernet. Den nye etableringsstøtten for ideelle barnevernsinstitusjoner vil kunne bidra til flere plasser, forutsatt at det også gis forutsigbarhet for at aktørene kan drifte langsiktig, sier Kjartan Almenning, leder for ideell og velferd i Abelia.

 2. Regelstyring på overtid: Usikkerhet for organisasjonslivet

  – Regjeringen har lovet en regelstyring av momskompensasjon for frivillige organisasjoner, og nå er vi langt på overtid. I mangel på en regelstyrt ordning er det en årlig usikkerhet for om full kompensasjon faktisk vil innfris, sier Kjartan Almenning, leder for ideell og velferd i Abelia.

 • Kjartan Almenning
 • Leder for ideell- og velferdspolitikk
 • Pressebilder