Nøkkeltall for teknologinæringen

I denne rapporten finner du de nyeste tilgjengelige tallene om norsk teknologinæring.

Nøkkeltall for den norske teknologinæringen i 2022:

...består av nær  11.000 bedrifter. 🌆  

...sysselsetter over 110.000 mennesker. Antallet vokser over hele landet, og sysselsettingen vokser raskere enn noen annen næring. 👩‍💻

...står for en årlig verdiskaping på over 210 milliarder kroner. Verdiskaping per ansatt er 1,9 millioner kroner, noe som er høyere enn for eksempel industri, varehandel, bygg/anlegg og transport/reiseliv. 💰

...har IT-drift, systemutvikling og infrastruktur som de tre største næringsgruppene. 📡 

...er liten sammenliknet med andre land og vi importerer stadig mer IT-tjenester enn vi eksporterer. I dette ligger det et potensiale for vekst. 🌐  

...har behov for flere med teknologikompetanse, dette pekes på som det største hinderet for videre vekst.👩‍🎓 

Oppdatert juni 2023

1. Det er teknologi vi skal leve av!

Det norske samfunnet og vår felles velferd er bygget på vår evne til å temme naturkrefter og -ressurser ved hjelp av teknologi. Det har vi gjort både ved å videreutvikle nedarvet kunnskap, eller ved å bygge ny spisskompetanse.

Teknologi og digitalisering gjennomsyrer alle deler av samfunnet vårt og legger seg som et «smart lag» på toppen av alle sektorer. Derfor står teknologinæringslivet sentralt når Norge skal omstilles i mer bærekraftig retning.

Teknologinæringslivet i Norge skaper årlig verdier for over 210 milliarder kroner, sysselsetter 110 000 mennesker, og vokser tre ganger raskere enn alle andre sektorer. Tech-sektoren bidrar med effektiviseringsgevinster i alle andre sektorer. Utvikling og vekstvilkår for IT som næring er dermed ikke bare et sektorspørsmål, men angår hele økonomien. Beregninger viser at IT-næringene samlet sett har bidratt til 80 prosent av den gjennomsnittlige årlige produktivitetsveksten i norsk økonomi i perioden 2003-2017.

Samtidig er det norske næringslivet langt mindre mangfoldig enn andre innovative økonomier. Den svenske tech-sektoren er dobbelt så stor relativt til økonomien, og eksporterer tre ganger så mye. Konsekvensen er at en lavere andel norske selskaper tar i bruk ny teknologi.

I denne rapporten har Abelia utarbeidet en definisjon av IT-sektoren og status med sentrale nøkkeltall. Over tid med jevnlig oppdateringer og videre analyse av nøkkeltallene, ønsker vi å bidra til mer innsikt om hvordan sektoren utvikler seg og hva den betyr for norsk økonomi.

blobid1.jpg

Om nøkkeltall og analysene

Nøkkeltallene, som ble utviklet av konsulentselskapet inFuture i samarbeid med Abelia første gang i 2021, måler IT-sektorens utvikling og bidrag til norsk økonomi på sysselsetting, omsetning, verdiskaping og bedrifter. Analysen er basert på regnskap og foretaksinformasjon hentet fra NHOs regnskapsdatabase BedriftsNorge. Databasen bygger på regnskapstall og ansatte for alle selskap i Norge som leverer regnskap til Brønnøysundregistrene. Data fra Brønnøysund leveres av Proff.no. Databasen oppdateres kontinuering, kvalitetssikres og bearbeides av NHO. Historiske tall er basert på foretaksstatistikk fra Statistisk sentralbyrå.

I analysen er IT-sektoren er definert utfra relevante næringskoder. I tillegg benyttes databasen Crunchbase for uttrekk av virksomheter som inngår i kategorien X-tech, dvs. virksomheter som er registrert i andre næringskoder, men som har IT som kjernevirksomhet, f.eks. EdTech, HealthTech, LegalTech. Les mer om kategoriene og definisjonen av sektoren i kaptittel 6.

