Omstillingsbarometeret 2023

Abelias omstillingsbarometer måler Norges evne til omstilling relativt til andre land. Blant de 22 landene ligger Norge midt i feltet, og bak flere av våre nordiske naboland. Selv om norsk økonomi i dag går godt, er det flere trekk ved norsk økonomi som svekker vår evne til å møte økonomiske tilbakeslag eller fremtidige samfunnsutfordringer. 

Forord: Fra vondt til verre

Norge er et rikt land, og det går godt i norsk økonomi. Samtidig må Norge, i likhet med resten av verden, omstilles for å løse klima- og energiutfordringen. Norge har dessuten en særegen omstillingsutfordring - vi skal erstatte olje- og gassnæringene med nye næringer, bedrifter og eksportinntekter.

Dette skiftet fra en råvareøkonomi til en bærekraftig og teknologidrevet kunnskapsøkonomi er utgangspunktet for Abelias Omstillingsbarometer. Derfor måler vi, for åttende året på rad, Norges evne til omstilling relativt til andre land.  Omstillingsbarometeret bygger på data fra internasjonale statistikkbanker og sammenligner Norge med 20 andre ledende økonomier.

2023-resultatene er nedslående. Mange piler peker feil vei, og den negative trenden er dessverre ikke ny.

Norge taper kampen om de klokeste hodene. Norsk næringsliv ligger etter i bruk av avansert teknologi. Norge utdanner færre med spisskompetanse innen teknologi, enn naboene våre. Norge har en liten IT-sektor, mens Sverige og Finland ligger helt i toppen internasjonalt. Tilgangen på risikokapital er dårlig, og motivasjonen for å starte bedrift er lav.

Norges evne til å bli en bærekraftig økonomi går fra svak til svakere. Vi fortsetter å tape terreng mot våre naboland og andre kunnskapsdrevne økonomier. Det betyr at vi vil slite med å skape verdiene og arbeidsplassene som skal finansiere fremtidens velferd, og sikre et digitalt og grønt skifte.

Norge har mye fornybar energi, men i Norge gjør vi lite for å spare på den energien vi har. Selv om vi gjør det bra på flere bærekraftmål, er norsk økonomi mer råvarebasert enn noen gang.

Det finnes noen lyspunkter. Norge har en relativt kompetent og fremoverlent befolkning, høy arbeidsdeltakelse og godt samarbeid mellom ulike kompetansemiljøer. Vi er gode på livslang læring, og har velfungerende konkurranse.

Likevel er vi ikke - til tross for påstander om det motsatte - ledende på verken teknologi, kompetanse eller det grønne skiftet. Dette reduserer næringslivets konkurranseevne og landets velstand på sikt.

Kunnskap og teknologi har vært – og er fortsatt – en forutsetning for omstilling. Det blir ikke noe grønt skifte uten et digitalt skifte. Vi kan verken løse samfunnsutfordringer eller skape bærekraftige eksportsuksesser uten spisskompetanse.

Abelia vil, sammen med våre medlemsbedrifter, jobbe for å snu trenden og utvikle konkrete grep for å styrke norsk omstillingsevne og verdiskaping. Samtidig trengs høyere politiske ambisjoner og mål. 

Jeg håper Omstillingsbarometeret 2023 vil skape konstruktiv debatt, og inspirere til ny politikk. 

Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør i Abelia

Årets viktigste funn

Omstillingsbarometeret viser at Norge har en del grunnleggende forutsetninger for omstilling på plass, som en relativt kompetent befolkning, en god utnyttelse av vår arbeidsstyrke og høy grad av samarbeid mellom ulike kompetansemiljøer. Resultatene preges videre av at norsk økonomi er inne i en høykonjunktur, som trekker opp resultatene på mange parameter. 

Når vi slår sammen resultater under de fem hoveddimensjonene i barometeret, gjør Norge det middels godt på alle dimensjoner. Vi scorer best på dimensjonen kompetanse – der vi måler i hvilken grad Norge har tilgang til relevant kompetanse og hvordan denne utnyttes. Vi scorer lavest på dimensjonen teknologi der vi søker å måle forutsetninger for å utvikle og ta i bruk muliggjørende teknologier og i hvilken grad dette også skjer i praksis. Resultatene under hoveddimensjonene er et snitt av resultatene på en rekke underdimensjoner. Det er stor variasjon i hvordan vi scorer relativt til andre land på den enkelte underdimensjon.

Selv om vi i dag har høy aktivitet og produktivitet i norsk økonomi, viser omstillingsbarometeret en del trekk som på sikt kan svekke muligheten for vekst, forsinke omstilling og redusere bærekraften i vår økonomi på lang sikt sammenlignet med andre land.

Omstillingsbarometeret peker på fem forhold som kan påvirke Norges evne til omstilling på lang sikt:

1. Vi har for lite av den høykompetente arbeidskraften som vil være viktig for omstilling

Relativt til andre land tar en liten andel av befolkningen i Norge mastergrad og doktorgrad. Det er ingen «mastersyke». Det finnes en større andel slik høykompetent arbeidskraft i både Danmark og Sverige. Norge utdanner få innen teknologi- og realfag og har en relativt lav andel personer med IKT-spisskompetanse i arbeidsstyrken. Evnen til å tiltrekke internasjonal høykompetent arbeidskraft enten gjennom studier eller direkte til arbeidsstyrken er lavere enn gjennomsnittet og langt lavere enn land som Nederland og Sveits som ligger i toppsjiktet. Samlet sett tyder flere indikatorer på at vi har mindre tilgang på den høykompetente arbeidskraften som vil være viktig for omstillingen.

