Teknologinæringslivets vekstplan for Norge

To menn og en dame holder en plansje.

"Så kan vi gjerne lage en vekstplan for tech-næringen, Øystein. Det har jeg utfordret Abelia på nå. Fortell meg hva som skal stå der, så er jeg for det!"

– Næringsminister Jan Christian Vestre, Arendalsuka 2022

Har du innspill til vekstplanen for Norge? Send dem inn her ➜

Om vekstplanen

Innledning ✍️

”Fortell meg hva som skal stå i en vekstplan,” var utfordringen næringsminister Jan Christian Vestre ga Abelia og Abelias medlemsvirksomheter under Arendalsuka 2022.

Denne vekstplanen er utviklet som svar på utfordringen, med bidrag fra det brede teknologinæringslivet – fra utdannings- og forskningsinstitusjoner til innovasjonsselskaper, entreprenører, etablerte IKT- virksomheter og rådgivningsselskaper. Felles for alle er at de bruker kunnskap og teknologi for å skape verdier – enten på egen kjøl, eller for verdiøkning og effektivisering i annen virksomhet.

Vekstplanen er ikke bare en plan for sektorens egen vekst, men også en plan for kunnskaps- og teknologinasjonen Norge. Teknologi, og særlig digital teknologi, er sektorovergripende og samfunnsendrende. Digitalisering legger seg som et smart lag over det meste vi produserer av varer og tjenester, og griper inn i alt fra industri, bygg og anlegg til oppdrettsnæring, landbruk og matproduksjon, service og handel, transport og energiløsninger. Derfor må temaet høyere opp på den politiske agendaen, og det ønsker vi å bidra til med dette dokumentet.

Norge trenger ambisjoner om å utvikle et internasjonalt konkurransedyktig kunnskaps- og teknologisamfunn som kan sikre norske interesser, bidra til inntekter og arbeidsplasser når oljevirksomhetens bidrag minker og etter hvert fases ut. For vår nasjon betyr det å legge til rette for å bygge så mange bedrifter av typen Gelato, Cognite, Indra Navia eller NoIsolation som mulig. Vi kan bli konkurransekraftige i en mengde nisjer, som til sammen kan bygge en kraftfull tech- og kunnskapsnæring på skuldrene til den næringsstrukturen vi har i dag. Det krever en aktiv næringspolitikk. De politiske aktivitetene trenger ikke være subsidier, privilegier eller særordninger. Vi må derimot investere, både penger og politisk kapital, for å forløse den veksten vi trenger. Og for å sikre at den veksten vi får blir så grønn og bærekraftig som mulig.

Vi vet at vekstplanen fordrer engasjement fra flere enn næringsministeren. Teknologinæringslivet er avhengig av kunnskap, høyere utdanning og forskning, av god kommunikasjon og forutsigbare rammevilkår. Derfor vil vi også sende en fysisk kopi av vekstplanen til Kunnskapsdepartementet (KD) og Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD), samt til Statsministerens kontor (SMK).

Som kollegium vil vi gjøre det vi kan for at teknologinæringslivets samfunnsbidrag blir enda tydeligere i årene som kommer. Vi har derfor startet et arbeid for å se på hvordan norsk teknologi og kunnskap kan bidra til å friskmelde fremtiden, og motvirke den uroen vi alle kjenner på nå ved inngangen til 2023.

Bidragsytere 👥

Signaturer.jpeg

Jotron, Merete Stavik Berdal, adm.dir.

Kantega, Marit Collin, adm.dir.

Digital Norway, Liv Dingsør, adm.dir.

Kyndryl, Xavier Ducasse, adm.dir.

Startuplab, Per Einar Dybvik, adm.dir.

Bulk Infrastructure, Jon Gravråk, adm.dir.

SINTEF, Trond Runar Hagen, konserndir. og CDO

PA Consulting, Grete Kvernland-Berg, Managing Partner

Telenor Norge, Birgitte Engebretsen, adm.dir.

Itera, Arne Mjøs, adm.dir.

Lyse, Toril Nag, konserndirektør Tele

Inventas, Ove Pryde Pettersen, adm.dir.

NTNU, Ingrid Schjølberg, dekan og professor

Microsoft Norge, Kristine Dahl Steidel, adm.dir.

Google Norge, Tine Austvoll Jensen, Country Manager

Høyskolen Kristiania, Morten Irgens, prorektor FoU/KU

Webstep, Save Asmervik, adm.dir.

NHO, Rebekka Borsch, avd.dir., Kompetanse og Innovasjon

Abelia, Øystein E. Søreide, adm.dir.

Bakgrunnen for vekstplanen 📋

Norge står overfor store utfordringer. Klimakrise, energikrise og geopolitisk uro utfordrer verdiene og forutsetningene vi har bygget velstanden vår på. Samtidig er landet vårt godt rustet og beskyttet mot ytre sjokk: Vi har store ressurser, små forskjeller, en digital infrastruktur i verdensklasse og høy tillit til hverandre. Norges dilemma fremover vil handle om å balansere ansvarlighet og bærekraft med fortsatt verdiskaping og konkurransekraft.

Flere sterke krefter bidrar til vekslingene som må komme. Klimakrisen innebærer at vi må redusere klimagassutslippene og sikre at ressurser ikke brukes opp, men nyttiggjøres igjen og igjen. Energikrisen betyr at vi lever på lånt tid som olje- og gassnasjon, og at vi må bidra til å utvikle bærekraftige energikilder og -løsninger. Det geopolitiske bildet utfordrer åpenheten, samarbeidet og tilliten vi som samfunn setter høyt.

