Vedtekter

Publisert

§ 1 Navn og formål

Foreningens navn er Abelia. Abelia er en samlende forening for IKT- og kunnskapsbedrifter og skal arbeide for å:

 • Oppnå gode og forutsigbare betingelser for lønnsomhet, vekst og utvikling hos medlemmene
 • Styrke innovasjonstakten i Norge gjennom et effektivt samspill mellom forskning, undervisning og næringsliv
 • Posisjonere norsk næringsvirksomhet i det internasjonale kunnskapssamfunnet
 • Yte god service og rådgivning til medlemmene
 • Synliggjøre næringens betydning overfor myndigheter og samfunn
 • Skape nettverk og samarbeidsfora for kompetanseutvikling og fornyelse

§ 2 Medlemmer 

Medlemmer er bedrifter som driver en virksomhet i Norge som er knyttet til informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), og bedrifter som leverer kunnskapsbaserte tjenester. Administrasjonen behandler søknader om medlemskap. I tvilstilfeller avgjør foreningens styre om en bedrift kan opptas som medlem.

§ 3 Forholdet til Næringslivets Hovedorganisasjon

Foreningen er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Foreningens medlemmer er også medlemmer av NHO, med mindre NHOs vedtekter bestemmer noe annet. Foreningen og medlemmene er forpliktet til å overholde de til enhver tid gjeldende vedtekter for NHO.

§ 4 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Medlemmene skal varsles om datoen for generalforsamlingen minst 6 uker i forveien. Senest 2 uker på forhånd skal innkalling med dagsorden og sakspapirer, herunder årsberetning, regnskap og budsjett, sendes ut til medlemmene. Generalforsamlingen treffer beslutning med simpelt flertall blant de fremmøtte stemmer med mindre vedtektene fastsetter noe annet. Sakene behandles i denne rekkefølge:

 1. Styrets beretning
 2. Regnskap med revisjonsberetning
 3. Kontingent
 4. Valg av styreleder, nestleder, styremedlemmer, revisor, valgkomité og valgkomitéens leder
 5. Andre saker

Forslag som medlemmer ønsker behandlet på ordinær generalforsamling må være kommet til styret 4 uker før tidspunktet for generalforsamlingen. Det føres protokoll over forhandlingene som undertegnes av to representanter valgt av generalforsamlingen.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling sammenkalles når styret finner det nødvendig eller når det kreves av minst en tredjedel av medlemmene. Innkalling skjer med minst 8 dagers varsel. I helt ekstraordinære tilfelle kan varselet gjøres kortere. Generalforsamlingen treffer beslutning med simpelt flertall blant de frammøtte stemmer med mindre vedtektene fastsetter noe annet.

§ 6 Stemmerett

Hver medlemsbedrift har én stemme i alle saker som behandles av generalforsamlingen. Stemme kan ikke avgis ved fullmakt, men en person kan stemme på vegne av flere bedrifter innen samme konsern.

§ 7 Styret

Foreningen har et styre på inntil 10 medlemmer. Styrets medlemmer velges for to år av gangen. Styreleder og nestleder velges i hvert sitt år. Et medlem av styret kan ikke inneha samme verv sammenhengende i mer enn 4 år. Valgbarheten gjenoppstår etter 2 år. For å sikre en balansert utskiftning av styremedlemmer, kan en sittende styrerepresentant unntaksvis gjenvelges for et ekstra år. Styret leder foreningens virksomhet i samsvar med vedtektene og iverksetter generalforsamlingens vedtak. Styret overlater gjennomføringen av saker til administrasjonen. Styrets forhandlinger og beslutninger protokolleres. Protokollen skal alltid være tilgjengelig for styrets medlemmer og for revisor. Styret avtaler selv sine møter. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene, inklusive leder eller nestleder, er til stede. Styret vedtar budsjett for påfølgende år på årets siste møte.

§ 8 Administrasjonen

Administrasjonen forestår den daglige drift av foreningen og utfører de oppgaver styret bestemmer. Styret ansetter administrasjonens leder og fastsetter lederens lønns- og arbeidsvilkår. Styret fastsetter en årlig lønnsramme for det øvrige personalet.

§ 9 Kontingent

Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen forskuddsvis for ett år av gangen. Medlemmene plikter å gi foreningen de nødvendige opplysninger for å beregne kontingenten.

§ 10 Bedrifter med tariffavtale

For virksomheter som deltar i tariffsamarbeidet vises det til de aktuelle bestemmelser i NHOs vedtekter.

§ 11 Utmelding og eksklusjon

Utmelding må skje skriftlig og med minst 6 måneders varsel. Fristen begynner å løpe fra den første dag i den påfølgende måned etter utmeldingen. Medlemmer er likevel forpliktet etter evt. tariffavtaler de er bundet av ut tariffperioden. Medlemmer som ikke oppfyller sine forpliktelser etter disse vedtekter eller evt. gjeldende tariffavtaler eller opptrer illojalt ovenfor foreningen, kan ekskluderes av styret.

§ 12 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer må, for å være gyldige, vedtas av generalforsamlingen med 2/3 flertall av de fremmøtte stemmer.

§ 13 Oppløsning

Beslutning om oppløsning av foreningen må, for å være gyldig ved første gangs behandling, være fattet med minst 2/3 flertall av en generalforsamling hvor minst halvparten av medlemmene er representert. Ved annen gangs behandling kreves 2/3 flertall uavhengig av antall fremmøtte.