2. Selv om mye er tilrettelagt for innovasjon mangler vi risikokapital og motiverte entreprenører

Omstillingsbarometeret viser at Norge ligger helt i bunnsjiktet på faktisk entreprenøraktivitet. Dette selv om mye er tilrettelagt for innovasjon gjennom velfungerende markeder. Lav entreprenøraktivitet kan skyldes at Norge er et av landene med lavest tilgang på risikokapital målt i forhold til andre land. Motivasjonen for å starte bedrift er er også lavere i Norge sammenlignet med andre land som USA, Nederland og Sverige.

3. Vi benytter oss mindre av viktige muliggjørende teknologier enn våre konkurrenter

Barometeret viser at norske bedrifter i liten grad tar i bruk muliggjørende teknologier, som skyteknologier, 3D-printing og robotikk, og Norge scorer lavere enn snittet også på digitalisering av offentlige tjenester. Selv om vi har gode IKT-ferdigheter i befolkningen, har vi en liten IKT-sektor som driver frem ny IKT teknologi. Måler vi omfang av IKT-sektoren, er Sverige og Finland helt i toppen mens Norge er på bunn.

4. Det er ikke sterke nok incentiver til omstilling i grønn retning

For å sikre en omstilling i grønn retning trengs reguleringer og rammevilkår som bidrar til å korrigere negative eksternaliteter – slik som miljø- og klimaavgifter og støtte til utvikling av ny miljøteknologi. Relativt til andre land har Norge en noe lavere andel grønne skatter og avgifter, og vi er i bunnsjiktet når det gjelder incentiver til å redusere energibruk. Selv om vi har et godt utgangspunkt med mye eksisterende fornybar energi i Norge, er det altså ikke sterke nok incentiver til å omstille i grønn retning sammenliknet med andre land.

5. Næringsstrukturen er ikke bærekraftig på sikt

Norsk eksport er svært konsentrert om petroleumssektoren, og Norge ligger helt på bunnen i sammenlikningen av lands eksportsammensetning. Norsk økonomi er derfor sårbar for en fremtid hvor verdens land lykkes med sin grønne omstilling, og ikke lenger etterspør fossil energi. En svært konsentrert eksportsammensetning gjør oss også sårbare for plutselige endringer i priser på verdensmarkedet. Norge har dermed fortsatt en vei å gå for å sikre en økonomisk vekst som ikke går på bekostning av klima, natur og miljø.

Nyttig å vite om Omstillingsbarometeret

 • Internasjonal sammenlikning: Norges prestasjon er sammenliknet med andre innovasjonsdrevne økonomier.
 • Kilder: Kildene er hentet fra internasjonale statistikker og analyserapporter. 
 • Dimensjoner. Barometeret er bygget opp av 5 hoveddimensjoner: Grunnleggende forutsetninger for omstilling og økonomisk vekst (Kompetanse, Entreprenørskap & Innovasjon, Teknologi), Forutsetninger for grønn omstilling. I tillegg søker man å måle Resultater for bærekraftig omstilling
 • Underdimensjoner: Hver dimensjon er delt i flere underdimensjoner. 
 • Variabler: Hver underdimensjon er delt inn en eller flere variabler/indikatorer, samlet nærmere 80. En større mengde nøye utvalgte variabler gir mer robuste funn når flere utvikler seg i samme retning. 
 • Rank-score: Det enkelte lands resultater på de ulike variablene omregnes til en rankscore. Skalaen går fra 0 til 100, hvor 100 er best og gjennomsnittsscoren er 50. Et land får 100 i rankscore dersom det har best resultat på en variabel sammenliknet med de andre landene.
 • Rangering: Landene rangeres deretter utfra sin rank-score og gis en plassering for hver underdimensjon sammenliknet med de øvrige landene.  

 

Hvorfor måler vi omstillingsevne?

Norge er et lite land i en urolig verden. Vår økonomi er åpen, og konjunkturene bestemmes av priser som settes på verdensmarkedet. De siste tiårene har norsk økonomi vært gjennom en svært god periode. Høye priser på råvarer som petroleum, metaller og sjømat har gitt oss gode priser på våre eksportprodukter. Samtidig har vi kunnet importere til rimelige priser grunnet teknologisk utvikling samt en historisk periode med åpning av nye markeder, fred og økonomisk integrasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at de globale trendene vil være i Norges favør også fremtiden. 

Ingen vet hvordan fremtiden ser ut. Et lands omstillingsevne sier noe om hvordan et land vil møte plutselige skift og endringer i økonomien. Økonomiene som er mest fleksible vil med lavest kostnader kunne løse store samfunnsutfordringer og tilpasse seg endrede omgivelser. Evnen til omstilling er dermed en indikator på om et land vil være fremgangsrikt over tid.

Formålet med barometeret er å måle Norges evne til bærekraftig omstilling relativt til andre land. Evnen til bærekraftig omstilling kan ses på som en internasjonal konkurranse – der landene som kommer godt ut har større sannsynlighet for å være konkurransedyktige over tid.

Kompetanse

Hovedfunn

Beste resultat i 2023:

Omstillingsbarometeret viser at Norge er flinke til å utnytte arbeidskraften vi har tilgjengelig og til å videreutdanne de som deltar i arbeidslivet, sammenlignet med andre land.  Dette reflekteres i høy rankscore på underdimensjonene arbeidsdeltagelse, kompetanseutnyttelse og livslang læring. På kompetansematching ligger Norge helt i toppsjiktet, og kun Danmark ligger over oss på rangeringen.

Dårligste resultat i 2023:

I Norge har en mindre andel av befolkningen høyere utdanning i form av mastergrad og doktorgrad, sammenlignet med andre land. Dette medfører at Norges rankscore på høyere utdanning er i det nedre sjiktet i 2023. I tillegg har Norge dårligere tilgang på internasjonale talenter, og få tar utdanning og trening innen teknologi. Norges rankscore på teknologi utdanning og trening og tilgang til internasjonalt talent er dermed rundt snittet for 2023, og vi gjør det betydelig dårligere sammenlignet med Sveits og Nederland.