I rapporten er det også tilleggsanalyser basert på offentlig tilgjengelig statistikk fra SSB, OECD, Verdensbanken mv. I disse analysene er ikke X-tech-kategorien inkludert. 

I arbeidet med nøkkeltallene har Infuture levert følgende: 

 

Forskjellige kilder på nåtidstall og historiske tall

Nøkkeltallene bygger på flere ulike kilder: 

2022-tall (siste år): BedriftsNorge (NHOs regnskapsdatabase med data fra Brønnøysund/Proff.no). Innrapporterte regnskap for 2022 (eller 2021 dersom 2022 ikke foreligger). Frist for å levere regnskap til Brønnøysundregisteret er 31. juli. I tillegg er det hentet inn data for X-tech fra databasen Crunchbase. Crunchbase er en plattform for å finne bedriftsinformasjon om private og offentlige selskaper. 

Historiske tall: SSBs foretaksstatistikk. Omsetning og verdiskaping er målt i løpende priser. 

Årsaker til avvik mellom tallene

 • Inkluderer x-tech. Dataene fra BedriftsNorge inkluderer virksomhetene fra X-techkategorien. Disse er plukket ut fra databasen Crunchbase og inkludert via org.nr. I de historiske tallene fra SSB er det kun hentet data fra relevante næringskoder, les mer om kategoriene og definisjon av næringen i kapittel 6
 • Inkluderer alle virksomheter med omsetning. SSB ekskluderer bedrifter med en omsetning på under 1 mill. kroner, mens alle bedrifter med omsetning er inkl. i datene fra BedriftsNorge.
 • Inkluderer markedsrettet aktivitet i offentlig sektor. Dataene fra SSB inkluderer kun private virksomheter, mens BedriftsNorge inkluderer alle virksomheter i de relevante næringskodene,les mer om kategoriene og definisjon av næringen i kapittel 6
 • Feilrapporteringer. Data innrapportert til Brønnøysundregisteret kan ha en del svakheter. De historiske tallene fra SSB har gjennomgått en kvalitetssikring og presenteres derfor med en tidsforsinkelse på 1-2 år. Siste tall er pr. nå 2021. 
 • Andre ulikheter i avgrensninger og definisjonerSe oversikt hos SSB.

2. Nøkkeltall for 2022

Illustrasjon som viser; total omsetning 367 mrd, total verdiskaping 213 mrd, totalt antall bedrifter 10733, omsetning per sysselsatt 3,34 mill, verdiskaping 1,93, totalt antall sysselsatte 110056

- Høy verdiskaping og omsetning

IT-næringen omsatte for 367 milliarder kroner og skapte verdier for over 210 milliarder kroner i 2022

Omsetningen var størst i de delene av sektoren som driver innen infrastruktur, systemutvikling og IT-konsulenttjenester. Omsetningen har nær fordoblet seg siden 2007, og veksten har tiltatt etter 2015. 

Verdiskaping per ansatt er 1,9 millioner kroner, noe som er høyere enn for eksempel industri, varehandel, bygg/anlegg og transport/reiseliv.

Oppdatert juni 2023

Verdiskaping – hva er det og hvordan måles det?

En sektors størrelse kan måles på ulike måter. Et vanlig mål er verdiskaping. Verdiskaping er virksomhetenes omsetning fratrukket kjøp av varer og tjenester. Dette vil tilsvare summen av lønnskostnader og driftsresultat før renter, skatt, av- og nedskrivninger (EBITDA). 

 • Unngå dobbelttelling av varer og tjenester. Når man summerer opp omsetning for alle virksomhetene i en næring, kan dette føre til noe dobbelttelling dersom bedriftene er underleverandører til hverandre. Ved å bruke verdiskaping unngår vi denne problematikken fordi kjøp av varer og tjenester (underleveranser) trekkes fra omsetningen. Dette gjør det mulig å sammenligne verdiskaping på tvers av næringer eller bransjer.
 • Vise den samfunnsmessige avkastningen av næringsvirksomheten. Verdiskaping viser hvor mye som er igjen til å avlønne de viktigste interessentene i næringen, dvs. ansatte gjennom lønn, kommuner og staten gjennom skatter og avgifter, kreditorene gjennom renter på lån og eierne gjennom overskudd etter skatt.