I alle disse vekslingene er teknologinæringslivet en grunnleggende forutsetning. Nye,innovative løsninger drevet av data må til for å bruke ressursene smartere og mer bærekraftig. Grønne, elektriske verdikjeder vil ta over for de fossile, og vi vil se fornybar energi og energilagringsløsninger fortrenge det som har vært vår største inntektskilde til nå. Men nye energiløsninger alene er ikke det eneste svaret på Norges behov for nye og lønnsomme næringer. Skal vi opprettholde velstanden, må vi utvikle og selge langt mer av tjenestene som kan bidra til å oppnå et grønt og digitalt skifte. Vi må skape næring på toppen av de nye energiløsningene – og stimulere til ny kunnskapsintensiv industribygging i et enda mer gjennomdigitalisert samfunn. Ikke minst må vi ta vare på fortrinnene som gjør oss konkurransedyktige, og styrke alliansene som gir oss forutsigbar markedsadgang og tilgang til ambisiøse forsknings- og innovasjons- programmer.

Fremtiden vil stille større krav til vår evne til å skape vekst og verdi gjennom vekslingene. Vi kommer til å møte global konkurranse, både om ressurser, mennesker og ideer. Valgene vi gjør nå, må stimulere til vekst for de fremtidsrettede, bærekraftige næringene som gjør at vekslingene vi står overfor blir skånsomme, inkluderende og verdiøkende for Norge, og for hver enkelt av oss.

Et sterkt teknologinæringsliv er helt avgjørende for å lykkes, uansett hvilke nisjer som vokser frem eller hvilke mulighetsnæringer Norge velger. Det fordrer bred og høy kompetanse, et livskraftig forsknings- og innovasjonsøkosystem, en fremoverlent digital stat med innovasjons- fremmende samspill mellom offentlig og privat sektor, og en aktiv og ansvarlig åpenhet mot verden.

Vårt innspill til en vekstplan for teknologi- næringslivet tar mål av seg til å sette retning for et digitalt og bærekraftig kunnskapssamfunn og legge rammene for hvordan politikk, arbeidsliv og samfunnet ellers kan spille sammen for fremtidsrettet vekst, velferd og verdiskaping.

Tiltakene vi foreslår fokuserer på den inneværende stortingsperioden, men grepene vi legger opp til er et frempek mot Norge slik vi bør være: En pionér for de bærekraftige, digitale løsningene verden trenger.

Måling av fremgang 📊

Omstilling og vekst kan ikke vedtas alene. Hele nærings- og samfunnslivet må være med for å drive frem de endringene Norge trenger.

Både Abelia og NHO måler årlig en rekke indikatorer knyttet til humankapital, nærings- utvikling,forventninger,vekstogomstilling.Dette skjer blant annet gjennom TechNo-rapporten (nøkkeltall for IKT-næringen) og Abelias Omstillingsbarometer. NHO har sitt Veikart for fremtidens næringsliv, kompetansebarometer og månedlige medlemsundersøkelser som tar den økonomiske temperaturen på bedriftene.

Statlige aktører som Digitaliseringsdirektoratet måler fremdriften i arbeidet med digitalisering og innovasjon i offentlig sektor. I tillegg kommer de generelle indikatorene som rapporteres av SSB.

Etter vårt syn bør det innføres et målkort for teknologinæringen som jevnlig evaluerer innsatsen fra både myndighetene og fra næringslivet selv. 

Forslag:

imageqbdv4.png

 

Kompetansebygging

Hvorfor er kompetansebygging viktig?

Målrettet satsing på teknologifag og fleksibilitet som gir muligheter for flere.

Teknologikompetanse – fra tung, realfagsbasert forskning og høyere utdanning, til mer yrkesrettet, erfaringsbasert kompetanse innen utvikling og bruk av digital teknologi – er ettertraktet over hele verden. Å bygge både avansert og generell teknologikompetanse er en grunnleggende utfordring for alle kunnskapsøkonomier. Derfor er langsiktige og målrettede investeringer i IKT forskning, kompetanse og STEM-fag (Science, Technology, Engineering, Mathematics) en forutsetning for konkurransekraft og innovasjonsevne i det 21. århundre.

Abelias omstillingsbarometer viser at Norge over lang tid har scoret dårlig på indikatorer knyttet til humankapital. Norge ligger langt etter andre kunnskapsøkonomier i andel av befolkningen med spissutdanning (master eller PhD) både generelt og innen realfagene spesielt. NHOs kompetansebarometer fra 2021 viser at halvparten av medlemsbedriftene mangler IKT- kompetanse; opptil 70% andel i kompetanseintensive bransjer som energi, media og teknologi, men også 40% av bedriftene innen reiseliv, bygg og anlegg og transport oppgir et udekket IKT- kompetansebehov.

Norge har begrenset tilfang på talenter, særlig når menneskene med teknologisk spisskompetanse helst bør kunne sikkerhetsklareres av norske myndigheter for å utføre eller bidra til samfunnskritiske oppdrag.

Hovedutfordringene 👇

1. Mangel på teknologikompetanse kan hemme veksten i hele økonomien.

2. Norges sterke teknologikompetanse er for konsentrert i enkeltsektorer.

3. For mye av den nye kunnskapen innen IKT og teknologi utvikles utenfor Norge.

Telenor med besøk fra studenter fra ESST
(Society, Science and Technology in Europe) på UiO.

Foto: Martin Phillip Fjellanger/Telenor.

Forslag til tiltak i inneværende stortingsperiode 👇

Gjør det attraktivt å ta STEM-fag som kvalifiserer til teknologistudier 👩‍🏫

Undersøkelser fra blant annet Danmark viser at mange elever kvier seg for å ta de mest avanserte matte-emnene fordi det gir høyere terskel for å oppnå toppkarakterer fra videregående skole.