Utvikling i 2023 sammenlignet med snittet for perioden 2019 til 2022:

Over tid har vi en særlig negativ utvikling i underdimensjonen teknologi utdanning og trening, hvorav rankscoren i 2023 er betydelig lavere sammenlignet med snittet for perioden 2019 til 2022. Dette skyldes blant annet at Norge har hatt en negativ trend andel utdannede innen STEM-fag og andel bedrifter som har gitt IKT-trening til sine ansatte. Tilgang til internasjonale talenter er nokså stabilt, men er noe redusert i 2023 sammenlignet med snittet for tidligere år. Innenfor høyere utdanning, livslang læring, kompetanseutnyttelse og arbeidsdeltagelse har vi en positiv utvikling hvorav rankscoren i 2023 er større enn snittet for de tidligere årene.

Et land å følge med på:

Det er flere land som scorer høyt på kompetanse. Eksempelvis er Sveits et land som har en stor andel med høyere utdanning og som tiltrekker seg mye internasjonalt talent.

Dersom vi sammenligner oss med de andre nordiske landene er det derimot Sverige og Finland som utpeker seg. Sverige ligger helt i toppsjiktet høyere utdanning, livslang læring og arbeidsdeltagelse, mens i Finland ligger helt på toppen på teknologi utdanning og trening og livslang læring.

Utvikling i 2023 sammenlignet med snittet for 2019-2022

Norge versus beste land i 2023

Norge sammenlignet med alle land

Oversikt over Norden

Utvikling over tid

Vurdering

 • Høyere utdanning

Det er vist at høyere utdanning spiller en viktig rolle i omstilling og økonomisk vekst. Vi har derfor med en indikator som måler hvor stor andel av befolkningen som tar høyere utdanning.

Norge ligger i bunnsjiktet på andel av befolkningen som tar høyere utdanning som master og doktorgrad. I tillegg er andelen internasjonale studenter som tar doktorgrad lav sammenlignet med andre land.

Den positive utviklingen i høyere utdanning forklares ved at Norge har hatt en reell økning i andel med mastergrad eller høyere, og andel med doktorgrad. I tillegg har Norge en positiv utvikling på andel internasjonale studenter med doktorgrad, men dette reflekteres ikke i rankscoren ettersom andre land gjør det bedre enn oss.

 • Internasjonal kompetanse

Omstillingsbarometeret for 2023 viser at Norge fremdeles sliter med å tiltrekke seg internasjonal kompetanse. Sveits er det landet som gjør det best på tilgang til internasjonale talenter, etterfulgt av land som Storbritannia, Nederland og Canada. Norge har en rankscore på 46, noe som er under snittet på 50 for alle landene i 2023. Norge hadde en nedgang i tilgang på internasjonal kompetanse i 2020, men har etter opplevd en svak positiv utvikling. Samtidig så er det andelen internasjonale studenter i høyere utdanning som trekker ned den samlede rankscoren. Dette ettersom vi er et av landene som har lavest andel internasjonale studenter i høyere utdanning. I tillegg har rankscoren for høyere utdanning hatt en liten nedgang i 2023 som følge av at Norge anses som litt mindre attraktivt land for internasjonale talenter på rangeringen til Global Talent Competitiveness Index (GTCI).

 • Entreprenørutdanning og trening

For at Norge skal ha god tilgang på entreprenører er det viktig at personer blir eksponert for entreprenørvirksomhet i skole og høyere utdanning.
Norges rankscore ligger rett over snittet for 2023 på entreprenørutdanning og trening, med en rankscore på 58. Norge har hatt en sterk positiv utvikling i underdimensjonen siden 2019. Derimot ser det ut til at rankscoren de to siste årene har avtatt.

Årsaken til at Norge gjør det dårligere i 2023 sammenlignet med for eksempel året før er fordi vi gjør det dårligere sammenlignet med andre land på indikatorene entreprenørutdanning – skole, og myndigheters programmer for entreprenørskap. Særlig sistnevnte har stor påvirkning på rankscoren til entreprenørutdanning og trening.

 • Teknologiutdanning og trening

Teknologiutdanning og trening er inkludert i Omstillingsbarometeret ettersom IKT-ferdigheter og utdanning innen IKT er ventet å bli mer etterspurt i fremtiden.
Norge ligger rett under snittet på teknologi utdanning og trening, med en rankscore på 46. Norge gjør det nest best andel bedrifter som tilbyr IKT-trening til sine ansatte sammenlignet med andre land, men samtidig har vi lavest andel utdannede innen STEM-fag av alle landene vi sammenligner oss med.

Basert på utviklingen av teknologiutdanning og trening fra 2019 til 2023 ser det ut til at Norge opplever en negativ trend i teknologi utdanning og trening. Nedgangen de siste årene skyldes at andel utdannede som uteksamineres innen STEMs-fag og andel bedrifter hvor ansatte har gjennomført trening innen IKT i løpet av det siste året har falt. Dette har medført at Norge har blitt forbigått av henholdsvis Finland og Nederland.

 • Kompetansematching

Hvor godt vi tar i bruk kompetansen vil være et viktig mål for å se i hvor stor grad arbeidskraften vår klarer å tilpasse seg endringene som skjer i arbeidsmarkedet, og om kompetansen til arbeidstakerne passer til etterspørselen i arbeidsmarkedet.

