Gode signaler for ideelt barnevern

Publisert

Kjartan Almenning, leder for ideell og velferd. Foto: © Ilja C. Hendel

– Det er veldig positivt at regjeringen går offensivt ut for å sikre nyetableringer i institusjonsbarnevernet. Den nye etableringsstøtten for ideelle barnevernsinstitusjoner vil kunne bidra til flere plasser, forutsatt at det også gis forutsigbarhet for at aktørene kan drifte langsiktig, sier Kjartan Almenning, leder for ideell og velferd i Abelia.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024 gis det en rekke viktige signaler for ideelle velferdsleverandører på barnevernsfeltet. Regjeringen bevilger 570 mill. kroner for å imøtekomme behovet i en situasjon der flere barn trenger tiltak i institusjon og der barna også har mer omfattende behov enn tidligere. Regjeringen legger opp til å styrke og omstille det statlige institusjonstilbudet og etablere flere institusjoner i egen regi, men setter også av 10 mill. kroner til en prøveordning i form av en etableringsstøtte.  

– Det har blitt gjort en rekke vedtak om å styrke ideell sektors posisjon i barnevernet. Viktigst av disse er Stortingets vedtak i 2018 som krever at andelen ideelle aktører i institusjonsbarnevernet skal økes til 40 prosent innen 2025, sier Almenning.  

I 2021 leverte ideelle leverandører om lag 22 prosent av oppholdsdøgnene i institusjonsbarnevernet. Offentlige institusjoner stod for 43 prosent, og kommersielle for 35 prosent. Det vil si at i løpet av stortingsperioden må ideelles andel om lag dobles, hvis stortingsvedtaket skal innfris.  

– Men det er lite trolig at det er mulig å innfri målet om 40 prosent innen 2025 uten nye tiltak. Abelia har derfor tatt initiativ til en støtteordning for ideelle aktører som ønsker å starte opp nye institusjonstilbud innen barnevernet. Den bør kombineres med langsiktige garantier ved nyetableringer, ved å si fra seg muligheten til nedskalering av avtalene i en periode.  Det er veldig gledelig at dette nå ser ut til å komme på plass, og vi ser fram til å følge med på innretningen, sier Almenning. 

– En sterk ideell sektor bidrar til mer sosial innovasjon i tjenestene, mer brukernærhet og bedre løsninger som også gjør offentlig sektor bedre. Abelia har en overordnet målsetning om bedre samspill mellom offentlige, ideelle og andre private aktører.