Når elevene ønsker å gå videre til høyere utdanning innen realfagtunge felt som teknologi og ingeniørvitenskap, blir mangelen på avansert matematikk en barriere som kan føre til at realfag velges bort.

Ordningen med ekstrapoeng for fagvalg foreslås avviklet i en fersk utredning5. Samtidig bør det utredes alternative måter å oppfordre unge til å ta de mest avanserte matematikk- og realfagene.

En mulig løsning kan være å innføre snittkarakter kun for grunnfagene, og at tilleggsfag kun teller ved opptak i relevante fag. I Danmark likebehandles alle karakterer over 9 (karakterskalaen går til 12) for avanserte mattekurs. Tidlig innsats i barne- og ungdomsskoleløpet for å dyrke frem teknologi- og realfagsinteresse, som arbeidet som gjøres gjennom de regionale vitensentrene, Newton-rom og initiativ som Jenter og teknologi er viktige tiltak.

Fjerne eksamensmonopolet i videregående opplæring ✍️

Mange teknologifag stiller i dag krav til kompetanse i matematikk R1.

Vi er bekymret for at rigide eksamensregler bidrar til at mange potensielle kandidater til teknologistudier ikke får muligheten til å studere teknologifag fordi de mangler den nødvendige kompetansen ved søknadstidspunkt. Dette kan løses ved at flere private aktører som tilbyr kurs i matematikk også kan avholde eksamen. Da kan de som valgte bort R1-matte på videregående skole ta opp dette senere.

I dag er det kun fylkeskommunen som kan avholde gyldig eksamen. Noe som finner sted to ganger i året. Dagens regelverk gjør det unødvendig vanskelig for kandidater til teknologistudier som ikke har den nødvendige basiskompetansen å skaffe seg denne.

Regelverket må mykes opp for at tilbydere av kurs innen matematikk kan avholde denne eksamenen.

Y-vei inn i tech-bransjen: Fra fagskole til ”elektrikere med doktorgrad” 🛠

Y-veien er viktig for å sørge for mer mobilitet i utdanningssektoren. Mange elever med yrkesfaglig høyere utdanningsbakgrunn kan ha stor nytte av å gå inn i høyere utdanning i akademisk retning, uten å måtte ta omveier via videregående skole for å sikre generell studiekompetanse.

Vi mener Y-veien må utvides til å gjelde flere utdanningsretninger, deriblant i utdanningsområder som leder til en jobb i teknologinæringslivet – som eksempelvis informatikk.

Omdisponering av studieplasser til teknologifag 💡

Det er en stor mangel på antall studieplasser innen IKT. Samtidig ser vi også en sterk oversøking av kvalifiserte kandidater til disse studieplassene.

Sluttstatistikken fra Samordna opptak for høsten 2022 viser at det innen IKT og teknologi var planlagt for 9 700 studieplasser. Skal man dekke kompetansebehovet må det komme nye 1 700 studieplasser hvert år.

Til sammenligning var det planlagt for tilsvarende antall studieplasser innen historiske fag og samfunnsfag. Utdanningsinstitusjonene bør i større grad benytte seg av muligheten til å omdisponere studieplasser for å treffe arbeidslivets behov i IT- og teknologiorienterte studier enda bedre.

Det burde også være mulig å omdisponere studieplasser mellom utdanninginstitusjoner for å effektivisere og optimalisere studietilbudet. Dette er en viktig forutsetning for at man ikke ”tech- vasker” studieplasser ved å si det er IKT studieplasser, når det ikke er det.

Vi foreslår at det på landsbasis planlegges for en gradvis omdisponering, og at institusjonene i større grad må gjøre disse disponeringene etter avtale i utviklingsavtalene, hvor det også bør være mulig å flytte studieplasser mellom institusjonene.

Effektivisering og styrket kapasitet hos sivil klareringsmyndighet 🛃

Effektivisering og styrket kapasitet hos sivil klareringsmyndighet
Sikkerhetsklarering av høykompetente medar- beidere er en flaskehals for samfunnskritiske teknologiutviklingsprosjekter.

Det er viktig at sikkerhetsklarering gjennomføres med høy kvalitet og troverdighet. Derfor må klarerings- myndigheten gis både tilstrekkelige ressurser og de nødvendige autorisasjonene som kreves for å effektivt kunne sammenstille den betydelige mengden elektronisk informasjon og registerdata som eksisterer.

Rettighetsbasert skattereduksjon for investeringer i ansattes kompetanse 📚

Det nye arbeidslivet krever at ansatte hever kompetansen sin kontinuerlig, og at flere står i jobb lengre – gjerne med flere ulike karrierer i løpet av et yrkesliv.

I et stramt arbeidsmarked er det forbundet med stor risiko for mange små og mellomstore bedrifter å sende sine ansatte på etter- og videreutdanning. For å demme opp for risikoen og oppfordre til økt utdanning i eksisterende arbeidsstokk, foreslår vi at det innføres en skattefradragsordning for SMBer som vil tilby sine ansatte en mulighet til livslang læring og til å oppdatere seg.

Kompetansevisum: Forsere byråkratiske hindre for å hente arbeidskraft fra utlandet 🇧🇻

En viktig strategi for å demme opp for kompetansemangelen i bedriftene er å hente kompetansen fra tredjeland. Kampen om topptalentene er imidlertid svært stor, og bedriftene står i fare for at kompetansen reiser til andre land i påvente av en oppholds- tillatelse i Norge.

Endringer i det geopolitiske bildet sammen med innstramninger i eksport- kontrollforskriften gjør at man må se på nye innganger. Det må derfor innføres en ordning for ekspressbehandling av søknader om oppholdstillatelse for særlig tung IT- kompetanse. Dette for å bidra til å styrke norsk konkurransekraft.