Norge ligger helt i toppsjiktet på underdimensjonen kompetansematching med en rankscore på 80, kun forbigått av Danmark. Vi har i tillegg scoret høyt på underdimensjonen de siste årene. Dette kan være en indikasjon på at vi er flinke til å utnytte dagens kompetanse og fordi utdanningsnivået til de ansatte i stor grad samsvarer med det som kreves av jobben deres. Høy score på kompetansematch kan også indikere at en del av kompetansen til dagens arbeidstakere er overførbar til andre eller nye næringer. Eksempelvis antas en del av den tekniske kompetansen til å finnes i petroleumssektoren til å være overførbar til nye næringer og ved omstilling av eksisterende næringer. En rapport fra SSB viste at oljeprisfallet medførte at rundt 10 000 arbeidere forlot oljenæringen fra 2015 til 2016. Innen slutten av 2016 var om lag en tredjedel av disse arbeiderne sysselsatt i andre næringer som industrien, bygg- og anleggsvirksomhet, varehandel, transport, faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting m.m. Dette tyder også på at kompetansen innenfor oljenæringen i stor grad er overførbar til andre næringer.

Høy grad av kompetansematch kan derimot også være et resultat av et stramt arbeidsmarked der alle arbeidstakere med formell kompetanse, sysselsettes i relevante jobber. Norge har de siste årene hatt svært lav arbeidsledighet og stor andel utlyste stillinger, noe som tyder på et stramt arbeidsmarked kan være noe av årsaken til at vi scorer høyt på underdimensjonen.

 • Livslang læring

Fremtidige endringer i arbeidslivet og samfunnet gjør det viktig med løpende kompetanseutvikling, og det vil være et behov for etter- og videreutdanning av arbeidskraften vår. Dette gjelder også personer med høyere utdanning.

På livslang læring ligger Norge helt i toppsjiktet, kun slått av de andre nordiske landene Finland, Sverige og Danmark. Over tid ser Norge sin utvikling relativt stabil ut, men vi ser tendenser til en positiv trend siden 2021. Høy score på livslang læring kan tyde på at vi er gode til å omstille arbeidsstyrken vår. Norge har gratis utdanning og studiestøtte, som muliggjør det å ta høyere utdanning i voksen alder. En høy rankscore på livslang læring kan dermed være en årsak til at Norge har gode rammevilkår som tilrettelegger for etter- og videreutdanning i Norge. Andre rapporter tyder derimot på at vi har et økende kompetansegap i arbeidsstyrken vår. En høy score på livslang læring kan dermed være et tegn på at arbeidstakerne i utgangspunktet ikke har rett kompetanse, og at det dermed er et reelt behov for videreutdanning av arbeidskraften vår.

Andel voksne i høyere utdanning har økt noe de siste årene, men dette har vært tilsvarende i andre land slik at scoren er lik i 2023 som året før. Videre har andel voksne i kurs og utdanning den siste måneden økt i Norge fra rundt 16 prosent i 2022 til litt under 20 prosent i 2023, noe som medfører høyere score på indikatoren og høyere rankscore på underdimensjonen livslang læring. Dette skyldes at Norge har i større grad greid å øke andelen som deltar på kurs og utdanning til nivået før koronapandemien, sammenlignet med andre land i barometeret.

 • Arbeidsdeltagelse

Omstillingsevnen til Norge er avhengig av å ha en befolkning med riktig kompetanse for fremtidens arbeidsmarked, og at arbeidsdeltagelsen til befolkningen også er høy. Det hjelper ikke med en høyt utdannet befolkning dersom store andeler er utenfor arbeidslivet.

Rankscoren til Norge i 2023 er høyere sammenlignet med snittet for de fire foregående årene, noe som kan tyde på at Norge opplever en positiv trend når det gjelder arbeidsdeltagelse i befolkningen. Tall fra SSB viser en lignende trend i samlet sysselsettingsandel, hvor andelen har økt gradvis fra 2017 (med unntak av i år 2020 som følge av koronapandemien), og at andelen i 2022 er den høyeste målt på ti år.

Andel sysselsatte mellom 25 og 54 år har økt fra 2022 til 2023. Dette reflekteres derimot ikke i rankscoren ettersom økningen ikke er tilstrekkelig for at Norge skal gjøre det bedre sammenlignet med andre land. Videre har rankscoren til andel sysselsatte 65 år eller eldre økt. Dette skyldes også en faktisk økning i andelen sysselsatte i aldersgruppen.

Dette skyldes at andel sysselsatte 65 år eller eldre, og de mellom 25 og 54 år, har økt fra 2022 til 2023. Dette reflekteres derimot ikke i rankscoren ettersom økningen ikke er tilstrekkelig for at Norge skal gjøre det bedre sammenlignet med andre land.

Hvordan måles kompetanse i Omstillingsbarometeret?

Høyere utdanning

 

 

 

Mastergrad

(33%)

Andel med mastergrad eller høyere

Education at a glance

 

Doktorgrad

(33%)

Andel med doktorgrad

Education at a glance

 

 

Internasjonal doktorgrad

(33%)

Andel internasjonale studenter med doktorgrad

Education at a glance

 

 

Internasjonal kompetanse

 

 

 

Internasjonale studenter

(33%)

Andel internasjonale studenter som starter på høyere utdanning (bachelor)

Education at a glance

 

 

Tiltrekke talenter

(33%)

Spørreundersøkelse: "I hvilken grad tiltrekker ditt land til seg talentfulle personer fra utlandet?"

GTCI

Brain gain

 

Beholde talenter

(33%)

Spørreundersøkelse: "I hvilken grad greier ditt land å beholde talentfulle personer innenlands?"