- IT-sektoren skaper mange nye jobber

Samlet sysselsetter IT-sektoren over 110.000 personer, eller 4 prosent av samlet sysselsetting.

Det er flest jobber innenfor systemutvikling og IT-konsulentvirksomhet.

Etter 2015 har sysselsettingen i sektoren vokst med over 32 prosent og har hatt langt sterkere sysselsettingsvekst enn alle andre næringer. Til sammenlikning økte samlet sysselsetting med 9 prosent i samme periode.  

Sysselsettingen i IT-sektoren vokser i hele landet. Selv om det er en konsentrasjon av IT-bedrifter i Oslo-området, så jobber 60 prosent av de sysselsatte utenfor Oslo.

Oppdatert juni 2023

- Få store bedrifter

Det er mange, men få store tech-bedrifter.

De fleste bedriftene finner vi i Software-kategorien, og færrest bedrifter i kategorien X-tech.

I underkategoriene ser vi at de fleste havner under systemutvikling og IT-konsulentvirksomhet. 

Langt de fleste bedriftene innen IT-sektoren er små eller mellomstore. Rundt 1,5 % av bedriftene kan karakteriseres som store bedrifter (over 100 ansatte). Dette gjenspeiler omlag øvrig næringsliv, hvor rundt 99 prosent av bedriftene er små- eller mellomstore.

 

Oppdatert juni 2023

- Handelsunderskudd på IT-tjenester

Norge har et økende handelsunderskudd på IT-tjenester.

I kunnskapsøkonomier utgjør tjenesteeksport oftere en høyere andel enn eksport av produkter og råvarer, og særlig IT-tjenester er en viktig driver. 

I løpet av den siste tiårsperioden har det vært sterk vekst i både import og eksport av IT-tjenester. Norges eksport av IT-tjenester utgjorde rundt 9 prosent av total tjenesteeksport i 2022. Fra de norske tallene er det et økende handelsunderskudd frem til 2020, hvor det er en tydelig koronaeffekt der importen falt noe tilbake. Etter pandemien er trenden hvor tjenesteimporten øker raskere enn eksporten tilbake.  

Sammenlignet med noen av våre viktigste handelspartnere har Norge den nest laveste andelen eksport av IT-tjenester.

Oppdatert juni 2023

- Liten IT-sektor

Norsk IT-sektor er liten sammenliknet med IT-sektoren i andre land

I 2022 utgjorde norsk IT-næring 5 prosent av fastlandsøkonomien. Det har vært en jevn økning fra 2016 da andelen var på vel 4 prosent. 

Omstillingsbarometeret for 2022 plasserte Norge i bunnsjiktet blant de landene vi sammenlikner med på indikatoren omfang av IT-sektoren i nasjonaløkonomien. Mens Sverige og Finland er blant topp fem.   

Oppdatert juni 2023

Norges status på teknologi og digitalisering i Omstillingsbarometeret

Omstillingsbarometerets dimensjon for Teknologi og digitalisering (ToD) måler ToD blant bedriftene (som inkluderer blant annet bruk av skytjenester og internett, samt andel bedrifter med IKT-spesialister), spisskompetanse innen emnet, ToD i befolkningen (internettbruk og ferdighetsnivå), omfanget av IKT-sektoren, digitalisering av offentlige tjenester, samt tilkoblingsmuligheter.

Les mer om hvordan Norge skårer her 

- Markedssituasjon

Markedssituasjonen i tech er positiv men følger stort sett konjunkturene i norsk næringsliv

Etter en sterk utvikling i 1. kvartal 2023, har oppfatningen om egen markedssituasjon gått noe tilbake i 2. kvartal. IT-bedriftene er samlet sett likevel mer optimistiske enn resten av næringslivet. 

Tallene er hentet fra NHO-undersøkelsen Næringslivets økonomibarometer som er en stemningsmåling blant NHO-medlemmene en gang pr. kvartal.