Fra anvendt IKT-forskning til morgendagens næringsliv 🔬

Det må investeres i å bygge IKT og digitaliseringskunnskap i Norge. Som tidligere nevnt blir for mye av forskningen gjort utenfor Norge, samt at det har vært et økende søkelys på bruken av eksisterende teknologi.

Teknologiutvikling og digitalisering gjennom forskning vil skape effektivitet, utvikling og konkurransekraft for det samfunnet vi ønsker oss. Regjeringen må investere mer i digital anvendt forskning, ikke kutte, og nivået må minst opp på nivået før 2019 (166,3 millioner kroner i 2019).

IKT for å løse samfunnsoppdrag: Utenforskap 🫂

I langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det etablert et samfunnsoppdrag som skal inkludere flere unge i utdanning, arbeids- og samfunnsliv gjennom en tverr- sektoriell og målrettet innsats.

NAV har beregnet at rundt 100 000 av de som står utenfor arbeidslivet kan arbeide. Det er et viktig mål å sørge for å introdusere disse til meningsfull sysselsetting og verdiskaping.

Her kan IT-sektoren spille en særlig viktig rolle, slik man for eksempel har gjort i Larvik med praktisk IT utdanning i kombinasjon med praksis. Myndighetene bør gå i dialog med teknologinæringslivet for å sammen finne ut hvordan bransjen kan gi flere som i dag står utenfor, en inngang til arbeidslivet.

Realkompetansevurdering med tanke på inntak til teknologistudier, formell godkjenning av bedriftsakademier og nye samarbeidsformer mellom NAV og bedrifter, kan bidra til å fange opp ettertraktet kompetanse.

Gi flere offentlig ansatte mulighet til å etterutdanne seg innen IKT 🎓

Offentlig sektor har gode betingelser for å følge opp muligheten for livslang læring. Det offentlige kan og bør gå foran når det gjelder å gi flere ansatte mulighet til å etterutdanne seg innen IKT. Næringsdepartementet bør ta initiativ til et målrettet IKT-kompetanseløft for offentlige ansatte 2023-25, med evaluering for utvidelse til andre departementer.

Forsknings- og innovasjonssystemet

Hvorfor forsknings- og innovasjonssystemet?

Enklere og mer målrettede virkemidler som stimulerer til skalering

Forskning og innovasjon (FoI) skjer ikke i et vakuum, men som del av et økosystem. For å stimulere til høy innovasjonsaktivitet er det viktig at politikken innrettes slik at den styrker alle deler av det økosystemet som støtter opp under forskning, innovasjon og nyskaping. Dette krever godt samspill mellom forskningsinstitusjoner, utdanningssektoren, myndigheter, virkemiddelapparat, bedrifter og investorer. I tillegg er oppstarts- og høyvekstforetak avhengige av gode og forutsigbare rammevilkår for drift. Økosystemet må stimulere både etablerte og nye virksomheter til innovasjon gjennom samarbeid og konkurranse.

Virkemiddelgjennomgangen og gjennomgangen av forskningssystemet bør føre til at FoI-systemet blir mer teknologi- og digitaliseringsfremmende, med en tydelig kobling mellom det grønne og digitale skiftet, i tråd med EUs digitale ambisjoner.

Hovedutfordringene 👇

1. Virkemiddelapparatet sementerer næringsstrukturen slik den er i dag.

2. Manglende helhetstenking og retning i de næringsrettede virkemidlene.

3. Manglende virkemidler for systeminnovasjon.

Startuplab er en inkubator og tidlig investor for lovende teknologi-startups i Norge. De har kontorer i både Bergen og Oslo.

Foto: Startuplab

Forslag til tiltak i inneværende stortingsperiode 👇

Styrke rammene til finansiering av selskapenes aller tidligste fase 💰

En undersøkelse gjennomført av Menon Economics konkluderer med at virkemidlene som er rettet inn mot å støtte oppunder bedriftenes aller tidligste fase, bidrar i for liten grad til å gi bedriftene den nødvendige kapitaltilgangen.

For IT-bedrifter er det særlig relevant ettersom flere av Innovasjon Norges virkemidler stiller spesialiserte krav som effektivt utelukker innovative IT-bedrifter fra å søke på ordningene (for eksempel vil en smartere og bedre digital løsning ikke kvalifisere til støtte dersom karbonutslippsreduksjon er et ”må”-krav for støtte). Abelia foreslår at de generelle oppstartsvirkemidlene, som kommersialiseringstilskuddet, innrettes slik at selskapene tildeles midler som gir tilstrekkelig ”runway” til å fokusere på forretningsutviklingen i en kritisk fase i selskapets liv.

Legge til rette for at forskningsbasert kunnskap i større grad tas i bruk 🔬

Legge til rette for at forskningsbasert kunnskap i større grad tas i bruk
FoU i næringslivet har hatt en realvekst på 44% mellom 2009 og 2019, men samarbeidet med FoU-institusjonene (innkjøpt FoU) har samtidig gått ned. Denne trenden gjelder også innkjøpt FoU fra de teknisk-industrielle forskningsinstituttene. Dette er stikk i strid med målsettingen i Langtidsplanen om at forskning og forskningsbasert kunnskap skal tas i mer i bruk.

Mye tyder på at innretningen av de næringsrettede virkemidlene ikke i tilstrekkelig grad sørger for at dette skjer. Instituttsektoren har en nøkkelrolle i arbeidet med grønn og digital omstilling gjennom FoU relevant for dagens og fremtidens næringsliv, og bør gis mulighet til å drive strategisk forskning og langsiktig kunnskaps- og kompetanseoppbygging. Dette kan oppnås gjennom robust og forutsigbar grunnfinansiering.

