FFA

FFA er Forskningsinstituttenes fellesarena, en samarbeidsforening for forskningsinstitutter som mottar grunnbevilgning fra Forskningsrådet. Vi jobber for bedre rammebetingelser for forskningsinstituttene.

FFA årskonferanse!

Systemmeldingen

Her finner du innsikt i FFAs arbeid med innspill til systemmeldingen

Forskning funker

Forskningsinstituttene løser samfunnsutfordringene, bidrar til nye jobber, og skaper fornyelse, effektivisering og innovasjon i private og offentlige virksomheter.

Sterke forskningsinstitutter skaper forskning som funker

Ny instituttpolitikk. Anbefaling fra FFA.

Siste høringsuttalelser og innspill fra FFA:

Styret i FFA:

Styreleder:  Anne Strømmen Lycke, NORSAR

Nestleder: Roger Lian, NTNU Samfunnsforskning

 

Styremedlemmer:

Vincent Wego Fleischer, SINTEF

Agnes Gundersen, Møreforskning

Norunn Myklebust, NINA

Per Stålnacke, NIBIO

Kristin Halvorsen, Cicero

 

Varamedlemmer:

Nils Morten Huseby, IFE

Monika Sandnesmo, NORCE

Henrik Urdal, PRIO

Pål Molander, NIVA

Svein Frisvold, Ruralis

Innspill til forskningspolitikk

Store samfunnsutfordringer krever handlekraft

Norge bør bygge verdensledende miljøer innenfor de prioriterte samfunnsområdene i Langtidsplanen for forskning. Ulike samfunnsaktører må bidra til en samordnet og forpliktende prioritering av de viktigste områdene for forskning og innovasjon innenfor disse. Det vil gi økt omstillingskraft.

Les hele saken her 

Samfunnets behov må styre forskningsprioriteringene

Veksten i offentlige forskningsmidler bør rettes mot anvendt forskning som skal bidra til å løse de store utfordringene på de viktige samfunnsområdene. Målet om at forskning skal utgjøre 3% av BNP i 2030 er viktig og må opprettholdes.

Les hele saken her

Forskningsmidler skal brukes effektivt

En åpen og transparent konkurransearena der forskningsmiljøene konkurrerer på like vilkår, sikrer at de miljøene som holder høyest kvalitet og de prosjektene som har størst relevans, blir finansiert.

Les hele saken her

Anvendt forskning skaper omstilling og innovasjon

Flere forskningsinstitutter bør bli verdensledende på sine anvendte forskningsområder, samtidig som de ivaretar sine nasjonale og regionale roller. Verdensledende forskningsmiljøer bør bygges på områder som Norge har bruk for – på forskning innenfor prioriteringene i Langtidsplanen. Konkurranse er en drivende kraft for å bygge kvalitet og effektivitet i forskning.

Les hele saken her

God forskningsfinansiering gir gode resultater

Utjevning av konkurransevilkårene gjennom harmonisering av basisbevilgning til norske forskningsinstitutter og økning til internasjonalt nivå, vil styrke faglig utviklingsarbeid og øke instituttsektorens konkurransekraft i EU.

Les hele saken her

Mer samarbeid mellom forskningsinstitutter og UH-institusjoner

Det er ikke en god ide å slå sammen universiteter og institutter. FFA mener "To-sektormodellen" som hovedregel legger best til rette for høy kvalitet, ressurseffektivitet og konkurransekraft for begge typer institusjoner og samfunnsoppdrag.

Les hele saken her

Beredskap for de ukjente kunnskapsbehovene

Forskerutdanningen bør styrkes og i større grad være orientert mot samfunnets behov. Flere Nærings-PhD, Offentlig-PhD og flere øremerkede PhD-stillinger til de anvendte forskningsinstituttene vil bidra til dette.

Les hele saken her

Siste nytt fra Forskningsinstituttenes fellesarena:

  1. Opphever den årlige rammen for Retur-EU

    I revidert nasjonalbudsjett foreslår Regjeringen at den årlige rammen på 500 mill. kroner til Retur-EU i Forskningsrådet oppheves. Det er svært gode nyheter og vil gjøre at forskningsinstituttene kan fortsette å delta for fullt i Horisont Europa.