Oppdatert juni 2023

3. Trender og utviklingstrekk

Hvilke utviklingstrekk er viktige for IT-sektoren i tiden fremover? Hvilke store samfunnstrender er med på å drive frem vekst, og hvilke faktorer bidrar til å bremse sektoren? For nøkkeltallsrapporten i år har vi definert tre utviklingstrekk som påvirker sektoren: Endrede sikkerhets- og geopolitiske forutsetningerKunstig intelligens' gjennombrudd i den brede offentligheten og Kompetansemangelen innen tech - hinder og muligheter for norske virksomheter

Endrede sikkerhets- og geopolitiske forutsetninger

Koronapandemien og krigsutbruddet i Ukraina har bidratt til å endre de sikkerhets- og geopolitiske forutsetningene for teknologinæringslivet. Nedstengningen i en rekke land i forbindelse med pandemien har forstyrret globale verdikjeder, har ført til økt hastighet i regionalisering av verdensøkonomien.

Regionaliseringen har ført til økte spenninger mellom land som Kina, EU og USA, konflikten handler i stor grad om å være i den teknologiske fronten Økt spenning og konflikt bidrar også til endringer i det digitale sikkerhetsbildet, også for norske teknologivirksomheter.

En undersøkelse gjennomført av Microsoft viser for eksempel at Norge er blant de ti landene i verden som er hyppigst utsatt for russiske cyberangrep. Forskningsinstituttet NUPI sier at særlig norske teknologivirksomheter og forskningsinstitutter er utsatt for angrep og spionasje.

En undersøkelse gjennomført av Samfunnsøkonomisk analyse blant norske teknologivirksomheter oppgir at knappheten på nettopp IKT-sikkerhetskompetanse er særlig knapp. En undersøkelse gjennomført av NIFU på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet estimerer en mangel på advekat IKT-sikkerhetskompetanse også i 2030 gitt at tilbudet ikke skaleres opp.  

Sikkerhetssituasjonen representerer også en viktig mulighet for norske teknologinæringer. Mange norske virksomheter, utdanningsinstitusjoner og forskningsinstitutter har betydelige kapasiteter på digital sikkerhet. Den norske forsvarskommisjonen har også anbefalt at det gjennomføres betydelige oppskalering av investeringer i forsvarssektoren fremover. Her bør norske myndigheter samarbeide godt med norske teknologivirksomheter fremover for å sikre maksimal innovasjonskraft.

 

Oppdatert juni 2023

Kunstig intelligens' gjennombrudd i den brede offentligheten

Ingen teknologi har opptatt mer spalteplass enn kunstig intelligens de siste halvåret. 2023 har foreløpig vist seg å bli det store gjennombruddet for kunstig intelligens i den offentlige samtalen etter lanseringen av Chat GPT.

Verdensmarkedet og utviklingen innen KI domineres av USA og Kina. På verdensbasis står Kina for 37 % av alle patenter innen KI, USA for 25 %. På tross av at Norge har gode fagmiljøer innen KI, må Norge tilpasse seg en situasjon der teknologiutviklingen i hovedsak skjer utenfor landegrensene.

En undersøkelse gjennomført av Samfunnsøkonomisk analyse på vegne av Abelia viser at norske teknologivirksomheter særlig anser kompetanse innen kunstig intelligens som strategisk viktig i tiden fremover. Virksomhetene har ikke et sterkt behov for KI-kompetanse nå, men de forventer at behovet vil vokse sterkt fremover.

Analyser gjennomført av OECD fra 2019 viser at det har vært en sterk økning i antall sysselsatte i KI-relaterte jobber. I Norge utgjorde andelen som jobber med KI-relaterte jobber snaut 0,4 prosent av den totale arbeidsstyrken. Dette er over gjennomsnittet i OECD, og foran sterke teknologinasjoner som USA, Tyskland og Frankrike. Norge ligger likevel bak Storbritannia, Sverige og Finland, som troner på toppen av tabellen. Siden 2011 har det vært en sterk vekst i andelen som er ansatt med ferdigheter innen KI i hele OECD-området. I Norge har veksten i andelen som jobber med AI gått fra 0,1 % av arbeidsstyrken til 0,4 %. 