Styrke og bygge landslaget for næringsrettet digitalisering og IKT-forskning 💪

En sterk teknologisektor er avhengig av sterke forskningsinstitusjoner som bidrar til å løfte frem de nyeste ideene, og til å forske frem ny og verdensledende teknologi i tett samarbeid med næringslivet.

De senere årene har vi sett en nedgang i det offentlige bidraget til IKT-forskning, og en tilsvarende reduksjon i næringslivets forskningsaktivitet. Dette må snu. Vi støtter å etablere Forskningssentre for næringsdrevet digitalisering (FND) som bygger på de samme ordningene som for SFI/FME, som skissert i Hurdalserklæringen.

Tiltaket er viktig for å styrke samspillet mellom forskningsmiljøene, næringsmiljøene og akademia. Dette vil bidra til å styrke norsk konkurranseevne innen teknologifeltet fremover. Videre bør ansvaret for den næringsrettede IKT-forskningen, som i dag ligger hos Kommunal- og distriktsdepartementet, flyttes tilbake til Nærings- og fiskeridepartementet der den øvrige næringsrettede forskningen er plassert slik det var før 2019. Miljøene som skal under- støtte landslaget for næringsrettet digitalisering og IKT-forskning bør være samlet for å styrke hverandre.

Sikre norsk deltakelse i DIGITAL gjennom nasjonal medfinansiering 💰

Sikre norsk deltakelse i DIGITAL gjennom nasjonal medfinansiering
«The Digital Europe Program» (DIGITAL) er et nytt EU-finansieringsprogram som skal legge til rette for at digitale teknologier tas i bruk av næringsliv, offentlig sektor og i dagliglivet.

EU-kommisjonen er tydelig på at det er gjensidig avhengighet mellom grønn og digital omstilling, («twin transition»).

Digitale teknologier vil spille en nøkkelrolle for å oppnå klimanøytralitet, redusere forurensning og gjenopprette biologisk mangfold. Derfor satses det tungt fra EU på forskning rettet mot å øke innsikt, kompetanse og kapasitet på digitale teknologier.

COVID-pandemien tydeliggjorde hvor kritisk avhengige vi er av digitale teknologier, og samtidig hvor viktig det er å ikke være avhengige av digitale løsninger og systemer som kommer fra andre regioner. DIGITAL har som mål å svare på disse utfordringene. Her inngår strategisk finansiering til prosjekter som utnytter forskningsbasert kompetanse innen viktige kapasitetsområder som: Tungregning, kunstig intelligens, cyber- sikkerhet, mikrobrikketeknologier, avanserte digitale kompetanse.

I tillegg må en sikre bred anvendelse av digitale teknologier på tvers av alle områder i samfunnet, f.eks. gjennom «European Digital Innovation Hubs.»

TThe European Chips Act åpner muligheter for en satsing på å bygge større kapasitet på pilotproduksjon og kompetanse innen «chip»-teknologier i Norge. En slik satsing bør være en del av DIGITAL-strategien.

Norsk instituttsektor har en nøkkelrolle gjennom sitt fokus på anvendt forskning og tette samarbeid med universitetene i å bidra til effekt av forskningen gjennom DIGITAL.

Uten nasjonal medfinansiering i DIGITAL, vil deltagelsen fra forskningsinstituttene i Norge bli svært begrenset. Det foreslås at nasjonal medfinansiering sikres på et nivå slik at relevante FoU-aktører kan delta i DIGTAL, inkludert satsingen på kapasitetsbygging innen mikrobrikketeknologi.

Styrke insentivene for næringssamarbeid og kommersialisering av forskning 💶

Undersøkelser viser at Norge har et potensiale for å få mer kommersialisering ut av midlene som investeres i forskning. Teknologioverførings- kontorene (Technology Transfer Office) spiller en viktig rolle for å øke den kommersielle verdien av forskning.

TTOenes rigg og arbeidsform bør revurderes i forhold til et mål om å øke kommersialisering fra forskning i Norge. TTOene må jobbe tett med institusjonene samtidig som de må sikres en uavhengig rolle i kommersielle vurderinger rundt kommersialiserbar teknologi.

Norsk forskning er i stor grad finansiert over offentlige budsjetter og må være et sentralt verktøy for nyskaping. Det bør være et politisk mål at forskning finansiert over skatteseddelen kommer samfunnet til gode gjennom mer samarbeid, spredning av resultater og kommer- sialisering av forskningen.

Flere av insentivene bør innrettes slik at institusjonene også nyter godt av at deres ansatte forskere samarbeider med næringslivet og skaper nye virksomheter.

Etablere et helhetlig system for kommersialisering av forskning etter modell fra EIC 📊

Kommersialisering fra forskning finansieres gjennom ulike virkemidler, og spesielt gjennom «FORNY»-porteføljen hos Forskningsrådet. I tillegg forvalter både Innovasjon Norge, Siva og Investinor ordninger for forskningsbaserte oppstartsbedrifter. Det mangler likevel en samordning og systemtenkning for disse virkemidlene.

The European Innovation Council har etablert et helhetlig økosystem fra «idé til vekst». Dette er basert på tre elementer: Pathfinder (Identify), Transition (Develop) og Accelerator (Scale up). Det anbefales at det også i Norge etableres et helhetlig finansieringssystem for kommersialisering fra offentlig finansierte forskning etter modell av EIC.