GTCI

Brain retention

 

Teknologi utdanning og trening

 

 

 

Utdanning innen STEM-fag

(50%)

Andel nyutdannede som har høyere utdanning innen STEM (Sience, technology, engeneering (including ICT) and mathematics

 

Graduates by field (oecd.org)

Education and training/Education at a glance/Educational attainment and outcomes/Graduates by field/"Natural sciences, mathematics and statistics", "Information and communication technologies", "Engineering, manufacturing and construction" og "bachelor’s degree or equivalent"

 

IKT-trening

(50%)

Andel bedrifter (med 10 ansatte eller flere) som har gitt trening i IKT til sine ansatte ila det siste året

Statistics | Eurostat (europa.eu)

Digital skills/ICT training/Enterprises that provided training to develop/upgrade ICT skills of their personell by size class of enterprise

 

Entreprenørutdanning og trening

 

 

 

Myndigheters programmer

(25%)

Ekspertundersøkelse: Måler om kvalitetsprogrammer til myndigheter er lett tilgjengelig

GEM

Government Entrepreneurial Programs

Kvaliteten på buisness skoler

(25%)

Index laget av GTCI basert på scoren til seks ulike buisness mastergrader og dette er hentet fra det beste universitetet per land

GTCI

Business masters education

Entreprenørutdanning – skole

(25%)

Ekspertundersøkelse: Måler om skolesystemet introduserer elever for entreprenørbasert ideer

GEM

Entrepreneurial education at school stage

Entreprenørutdanning – høyere utdanning

(25%)

Ekspertundersøkelse: Måler om høyere utdanning tilbyr fag eller kurs i entreprenørskap, og praktisk trening til å starte bedrifter

GEM

Entrepreneurial education at post-school stage

 

Arbeidsdeltagelse

 

 

Sysselsatte, 25-64 år

(50%)

Andel sysselsatte 25 til 64 år

OECD

Labour/Labour Force Statistics/LFS by sex and age composition/ velg age 25 to 64/ se variabel Labour force participation rate

Sysselsatte – over 65 år

(50%)

Andel sysselsatte 65 år +

OECD

Labour/Labour Force Statistics/LFS by sex and age composition/ velg age 65+/ se variabel Labour force participation rate

Livslang læring

 

 

Voksne i utdanning

(50%)

Andel 30-64 år som deltar i høyere utdanning

OECD

Customize table/ velg riktig aldersgruppe (30-39 år + 40-69 år)

Voksne i kurs og utdanning – siste fire uker

(50%)

Andel 25 år + som har deltatt i formell utdanning eller trening de siste fire ukene

Eurostat

Population and social conditions/Education and training/Participation in education and traning/Adult learning/Main indicators on adult participation in learning - LFS data from 1992 onwards/Participation rate in education and training (last 4 weeks) by sex and age - ageclass 25 to 64 years

Kompetansematching

 

 

Kompetanseutnyttelse

(50%)

Består av andel langtidsledige og andel deltidsansatte som er ufrivillige deltidsansatte (de som er deltidsansatte, men ønsker å jobbe fulltid)

Cedefop

Skills utilisation

 

Kompetansemismatch

(50%)

Består av andel overkvalifiserte (de med høyere utdanning som har en job som ikke krever dette), andel med høyere utdanning i lavtlønnede stillinger, og kvalifikasjon mismatch (om den ansatte har et utdanningsnivå som sammenfaller med det som kreves for yrket i industrien vedkommende jobber i)

Cedefop

Skills matching

 

Innovasjon og entreprenørskap

Hovedfunn

Beste resultat i 2023:

Omstillingsbarometeret 2023 viser at Norge, målt i forhold til andre land, har velfungerende konkurranse og at offentlig sektor forsøker å legge til rette for innovasjon. Dette gjør at vi ligger i toppsjiktet på innovative offentlige anskaffelser og velfungerende konkurranse. I tillegg er det mye samarbeid om innovasjon på tvers av ulike deler av økonomien. Norge ligger helt på topp sammen med Finland når det gjelder grad av samarbeid i økonomien

Verste resultat i 2023:

Norge gjør det dårligere sammenlignet med land som Nederland og Sverige på motivasjon til å starte egen bedrift, og tilgang på risikokapital. I tillegg ligger Norge helt i bunn på entreprenøraktivitet. Her scorer vi langt lavere sammenlignet med land som Sverige og Finland.

Utvikling i 2023 sammenlignet med snittet for perioden 2019 til 2022:

Både velfungerende konkurranse og tilgang på risikokapital holder seg relativt stabilt i 2023 sammenlignet med tidligere år. I tillegg har motivasjon til å starte bedrift i Norge hatt en positiv utvikling.

Entreprenøraktiviteten i Norge falt drastisk i 2022. Aktiviteten har tatt seg opp noe i 2023, men oppgangen er lavere enn nivået før fallet. Som følge av dette er rankscoren i 2023 betydelig lavere enn snittet i perioden 2019 til 2022.

Et land å følge med på:

Innenfor innovasjon og entreprenørskap er det ett land som utmerker seg, nemlig Finland. Finland har i likhet med Norge gode rammebetingelser for innovasjon og entreprenørskap gjennom velfungerende konkurranse og mye samarbeid på tvers av sektorer. I tillegg har Finland god tilgang på risikokapital, høy entreprenøraktivitet og stor grad av innovasjon i næringslivet, relativt til andre land.

Utvikling i 2023 sammenlignet med snittet for 2019-2022

Norge versus beste land i 2023

Norge sammenlignet med alle land

Oversikt over Norden

Utvikling over tid

Vurdering

 • Innovative offentlige anskaffelser

Vi har en stor offentlig sektor i Norge, og kjøper årlig inn varer og tjenester for over 600 milliarder kroner. Ved å legge til rette for innovasjon i sine anskaffelser kan offentlige sektor stimulere til innovasjon i næringslivet. 