Det er også betydelige hindre for fremveksten av KI. Rapporten the Nordic State of AI konkluderer med at mangel på kompetanse, riktig bruk av data og mangel på investeringer som særlige hindre for AI-utviklingen. 

 

Oppdatert juni 2023

Kompetansemangel i IT-næringene er global

En fremskriving gjennomført av Samfunnsøkonomisk analyse viser at sammenlignet med 2019 vil det være rundt 40,000 flere arbeidsplasser med behov for IT-kompetanse i tiden som kommer. NHOs kompetansebarometer viser også at allerede nå har virksomhetene måtte utsette utvidelser av virksomheten på grunn av kompetansemangel.

Det er likevel ikke bare i Norge det er en stor mangel på kompetanse etter IT-kompetanse. En studie gjennomført av det amerikanske Department of Labour anslår en global mangel på 85 millioner med IT-kompetanse i 2030 Norsk næringsliv er i sterk konkurranse med andre land om de beste teknologihodene. Flere land har fått øynene opp for dette. I Sverige har nå regjeringen igangssatt et arbeid for å utvikle et hurtigarbeidende visumsprosess for særlig relevant og høykompetent arbeidskraft Et lignende opplegg har Stortinget nedstemt.

En undersøkelse gjennomført av Samfunnsøkonomisk analyse på vegne av Abelia viser at norsk tech-næringsliv har størst behov for et større antall programmerere. Undersøkelsen viser også at norske virksomheter i særlig grad etterspør kompetanse innen digital sikkerhet, mens kompetanse innen kunstig intelligens blir særlig viktig fremover.

I Silicon Valley har man likevel sett en utvikling med masseoppsigelser ved amerikanske teknologiselskaper som eksempelvis i Meta. Foreløpige analyser peker på at oppsigelsene i den amerikanske tech-sektoren bidrar til økt gründervirksomhet hvor flere tech-arbeidere får muligheten til å etablere en start-up.  De foreløpige tallene i viser imidlertid at det er lite som tyder på noe særlig bevegelse i sysselsettingen i norsk tech, som fortsetter å vokse jevnt og trutt.

 

Publisert juni 2023

4. Stemmer fra norsk tech

Bilde av Tine Austvoll Jensen

Tine Austvoll Jensen

CEO, Google Norge

Tine leder den norske avdelingen til Google. Selskapet har cirka 100 ansatte i Norge og er svært opptatte av den teknologiske utviklingen i Norge, Europa og hele verden.

Hun har over 20 års erfaring fra mediebransjen og digitalisering i inn- og utland.

Hva mener Tine Austvoll Jensen?

 • De siste tretti årene har IT-bransjen gått fra å være en hobby til å bli en av Norges viktigste næringer. Hva er Googles bidrag til utviklingen? 

Googles bidrag skjer på flere fronter. I kjernen av vårt oppdrag, ligger misjonen om å organisere verdens informasjon, og gjøre den universelt nyttig og tilgjengelig. Gjennom tjenester som Søk og Maps finner folk frem til en rekke norske varer og tjenester hver eneste dag. I tillegg tilbyr vi et rimelig, enkelt, og effektivt annonseverktøy, som lar bedrifter nå potensielle kunder i inn- og utland uavhengig av størrelsen på markedsbudsjettene sine. I økende grad bygger også norske selskaper sin suksess på våre skytjenester. 

 

 • Hva er etter ditt syn de største hindrene for at tech-bransjen skal bli større og viktigere i Norge fremover? 

Det foregår for øyeblikket viktige diskusjoner på Europeisk nivå om hvordan vi skal regulere internettet. Det er nødvendige og etterlengtede initativer, men det er viktig at de også legger til rette for innovasjon, fremfor å legge begrensninger på den. 

 

 • Hvilken utvikling ser du fremover som blir viktig for norske IT-virksomheter? 

Det er umulig å komme unna bærekraft som helt essensielt for hele samfunnet, inkludert IT-sektoren. Forventninger fra forbrukere finnes allerede, og strengere formelle krav fra myndigheter er på vei. Ved å for eksempel gjøre datasentrene våre hundre prosent fornybare, vil andre selskaper kunne bygge sine produkter og tjenester på helt grønn datakraft - et viktig steg for å løse utfordringen med behov for øke verdiøkning på en bærekraftig måte. 