Utvide rammene for skattefritak for private investorer i både oppstarts- og vekstselskap 👩‍💻

I skattesystemet finnes det en ordning for begrenset skattefritak ved investeringer i oppstartsselskaper. Denne ordningen ble utvidet noe under koronakrisen for å stimulere til investeringer i en lavkonjunktur. Grenseverdiene i ordningen er imidlertid svært begrenset, slik at muligheten for å investere i disse selskapene er svært lav. Det bør være et mål om å gjøre investeringer i

selskaper i tidlig vekstfase mer attraktivt også for private investorer, og grenseverdiene bør derfor utvides tilsvarende. Som et første steg bør grenseverdiene harmoneres med ordningen for beskatning av ansatteopsjoner.

Evaluere opsjonsskatteordningen 🔎

Norske oppstarts- og vekstselskap innen teknologinæringslivet konkurrerer globalt om de beste hodene. I mange tilfeller er det svært vanskelig for disse bedriftene å få den nødvendige kompetansen til Norge. Ettertraktede teknologihoder kan som hoved- regel få høyere lønn i andre land.

Norsk etablert næringsliv og offentlig sektor er også lønnsledende relativt til oppstartsbedrifter. Mange bedrifter og deres ansatte peker på at attraktive opsjonsskatteprogrammer er en viktig ordning å sikre seg kritisk kompetanse i oppstartsfasen. Slike ordninger gjør det mulig for ansatte, som må akseptere lavere lønn over en periode, å ta del i den betydelige oppsiden som kan komme dersom bedriften lykkes i markedet og med skalering.

Den nylig reviderte ordningen, som trådte i kraft 1. januar 2022, bør evalueres etter et par år for å sikre at den treffer som ønsket og for å identifisere mulige forbedringspunkter.

En innovativ digital stat

Hvorfor trenger vi en innovativ og digital stat?

En smidigere og lærende offentlig sektor.

Offentlig sektor sysselsetter en tredjedel av arbeidstakerne i Norge og i 2020 økte utgiftene til 66 pst. av BNP for Fastlands-Norge. Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider fra privat sektor for over 600 milliarder årlig. De er med dette Norges største kunde.

Forvaltningen av det offentliges kommersielle samspill med privat sektor er derfor av enorm betydning både for norsk økonomi og for vekstvilkårene for teknologinæringslivet. Samtidig er potensialet for å bruke teknologi for å utvikle offentlig sektor og offentlig tjenesteproduksjon enormt.

Offentlig og privat sektor har felles interesse i å bruke ressurser til det som kaster mest av seg, lager smartere arbeidsprosesser og frigjør mest mulig arbeidskraft. Dette vil skape vekstgrunnlag for næringslivet, og gi mer velferd til innbyggerne for hver krone og hvert årsverk som blir brukt.

Norge har en sterk tradisjon for et godt samarbeid mellom offentlig, privat og ideell sektor. Det er et fortrinn vi må ta vare på. Samtidig opplever vi at den digitale omstillingen flytter grensene for hva man kan få til, og hvordan. I tillegg utfordres etablerte rollemønstre og arbeidsfordeling.

Det er en økende tendens til at det offentlige går inn i konkurranse med fungerende markeder. Det er svært uheldig dersom resultatet av dette blir at innovative og lønnsomme næringer ikke får utviklet seg.

Det er et stort urealisert potensial for innovative innkjøp, eller bruk av innkjøp som verktøy for å stimulere innovasjon. Bransjer som er avhengige av salg til offentlig sektor kan styrke sin innovasjon og øke bruken av ny teknologi gjennom hva det offentlige etterspør.

Mandatet for offentlige innkjøp må derfor være tydelig på at forskning og innovasjon både er en sentral drivkraft for bærekraftig vekst, sikkerhet, og et viktig virkemiddel for å øke avkastningen av offentlige investeringer.

Digitalisering endrer offentlige tjenester, private markeder og viktige samfunnsfunksjoner. Det endrer interaksjonspunktene mellom offentlig sektor, næringslivet og ideell sektor. Digitalisering og god forvaltning av data åpner muligheter for en rekke nye verdiøkende tjenester.

Samtidig kan det bli mer krevende å avgjøre hvor i verdikjeden det offentliges virksomhet naturlig slutter. Dette forsterkes av at det offentlige har mange roller som påvirker ulike markeder, og at befolkningen generelt også bør få tilgang til sin egen data.

Regjeringens perspektivmelding har siden 2004 med jevne mellomrom gitt oss et innblikk i de utfordringene som ligger foran oss. Med skiftende regjeringer i snart 20 år har utfordringene i stor grad vært uforandret.

Det skyldes ikke nødvendigvis manglende politiske grep, men at utfordringene er langsiktige, og store.

Våre forslag til tiltak vil ikke alene løse disse utfordringene, men målrettet arbeid med disse tiltakene vil bidra til en offentlig sektor som skaper mer velferd per krone, som skaper økte inntekter fra privat sektor, og som reduserer egne, så vel som næringslivets utslipp av klimagasser.

Hovedutfordringene 👇

1. Mer velferd på færre hender krever produktivitetsvekst i offentlig sektor.

2. Begrenset tilfang av kompetanse stiller høyere krav til fleksibilitet i teknologisektoren.

3. Nye og innovative løsninger vokser dårlig i konkurranse med staten.

4. Ikke mangel på regelverk, men på ledelse.

Harriet Gridley sammen med roboten AV1. Denne roboten gjør at barn som er forhindret i å delta fysisk i undervisning på grunn av sykdom og liknende kan delta gjennom roboten som er plassert i klasserommet.

Harriet Gridley. Photo Rick Pushinsky. Foto: Rick Pushinsky/No Isolation.