Norge ligger i toppsjiktet på innovative offentlige anskaffelser, med en rankscore på 64 poeng. Østerrike og Nederland scorer høyest, etterfulgt av Belgia. Over tid har Norge sin rankscore innovative offentlige anskaffelser falt frem til 2022, før rankscoren økte noe i 2023. Det er andel innovative anskaffelsesprosedyrer som har gjort at Norge har opplevd noe lavere rankscore de siste årene. Dette skyldes at andelen innovative anskaffelsesprosedyrer har falt i Norge, slik at vi scorer dårligere sammenlignet med andre land.

 • Velfungerende konkurranse

Velfungerende konkurranse er et viktig verktøy for å oppnå en effektiv ressursutnyttelse både på kort og lang sikt. De som klarer å forbedre prosesser og skape nye produkter og tjenester som øker kundenes nytte gjennom innovasjon, er også de som er konkurransedyktige og lønnsomme på sikt. Velfungerende markeder er dermed en viktig forutsetning for å få til innovasjon og entreprenørskap.

Norge scorer høyt på velfungerende konkurranse og er kun forbigått av Danmark og Sverige. Norge har hatt en positiv utvikling i velfungerende konkurranse ved at rankscoren økte i 2020. Deretter har scoren ligget stabilt på 68 poeng frem til 2023. Årsaken til at vi ligger i toppsjiktet på velfungerende konkurranse er fordi vi har høy andel av nyoppstartede bedrifter, og at vi har få anskaffelsesprosesser med kun én tilbyder. Videre gjør vi det litt over snittet å handelsrestriksjoner. Derimot ligger scorer vi lavt på andel bedrifter som driver med eksport, noe som trekker ned den samlede rankscoren for velfungerende konkurranse.  

 • Risikokapital

Nyetablerte bedrifter har behov for kapital for å kunne videreutvikle produktene sine og for å fortsette å vokse. I tillegg vil tilgang på risikokapital være nødvendig for at gründere i det hele tatt skal ha mulighet til å starte en ny virksomhet. Det er derfor nødvendig med god tilgang på risikokapital for å sikre nyetableringer og innovasjon i norsk næringsliv.

Norge ligger nær bunnen når det gjelder tilgang på risikokapital. Vår rankscore på 33 poeng er langt under scoren til det beste landet, USA. Sammenlignet med de andre nordiske landene har Norge en betydelig lavere rankscore på tilgang til risikokapital.

Norge har i perioden 2019 til 2023 hatt en stabil utvikling i underdimensjonen. Årsaken til at vi har lav tilgang på risikokapital er fordi vi gjør det dårligere på start-up kapital og later venture kapital sammenlignet med andre land. Andelen såkornkapital har økt fra 2021, samtidig som andel later venture kapital falt. Dette har gjort at Norge samlet sett scorer tilsvarende likt som tidligere år.

 • Motivasjon

Motivasjon til å starte et eget selskap i befolkningen er en viktig forutsetning for å få til entreprenøraktivitet.

Norge ligger rett under gjennomsnittet for 2023 på motivasjon, med en rankscore på 44. Selv om motivasjon til å starte bedrift i Norge er middels sammenlignet med andre land sammenlignet med andre land, har rankscoren i Norge hatt en positiv utvikling siden 2019. I tillegg har rankscoren økt fra 2022 til 2023.

Selv om motivasjonen i Norge er middels, så har rankscoren økt i 2023. Årsaken til dette er at vi scorer høyere på oppfatning om egen evne til å starte bedrift i 2023. Den reelle verdien til intensjon om å starte egen bedrift og frykt for å mislykkes har også økt noe i 2023, men det har ikke påvirket scoren noe som betyr at det har økt tilsvarende i andre land vi sammenligner oss med.

 • Entreprenøraktivitet

For å utvikle nye varer og tjenester trenger vi entreprenører som tørr å starte nye bedrifter. Det er dermed nødvendig med god entreprenøraktivitet for å få til innovasjon og nyskaping. I tillegg er entreprenøraktivitet viktig for å skape bredde i den norske næringsstrukturen, slik at velferdsstaten får flere ben å stå på i en fremtid uten fossile inntektskilder.

Norge er et av landene med lavest rankscore på entreprenøraktivitet. Rankscoren til Norge var 14 poeng, hvorav Australia ligger på 1. plass med 83 poeng. I perioden 2019 til 2023 har Norges entreprenøraktivitet i Norge falt. Aktiviteten falt drastisk i 2022, og har holdt seg på et lavt nivå i 2023.

Årsaken til fallet i rankscoren er at både tidligfase entreprenørskap og ansattentreprenørskap falt drastisk i 2022. Derimot har tidligfase entreprenørskap tatt seg opp noe i 2023, og dette reflekteres i en høyere rankscore. Økningen er imidlertid ikke stor nok til å løfte aktivitetsnivået til det nivået som opprinnelig var før fallet i 2022.

 • Innovasjon i næringslivet

Norge vil være avhengig av at gründervirksomheter driver med nyskaping. I tillegg vil det også være nødvendig at resten av bedriftene i næringslivet bidrar til innovasjon og nyskaping. For å vite hvordan næringslivet samlet sett bidrar til innovasjon har vi i Omstillingsbarometeret 2023 inkludert mål på innovasjon i næringslivet.

Norge scorer middels på innovasjon i næringslivet, og har en rankscore på 50 poeng. Sammenlignet med andre land, har Norge en stor andel bedrifter som oppgir å ha gjennomført en innovativ aktivitet. Derimot scorer vi middels på andel bedrifter som har gjennomført en produktinnovasjon, og lavt på andel bedrifter som har gjennomført en prosessinnovasjon.

 • Samarbeid

En sentral del i økonomisk vekstteori er at kunnskap og innovasjon spres mellom ulike aktører i økonomien. Høy grad av samarbeid mellom ulike deler av økonomien, som akademia, offentlig og privat sektor, kan gjøre at kunnskap spres raskere i økonomien og bedrer omstillingsevnen. Godt samarbeid mellom ulike deler av deler av økonomien er derfor være viktig for omstillingsevnen.