Andreas Beining

Co-founder & CEO, Beining & Bogen

Andreas har mer enn 17 års erfaring innen design og brukervennlighet, både på gjennomførende og ledende nivå i organisasjoner som Microsoft og OMG.

Bilde av Andreas Beining

Hva mener Andreas Beining?

 • De siste tretti årene har IT-bransjen gått fra å være en hobby til å bli en av Norges viktigste næringer. Hva er deres bidrag til utviklingen? 

Vi har undervist i apputvikling og design på NITH, Westerdals, Høyskolen Kristiania og Høgskulen i Volda siden oppstarten av Beining & Bogen i 2016. På denne måten bidrar vi til økt kompetanse i bransjen. I tillegg, har vi ansatt mange av studentene som vi har lært opp. Det å begynne hos oss vil da bli en fortsettelse på utdannelsen. 

 

 • Hva er etter ditt syn de største hindrene for at tech-bransjen skal bli større og viktigere i Norge fremover? 

Det største hinderet er mangel på IT-kompetanse og at det ikke utdannes nok folk. Her må det flere studieplasser til og ikke nødvendigvis kun heltidsstudier, men også innovere ved å tilby online-kurs og studier, o.l.. Private og offentlige aktører må tørre å ansette selv de som ikke nødvendigvis har Bachelor- eller Mastergrad. Vi mener at det viktigste er at man er lærevillig og at bedriften satser på fagutvikling og læring på arbeidsplassen. 

 

 • Hvilken utvikling ser du fremover som blir viktig for norske IT-virksomheter? 

Alle virksomheter bruker IT som en del av arbeidshverdagen, men det vil ikke være alle som har ressurser eller mulighet til å bygge et eget fagmiljø på alle områder. Det er derfor behov for både in-house utviklere og å hente inn ekstern kompetanse. Da man må ikke vær redd for å hente inn ekspertise! 

Bilde av Ingrid Skrede

Ingrid Skrede

CMO, Ludenso

Ingrid har studert entreprenørskap og er ingeniør. I dag er hun chief marketing officer i Ludenso.

Selskapet er et edtechselskap, og lager læringsverktøy ved hjelp av augmented reality og faller under x-techkategorien i rapporten.

Hva mener Ingrid Skrede?

 • De siste tretti årene har IT-bransjen gått fra å være en hobby for noen spesielt interesserte til å bli en av Norges viktigste næringer. Hva er deres bidrag til utviklingen? 

Vi i Ludenso jobber for å øke engasjement og læreglede, og har så langt bidratt til at 10,000+ unge har fått utforske og skape lærerike opplevelser i AR. 

 

 • Hva er etter ditt syn de største hindrene for at tech-bransjen skal bli større og viktigere i Norge fremover? 

Talent. Vi trenger å satse på at flere unge og voksne tør å satse på karrierer innen teknologi, og at de ser hvilke samfunnsutfordringer som kan løses ved hjelp av teknologi. 

 

 • Hvilken utvikling ser du fremover som blir viktig for norske IT-virksomheter? 

Det økende fokuset på mangfold og inkludering. IT-bransjen vil framover preges av et bredere spekter av talenter, stemmer og synspunkt. Dette blir bra for business, og bra for kulturen! 

Jon Christian Hillestad

VP, Telia Business

Jon Christian har jobbet i Telia-konsernet siden 2007, og er i dag Direktør for Telia Bedrift.

Han hadde før dette rollen som ansvarlig for IT- og produktutvikling i Telia Company i samtlige land i Norden og Baltikum.

Bilde av Jon Christian Hillestad

Hva mener Jon Christian Hillestad?

 • De siste tretti årene har IT-bransjen gått fra å være en hobby for noen spesielt interesserte til å bli en av Norges viktigste næringer. Hva er deres bidrag til utviklingen? 