Forslag til tiltak i inneværende stortingsperiode 👇

Sikre fleksibilitet i teknologiarbeidsmarkedet 🔓

Norges strukturelle underskudd av IKT- og teknologikompetanse gjør at både samfunnet, næringslivet og arbeidstakerne selv vil vinne på at deres begrensede kapasitet benyttes der det er størst behov for den.

IKT-løsninger har høy grad av overførbarhet på tvers av bransjer, noe som gjør at tjenester og systemer utviklet for offentlige eller private oppdragsgivere kan bidra til innovasjon og effektivisering innen samme bransje og i tilliggende sektorer.

Fleksibilitet til å leie inn problemløsere med spisskompetanse er særlig viktig for å sikre læring og produktivitetsgevinster på tvers av sektorer.

Skille ut og synliggjøre oppgaver det offentlige gjør i konkurranse med private 🔎

Andre nordiske land har tatt konkrete grep for å trekke tydelige grenser mellom hva det offentlige kan og bør involvere seg i. Abelia anbefaler at stat og kommuner skiller ut oppgaver som utføres i et marked og i en konkurransesituasjon, i egne rettssubjekt. Dette ble innført i Finland i 2013.

Videre bør skattereglene endres slik at kommersiell aktivitet i offentlige virksomheter blir skattepliktig. Offentlige virksomheter som tilbyr tjenester i et kommersielt marked, må operere etter regnskapsregler for privat sektor. Det bør utarbeides klare regler og transparente priser når offentlige institusjoner utfører oppgaver i konkurranse med private virksom- heter.

Man må blant annet sikre at priser ikke holdes kunstig lave som følge av kryss-subsidiering fra offentlig finansierte aktiviteter. Dersom slike regler innføres, er det naturlig at Konkurransetilsynet gis hjemmel til å pålegge offentlige virksomheter som opptrer i markedet å etterkomme de nye kravene.

Offentlige oppgaver, for eksempel de som følger av lov og innebærer offentlig myndighetsutøvelse, vil normalt ikke anses som økonomisk aktivitet, og trenger ikke skilles ut.

Etterlevelse av kravet om sourcing-strategi ✅

Vi foreslår også å følge opp kravet om sourcing-strategi i digitaliseringsrundskrivet. Hvor mange har fulgt opp kravet og hva er konsekvensen hvis det ikke gjøres? Har det resultert i at flere oppgaver er overlatt til markedet? Følges det opp i tildelingsbrevet til den enkelte virksomhet?

I større digitaliseringsprosjekter bør dessuten potensialet for verdiskaping ved å la markedet utvikle løsninger og/eller ved samarbeid med andre i offentlig sektor vurderes. Det finnes i dag omtrent ingen krav til at offentlige IT- prosjekter skal ha vurdert om løsninger som utvikles kan gjenbrukes andre steder eller, utvikles sammen med andre eller eksporteres kommersielt.

Skape større åpenhet om og oversikt over offentlige innkjøp 🌞

Det er svært begrenset oversikt over hvem som kjøper, hva som kjøpes og hvem som selger, til tross for at offentlig sektor bruker vel 600 milliarder på innkjøp årlig.

For næringslivet er det svært viktig å kjenne til omfanget av anskaffelser innenfor ulike områder. Det samme gjelder kjennskap til anskaffelsesprosedyrer, krav og kriterier samt kontraktsvilkår.

Informasjonen bidrar til bedre konkurranse. Samtidig vil bedre dokumentasjon og åpenhet om anbud bidra til at gode eksempler kan løftes frem. Det kan lette utvikling av standarder og for eksempel gi mindre kommuner en bedre oversikt over hvilke tilbud som eksisterer og hva andre har gjort.

Styrket innkjøpssamarbeid om anskaffelser i kommunal sektor 💪

Rapporten ”Innkjøpssamarbeid i kommune- sektoren”, bestilt av Nærings- og fiskeri- departementet i 2021, viste at det finnes et stort potensial for bedre innkjøpssamarbeid i kommunesektoren.

Vi mener rapporten, og anbefalingene i denne, må følges opp gjennom veiledere, retningslinjer, tildelingsbrev og utforming og bruk av flere nasjonale avtaler. Små kommuner bør som hovedregel delta i formaliserte, helhetlige samarbeid, og nettverks- og veiledningsaktiviteten bør økes.

Dette vil sikre større muligheter for interoperabilitet mellom kommunale- og statlige systemer, og kan bidra til å redusere ”pilotsyken”.

Internasjonalisering

Hvorfor er internasjonalisering viktig?

Et mer ambisiøst og street-smart Norge i verden.

Norge har alle forutsetninger for å bli en foregangsnasjon for digitale og bærekraftige eksportnæringer. Vi har en høyt utdannet og digitalt kompetent befolkning og en lønnsstruktur som stimulerer til hurtig implementering av digitale løsninger. Gjennom aktiv statlig satsing på teknologinæringene kan Norge etablere seg som en nasjon som bokser over egen vektklasse i fremtidsøkonomien. Dette krever at vi er både ambisiøse og street-smarte.

Det norske teknologinæringslivet utgjør en variert gruppe grønne, bærekraftige og sosialt ansvarlige bedrifter som er drevet av fornybar kraft. Næringen er i tillegg sektorovergripende: Den inngår i og bygger tjenester på toppen av annet næringsliv og offentlig sektor. Dermed bidrar teknologinæringslivet til å redusere utslipp og løse andre presserende samfunnsutfordringer i landene vi eksporterer til. En strategisk satsing på IKT og digital teknologi vil dermed bidra både til å nå Norges eksportmål, samtidig som det vil bidra til grønn og digital omstilling langt utenfor Norges landegrenser.