Norge scorer høyest på samarbeid sammenlignet med andre land, og har en rankscore på 92 poeng. Norge gjør det bra på samarbeid ettersom vi har en stor andel bedrifter som oppgir at de har samarbeidet om en innovasjon. I tillegg har vi en stor andel bedrifter, sammenlignet med andre land, som samarbeider om annen forretningsvirksomhet.

Hvordan måles innovasjon og entreprenørskap i Omstillingsbarometeret?

Motivasjon

 

Oppfatning om egen evne til å starte opp egen bedrift
(33%)

Andel i aldersgruppen 18-64 år (ekskludert de som allerede er involvert i entreprenøraktivitet) som mener de har evnene til å starte en bedrift

 

Lenke

“Personally have the skills and knowledge"

 

Intensjon om å starte bedrift
(33%)

Andel i aldersgruppen 18-64 år (ekskludert de som allerede er involvert i entreprenøraktivitet) som tenker/planlegger å starte en bedrift

 

Lenke

 

 «Entrepreneurial intentions»

 

Frykt for å mislykkes
(33%)

Andel i aldersgruppen 18-64 år som vurderer mulighetene til å starte bedrift som gode, men som stoppes fra å starte opp pga. frykt for å mislykkes

 

Lenke

 

«Fear of failure (opportunity)»

 

Innovative offentlige anskaffelser

Andel kunngjorte anskaffelser med innovasjonspartnerskap
(50%)

Andel av kunngjorte anskaffelser på TED som er med forhandling eller med innovasjonspartnerskap

 

Dashboards - Opentender Norway

 

 

Andel anskaffelser, pris
(50%)

Andel av anskaffelser på TED hvor pris er eneste tildelingskriterium

EU Kommisjonen

«Award criteria»

 

Velfungerende konkurranse

Andel bedrifter som driver med eksport
(25%)

Andel av totalt antall bedrifter som driver med eksport

 

OECD

Bruk indikatoren Total number of trading companies som driver med export. Må filtrere ut så kun eksport vises.

 

 

Oppstartsintensitet
(25%)

Antall nyoppstartede selskaper som andel av totalt antall selskaper

 

Verdensbanken

Se New buisness density

 

Forekomst av handelsbarrierer for tjenester
(25%)

Score på OECDs Service Trade Restrictiveness Index

 

OECD

Bruk indiktoren som viser gjennomsnittet i alle sektorer. Dersom det ikke vises, må du huke av for det under "Sector".

 

Andel offentlige anskaffelser med én tilbyder
(25%)

Andel av totalt antall offentlige anskaffelser som kun mottar 1 tilbud

 

EU kommisjonen

Se indikator 1 "Single bidder"

 

Risikokapital

Såkorn-kapital
(33%)

Venture seed capital som andel av BNP

 

OECD

Industry and Services/Enterprise Statistics/Venture capital investments/Seed

 

Early stage kapital
(33%)

Early stage/venture capital som andel av BNP

OECD

Industry and Services/Enterprise Statistics/Venture capital investments/Start-up and other early stage

 

Later venture kapital
(33%)

Later venture som andel av BNP

 

OECD

Industry and Services/Enterprise Statistics/Venture capital investments/Later stage venture

 

 

 

Samarbeid

Samarbeid om innovasjon
(50%)

Andel bedrifter som oppgir at de samarbeider om innovasjon

CIS 2020

 

Samarbeid om annen forretningsvirksomhet
(50%)

Andel bedrifter som oppgir at de har samarbeidet om annen forretningsvirksomhet

CIS 2020

 

Entreprenøraktivitet

Tidligfase entreprenørskap

(50%)

Andel i aldersgruppen 18-64 år som er gryende entreprenør eller eier/leder av ny bedrift

GEM

"TEA (Total early-stage Entrepreneurial Activity), % Adults"

 

Ansatt entreprenørskap

(50%)

Grad av entreprenøraktivitet (utvikling av nye
produkter/tjenester eller opprettelse av nye
bedrifter/underbedrifter) blant ansatte

 

GEM

Entrepreneurial employee activity (EEA)

 

Innovasjon i næringslivet

Innovative bedrifter
(33%)

Andel bedrifter som oppgir å ha gjennomfør en innovativ aktivitet

 

CIS 2020

 

 

Produktinnovasjon, bedrifter
(33%)

Andel bedrifter som oppgir å ha introdusert en produktinnovasjon

 

CIS 2020

 

 

Prosessinnovasjon, bedrifter

(33%)

Andel bedrifter som oppgir å ha introdusert en prosessinnovasjon

 

CIS 2020

 

 

Teknologi

Hovedfunn

Beste resultat 2023:

Omstillingstillingsbarometeret for 2023 viser at Norge ligger i toppsjiktet på digitale ferdigheter i befolkningen. I tillegg gjør vi det over snittet bra på forskning og utvikling (FoU).

Verste resultat 2023:

Norge har lavest score på omfang av IKT-sektoren av alle landene vi sammenligner oss med, og vi ligger langt unna andre Nordiske land som Finland og Sverige. I tillegg ligger Norge under snittet i 2023 på tilkoblingsmuligheter og spisskompetanse teknologi.

Utvikling i 2023 sammenlignet med snittet for perioden 2019 til 2022:

Rankscoren i tilkoblingsmuligheter er 25 poeng lavere enn snittet i perioden 2019 til 2022, noe som tyder på en nedadgående trend i underdimensjonen. Spisskompetanse teknologi har i 2023 en noe positiv utvikling sammenlignet med snittet, mens rankscoren i 2023 på FoU er noe lavere. Resteren av underdimensjonene har hatt noe variasjon, men har holdt seg relativt stabil sammenlignet med tidligere år.

