FFA

FFA er Forskningsinstituttenes fellesarena, en bransjeforening for forskningsinstitutter tilknyttet Abelia. Vi jobber for bedre rammebetingelser for forskningsinstituttene.

Foto: Thor Nielsen/SINTEF

Forskning funker

Forskningsinstituttene løser samfunnsutfordringene, bidrar til nye jobber, og skaper fornyelse, effektivisering og innovasjon i private og offentlige virksomheter.

Impact i anvendt forskning

Begrepsavklaring og praksis.

FFA har bestilt en rapport fra NIFU som utreder Impact-begrepet og hvordan det kan operasjonaliseres og bidra til bedre vurdering av forskningens samfunnseffekt.

Sterke forskningsinstitutter skaper forskning som funker

Ny instituttpolitikk. Anbefaling fra FFA.

Vi jobber med disse sakene:

Høringsuttalelser og innspill fra FFA :

 1. FFA innspill på eksportkontroll UD 23.06.22

  Norge står overfor store omstillinger i næringsliv og offentlig sektor, godt beskrevet bl.a. i Perspektivmeldingen. Utfordringen er forsterket av angrepskrigen i Ukraina og de følger det har for internasjonalt samarbeid, verdikjeder, energitilgang og verdensøkonomien i stort, i tillegg til den humanitære krisen. Vi må skape nye arbeidsplasser i privat sektor og omstille både privat og offentlig sektor for å trygge velferden for kommende generasjoner. Skal vi få til det, må det globale utdannings- og forskningssystemet samarbeide om å utvikle kunnskap og teknologi for fremtiden.

 2. Høringssvar fra FFA angående EU-direktiv om åpne offentlige data.

  Direktivet innfører vederlagsfrihet for offentlig finansierte forskningsdata som er omfattet av artikkel 10. Dette gjelder også i dag. Videre gis det mulighet for å ta betalt for tilrettelegging av data (kostpris), noe som er avgjørende hvis instituttene skal kunne gjøre slik tilrettelegging. Det er viktig her at det presiseres at dataeier ikke bør pålegges tilleggskostnader for gjenfinning av datasett eller pålegges ytterligere organisering av data. 22.06.22.

 3. Høringsuttalelse fra FFA til NOU 2022:2 Akademisk ytringsfrihet

  FFA mener det viktigste tiltaket for å fremme akademisk ytringsfrihet vil være å holde en løpende diskusjon om forskningens og forskernes frihet for å øke bevissthet og kunnskap blant alle ansatte. Akademisk ytringsfrihet må etter vårt syn være knyttet til forskningsetikk i bredt. En ev erklæring som foreslås av utvalget, bør inngå som en del av de forskningsetiske retningslinjene ved FoU-organisasjonen.

Styremedlemmer:

Personlige varamedlemmer:

 • Nils Huseby, IFE
 • Monika Sandnesmo, NORCE
 • Henrik Urdal, PRIO
 • Kristin Bakken, NIKU
 • Per Stålnacke, NIBIO

Innspill til forskningspolitikk - stortingsperioden 2017 - 2021:

Store samfunnsutfordringer krever handlekraft

Norge bør bygge verdensledende miljøer innenfor de prioriterte samfunnsområdene i Langtidsplanen for forskning. Ulike samfunnsaktører må bidra til en samordnet og forpliktende prioritering av de viktigste områdene for forskning og innovasjon innenfor disse. Det vil gi økt omstillingskraft.

Les hele saken her 

Samfunnets behov må styre forskningsprioriteringene

Veksten i offentlige forskningsmidler bør rettes mot anvendt forskning som skal bidra til å løse de store utfordringene på de viktige samfunnsområdene. Målet om at forskning skal utgjøre 3% av BNP i 2030 er viktig og må opprettholdes.

Les hele saken her

Forskningsmidler skal brukes effektivt

En åpen og transparent konkurransearena der forskningsmiljøene konkurrerer på like vilkår, sikrer at de miljøene som holder høyest kvalitet og de prosjektene som har størst relevans, blir finansiert.

Les hele saken her

Anvendt forskning skaper omstilling og innovasjon

Flere forskningsinstitutter bør bli verdensledende på sine anvendte forskningsområder, samtidig som de ivaretar sine nasjonale og regionale roller. Verdensledende forskningsmiljøer bør bygges på områder som Norge har bruk for – på forskning innenfor prioriteringene i Langtidsplanen. Konkurranse er en drivende kraft for å bygge kvalitet og effektivitet i forskning.

Les hele saken her

God forskningsfinansiering gir gode resultater

Utjevning av konkurransevilkårene gjennom harmonisering av basisbevilgning til norske forskningsinstitutter og økning til internasjonalt nivå, vil styrke faglig utviklingsarbeid og øke instituttsektorens konkurransekraft i EU.

Les hele saken her

Mer samarbeid mellom forskningsinstitutter og UH-institusjoner

Det er ikke en god ide å slå sammen universiteter og institutter. FFA mener "To-sektormodellen" som hovedregel legger best til rette for høy kvalitet, ressurseffektivitet og konkurransekraft for begge typer institusjoner og samfunnsoppdrag.

Les hele saken her

Beredskap for de ukjente kunnskapsbehovene

Forskerutdanningen bør styrkes og i større grad være orientert mot samfunnets behov. Flere Nærings-PhD, Offentlig-PhD og flere øremerkede PhD-stillinger til de anvendte forskningsinstituttene vil bidra til dette.

Les hele saken her

Offentlige anskaffelser kan stimulere forskning og innovasjon

Ved å stille funksjonskrav (ikke beskrive løsningene) i offentlige anskaffelser, kan staten stimulere forskning og innovasjon i leverandørnæringer og i offentlig sektor. Hovedgrepet er at man med bakgrunn i vurdering av de store samfunnsutfordringene og overordnede strategiske mål, stiller prestasjonsbaserte funksjonskrav ved offentlige anskaffelser. Nytt anskaffelsesreglement gir økt mulighet for leverandørdialog og innovasjonspartnerskap som er gode prosedyrer for mer innovative innkjøp. Ved å benytte forskningsunntaket og FoU-kontrakten forenkles innkjøp av FoU.

Les hele saken her

Siste nytt fra Forskningsinstituttenes fellesarena:

Nyttige medlemsfordeler:

Mange av FFAs medlemmer er også medlemmer i Abelia, og kan derfor benytte seg av flere gode fordeler.