Telia leverer grunnleggende tjenester som får Norge til å gå rundt, både til offentlig og privat sektor. Vi bruker ca. 1 milliard kroner på IT hvert år, har rundt 700 applikasjoner innen IT og har 14,000 servere som tikker og går hele døgnet. 

 • Hva er etter ditt syn de største hindrene for at tech-bransjen skal bli større og viktigere i Norge fremover? 

Det er viktig at det satses mer på kompetanse. Det er stor konkurranse om de kloke hodene. Men i tillegg til at det må investeres gjennom utdanningssystemet, har også bedriftene et ansvar for å sørge for kompetanseheving. Eksempelvis finnes det jo ingen skole i Norge hvor du kan gå for 5G, bedriftene må også gjøre nødvendige investeringer slik at de klarer å være i front. 

 • Hvilken utvikling ser du fremover som blir viktig for norske IT-virksomheter? 

IT-sikkerhet har alltid vært viktig. Men i den situasjonen vi i dag står i er det viktigere enn noen sinne. I økende grad ser vi også at Norge ikke lenger er i en nasjonal konkurranse, de selskapene som ikke klarer å hevde seg på internasjonalt nivå klarer ikke å overleve – heller ikke her hjemme i Norge. 

6. Definisjon av IT-sektoren

Å utvikle en kategorisering av IT- og teknologinæringen (heretter IT-sektoren) var nødvendig for å kunne bygge opp nøkkeltall om næringen som gjenspeiler virkeligheten slik den ser ut i dag. I en tid med digitalisering i fremmarsj, der samtlige næringer automatiseres og får nye verdiforslag og der fremveksten av nye IT-selskaper er stor, er ikke dette en rett-frem øvelse. Kategoriseringen i denne rapporten er basert på innspill fra fageksperter, norske og internasjonale rapporter om IT-næringen, samt næringskodene til SSB. Kategoriseringen er forankret med en rekke av Abelia sine medlemsbedrifter i IT-næringen.

Hardware 💻

IT-utvikling og produksjon:

Utvikling og produksjon av elektroniske komponenter, kretskort, datamaskiner og kommunikasjonsutstyr.

Eksempler: Nordic Semiconductor, Kitron, Hapro Electronics.

Næringskoder: 

 • 26.110 Produksjon av elektroniske komponenter
 • 26.120 Produksjon av kretskort
 • 26.200 Produksjon av datamaskiner og tilleggsutstyr
 • 26.300 Produksjon av kommunikasjonsutstyr

IT-distribusjon:

Handel med datamaskiner, programvare og telekommunikasjonsutstyr.

Eksempler: Atea, Komplett, Dustin, Eplehuset.

Næringskoder

 • 46.510 Engroshandel med datamaskiner, tilleggsutstyr til datamaskiner samt programvare
 • 46.520 Engroshandel med elektronikkutstyr og telekommunikasjonsutstyr samt deler
 • 47.410 Butikkhandel med datamaskiner og utstyr til datamaskiner
 • 47.420 Butikkhandel med telekommunikasjonsutstyr

 

Infrastruktur 📡

Telekommunikasjon:

Kabelbasert, trådløs og satelittbasert telekommunikasjon. 

Eksempler: Telenor, Altibox, Canal Digital, Viken Fiber, GlobalConnect.

Næringskoder:

 • 61.100 Kabelbasert telekommunikasjon
 • 61.200 Trådløs telekommunikasjon
 • 61.300 Satellittbasert telekommunikasjon
 • 61.900 Telekommunikasjon ellers

 

Datasenter:

Selskaper som eier og drifter datasenter(e) i Norge. Selskaper som selger datasentertjenester havner i "Software". Basert på uttrekk fra Crunchbase og rapporten "Datasentre i Norge". 

Eksempler: Digiplex, Green Mountain, Lefdal Mine.

Software ⌨️

Systemutvikling:

Utgivelse av programvare eller programmeringstjenester.

Eksempler: Visma, SAP, Unit4.

Næringskoder

 • 58.210 Utgivelse av programvare for dataspill
 • 58.290 Utgivelse av annen programvare
 • 62.020 Programmeringstjenester

IT-konsulentvirksomhet:

Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi.