I følge Menon Economics eksporterer færre enn 4 av 100 norske bedrifter varer og tjenester til utlandet. Blant disse er det en overvekt av større, etablerte virksomheter. Unntaket fra dette er IKT-næringen, ettersom IT- og teknologibedrifter har mulighet til å satse mot utenlandske markeder allerede i tidlig fase. IKT-bedrifter har langt høyere skaleringshastighet enn andre grønne næringer. Derfor vil en satsing på digital teknologi og tjenesteyting være en effektiv driver for hurtig skalering av norsk tjenesteeksport utenom olje og gass innen 2030.

Hovedutfordringene 👇

1. Digital teknologi utgjør en for lav andel av norsk tjenesteeksport.

2. Mangelfulle målingsmetoder for tjenesteeksport generelt og IKT spesielt.

3. Lavt kunnskaps- og erfaringsnivå innen digital tjenesteeksport.

Saga Robotics har over 50 landbruksroboter av typen «Thorvald» i drift i fem ulike land. På bildet kan du se Thorvald bruke UV-lys på jordbærplanter for å forhindre meldugg.

Foto: Kristoffer Skarsgård/Saga Robotics.

Forslag til tiltak i inneværende stortingsperiode 👇

Digital teknologi og tjenesteyting fremmes som strategisk eksportsatsing 📈

Abelia, sammen med en rekke medlems- virksomheter og partnere, har spilt inn en strategisk satsing på digital teknologi og tjenester til Nasjonalt eksportråd. En lavthengende frukt er å plukke opp dette innspillet og lansere det som et av satsingsområdene under Hele Norge eksporterer.

Ved å tilrettelegge for økt eksport av digital teknologi og tjenester, vil norske teknologimiljøer bidra til å styrke konkurransekraften i øvrige eksportrettede næringer.

Dette vil skje gjennom å utvikle og bygge tjenester på toppen av tradisjonelle eksportnæringer – og samtidig øke Norges vertskapsattraktivitet for digitale talenter i utlandet.

Ved å ta markedsandeler innen muliggjørende teknologier vil man kunne skape en selvforsterkende effekt som styrker de øvrige strategiske eksportsatsingene som Nasjonalt eksportråd fremmer, med potensiale for å øke verdien av deres bidrag til å nå Norges eksportmål innen 2030.

Kompetanseheving innen nærings- og eksportfremme hos statlige aktører 🎓

Den horisontale effekten teknologi har på verdiøkning innen tradisjonelle næringsvertikaler, som for eksempel prosessindustri, energi- produksjon- og distribusjon, landbruk, maritim næring og bygg og anlegg, er for dårlig forstått blant aktører som driver eksport- og næringsfremme. Vi ser derfor med bekymring på at digitalisering ikke er en del av læreplanen til UDs aspirantprogram, og ber om at dette inkluderes i revideringen av læreplanen i forbindelse med opptak av nytt aspirantkull i 2023.

Videre bør kompetanseutviklingen for diplomater og andre byråkrater i Utenriksdepartementet og i Innovasjon Norge inkludere betydningen av muliggjørende teknologier.

Det bør også sikres at den nye seksjonen for næringsfremme og grønn omstilling under Europaavdelingen får dette perspektivet inn som en integrert del av sitt mandat.

Statlig eierskap som verktøy til markedsintroduksjon for startups og scaleups 🤝

Regjeringen kan fortsette å stimulere til at statlige hel- og deleide selskap benytter norske oppstarts- og vekstselskaper så langt mulig der de opererer internasjonalt.

Statens direkte eierskap i dag utgjør 70 selskaper fordelt på 12 departementer. Flere av disse er store konsern som allerede opererer og eksporterer globalt. Disse selskapene har tilgang til markeder, anbudsprosesser og viktige beslutningstakere som små oppstarts- og vekstselskaper ikke når frem til.

Våre felleseide selskap kan dermed bidra direkte eller indirekte til at disse selskapene introduseres for sine første kunder utenfor Norges grenser. Tech-selskaper har en særlig fordel i denne sammenheng, ettersom de retter seg mot internasjonale markeder allerede i oppstartsfasen, noe som vil kunne bidra til rask implementering og skalering for eksport.

Abelia mener samtidig at staten bør vise varsomhet i bruk påbud gjennom eierskaps- dialogen, og heller legge mest mulig til rette for positive stimulanser for å øke andelen partnerskap med oppstart- og vekst- selskaper.

Sette ned en teknologikommisjon etter modell fra energikommisjonen 👥

Muliggjørende teknologier utgjør en variert gruppe basis- og systemteknologier som griper inn på tvers av næringer. Ved å tilrettelegge for økt vekst, vil norske teknologimiljøer kunne bidra til å styrke konkurransekraften i øvrige eksportrettede næringer, gjennom å utvikle og bygge tjenester på toppen av tradisjonelle sektorer.

Digital teknologi og tjenester bidrar også til å løse noen av vår tids største samfunnsutfordringer. I tillegg til å være drevet av fornybar kraft, bidrar norsk teknologi til effektivisering, ressursoptimalisering og etablering av sirkulære verdikjeder.

Samtidig er den reelle forståelsen for norske teknologibedrifters bidrag til og potensiale for verdiøkning og effektivisering av tradisjonelle næringsvertikaler svært mangelfull. Det bør derfor settes ned en teknologikommisjon bestående av eksperter på teknologi, bærekraft og eksport for å vurdere teknologinærings- livets rolle i utviklingen av en fremtidsrettet, sirkulær og regenerativ økonomi.

Kommisjonen bør være hurtigarbeidende for å sikre at norske teknologimiljøer ikke risikerer å tape strategiske markedsandeler der vi allerede har komparative fortrinn.

Har du innspill?