Eksempler: Sopra Steria, Accenture. 

Næringskode

 • 62.020 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi

IT-driftstjenester:

Forvaltning og drift av IT-systemer, reparasjon av IT-utstyr.

Eksempler: Tietoevry, Intility.

Næringskoder

 • 62.030 Forvaltning og drift av IT-systemer
 • 62.090 Andre tjenester tilknyttet informasjonsteknologi
 • 63.110 Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester
 • 63.120 Drift av web-portaler
 • 95.110 Reparasjon av datamaskiner og tilleggsutstyr
 • 95.120 Reparasjon av kommunikasjonsutstyr

X-tech ⚙️

Øvrige IT-bedrifter som havner inn under andre næringskoder. 

Eksempelvis vil ofte bedrifter innen edtech, healthtech og proptech mv. ha næringskoder knyttet til næringen de opererer i, og ikke til IT-sektoren. Det gjøres uttrekk fra Crunchbase for å dekke disse. Denne kategorien har vi kalt X-tech.

I forbindelse med kategoriseringsarbeidet ble det tidlig klart at det finnes grensetilfeller der det er vanskelig å avgjøre om bedriften bør inkluderes i IT-sektoren eller ikke. Det ble derfor utviklet to hovedprinsipper for inkludering og ekskludering av bedrifter i kategoriseringen:

Kjernevirksomheten er IT

Kjernevirksomheten til bedriftene som er inkludert i denne rapporten er IT.

Dette kan være leverandører av IT-infrastruktur, -produkter og -tjenester som eksempelvis Telenor, Nordic Semiconductor og Visma. Det kan også være selskaper som utvikler IKT-teknologi for å levere en tjeneste til sine kunder, der IT-teknologien anses for å være selve kjernen av bedriften, hvilket gjelder selskaper som Vipps, Tise og Finn.no.

Selskaper som er avhengig av IT og teknologi for å levere sine tjenester, men som har sin hovedvirksomhet i en annen næring, inkluderes derimot ikke i kategoriseringen. Eksempler på dette er Equinor, DNB og Oda, som har sin hovedvirksomhet innenfor henholdsvis olje- og gassnæringen, bank og finans og dagligvarehandel. 

Utviklingen skjer i Norge 🇳🇴

Arbeidet med kategoriseringen har identifisert flere selskaper der store deler av verdiforslaget er knyttet til en sentral teknologiplattform, men hvor selskapet har en næringskode som plasserer dem utenfor IT-næringen. Et eksempel er Foodora, som har utviklet en applikasjon der forbrukere kan bestille mat fra ulike restauranter og få maten levert på døra, og som av SSBs næringskode kategoriseres som en budtjeneste.

Et tilsvarende eksempel er Too good to go, som i SSB kategoriseres som et reklamebyrå. Felles for flere av disse selskapene er at de ble startet i andre land, og det anses derfor som rimelig å anta at IT-utviklingen tilknyttet disse selskapene skjer landet hvor hovedkontoret befinner seg og ikke i Norge. Arbeidsoppgavene til de ansatte i Norge er trolig lite sentrert rundt IT-utvikling, og mer i samsvar med næringskoden definert av SSB. Disse selskapene er derfor ikke inkludert i definisjonen av IT-sektoren.  

Det norske selskapet Tise er et annet eksempel på en bedrift med teknologiplattform som kjerne. Tise tilbyr en plattform som på mange måter kan minne om Foodora og Too good to go, men kategoriseres i motsetning til disse som en IT-bedrift i SSB. Ettersom Tise er et norsk selskap, og IT-utviklingen i betydelig grad skjer i Norge, havner Tise innenfor definisjonen av IT- og teknologinæringen. 

7. Om Abelia og kontaktinfo

Abelia er landsforeningen i NHO for kunnskaps- og teknologi-virksomheter.

Vi organiserer ca. 2.800 virksomheter med over 65.000 årsverk.

Bilde av Kenneth Karijord
 • Kenneth Karijord
 • Seniorrådgiver - bærekraft, analyse og myndighetskontakt
 • Pressebilder