Et land å følge med på:

To land som gjør det særlig bra på utvikling av teknologisektoren er Finland og Estland. Estland scorer høyt på både digitalisering av offentlige tjenester og omfang av IKT-sektoren. Finland scorer høyt på flere underdimensjoner; spisskompetanse teknologi, digitalisering av offentlige tjenester, omfang av IKT-sektoren og muliggjørende teknologi.

Når vi sammenligner Norge med de andre nordiske landene ser vi at Norge scorer lavere på samtlige dimensjoner. Vi gjør det dårligst i Norden på å ta i bruk muliggjørende teknologier, sysselsetting innen teknologi, omfang av IKT-sektoren, digitalisering av offentlige tjenester og FoU.

Utvikling i 2023 sammenlignet med snittet for 2019-2022

Norge versus beste land i 2023

Norge sammenlignet med alle land

Oversikt over Norden

Utvikling over tid

Vurdering

 • Tilkoblingsmuligheter

For at vi skal kunne ta i bruk ny teknologi i både privatliv og arbeidsliv er det nødvendig å ha god infrastruktur på plass i landet.
Norge oppnår en svak rankscore for tilkoblingsmuligheter sammenlignet med andre land, og vi ligger under snittet i 2023. I perioden 2019-2023 har Norges tilkoblingsmuligheter falt.

Andel husholdninger med 5G i Norge er lav sett i forhold til andre land. Scoren for indikatoren internetthastighet har falt siden 2019. Den faktiske internetthastigheten i Norge har økt siden 2019, men dette reflekteres ikke i scoren. Årsaken til dette er at andre land har tatt oss igjen.

 • Digitale ferdigheter i befolkningen

Gode digitale ferdigheter i befolkningen bidrar til at de kan ta i bruk ny teknologi både på jobb og privat. Dette kan gjøre det enklere for selskap å introdusere ny teknologi, og det gjør befolkningen generelt mer omstillingsdyktige. Kompetanseutvalget trakk også frem viktigheten av digital kompetanse i hele befolkningen, og fremhever at manglende digital kompetanse kan forhindre enkelte å håndtere offentlige og private tjenester som tilbys via internettet, og begrense mulighetene til deltakelse i arbeidslivet.

Norge er i toppsjiktet på digitale ferdigheter i befolkningen, med en rankscore på 85. Kun Nederland og Finland forbigår oss på rangeringen. Indikatoren er nylig utviklet av Eurostat, og vi har dermed ikke sammenligningsgrunnlag tilbake i tid.

 • Spisskompetanse teknologi

For at norsk økonomi skal kunne omstilles og ta i bruk ny teknologi, er det viktig med en arbeidsstyrke som har spisskompetanse innen teknologi for å implementere og utvikle nye løsninger i bedriftene. Denne variabelen skiller seg dermed ut fra variabelen teknologi utdanning og trening, som måler i hvor stor andel av befolkningen som tar IKT-utdanning. Spisskompetanse teknologi måler hvor stor andel av arbeidskraften vår har IKT-kompetanse.

Norges rankscore ligger under snittet i 2023, og Norge gjør det dermed middels på spisskompetanse teknologi, og denne utviklingen har vært relativt stabil siden 2019. Derimot har rankscoren økt noe i 2023. Dette skyldes at andelen bedrifter som nylig har ansatt en IKT-spesialist gikk opp i 2023. I tillegg har vi hatt en økning i den faktiske andelen sysselsatte IKT-spesialister, men dette reflekteres ikke i rankscoren ettersom andre land har hatt en sterkere vekst enn Norge.

 • Muliggjørende teknologi

Muliggjørende teknologi har historisk vært drivkraften til at samfunn omstiller seg til mer automatiserte og spesialiserte samfunn, og oppnår økonomisk vekst.

Norge ligger rett under snittet i 2023, og gjør det dermed middels på muliggjørende teknologi. I perioden 2019-2022 opplevde Norge en svak vekst i rankscoren, men rankscoren har avtatt i 2023. Årsaken til dette er kompleks, men skyldes i all hovedsak at enkelte teknologier som 3D printing og robotikk blir i mindre grad tatt i bruk av norske bedrifter sammenlignet med bedrifter i utlandet.

 • Digitalisering av offentlige tjenester

Offentlige myndigheter kan spille en viktig rolle i innovasjonstakten i økonomien ved å tilby offentlige data og informasjon via digitale plattformer, noe som gjør det enklere for flere å ta i bruk informasjonen i sine videreutviklede løsninger.

Norges rankscore ligger under snittet i 2023 på digitalisering av offentlige tjenester. Rankscoren til Norge er 50, mens Estland scorer høyest med en rankscore på 90. I perioden 2019-2023 har rankscoren for digitalisering av offentlige tjenester holdt seg relativt stabil, men vi ser antydninger til en liten nedgang i 2023 sammenlignet med året før. Årsaken til dette er at vi gjør det dårligere på FN sin E-Participation Index som måler i hvor stor grad innbyggere og myndigheter interagerer med hverandre gjennom digitale løsninger.

 • Omfang av IKT-sektoren

IKT-sektoren har høy verdiskaping, driver frem ny fremtidsrettet teknologi, og er muliggjørende for omstillingen av næringslivet for øvrig. Nøkkeltall fra Abelia viser eksempelvis at IT-næringen skapte verdier for 210 milliarder kroner i 2022, og at omsetningen per sysselsatt var 3,3 millioner kroner. Sektoren har i tillegg hatt en vekst siden 2015

Norge er det landet med lavest score på omfang av IKT-sektoren, med en rankscore på 10, og denne trenden har holdt seg stabil i perioden 2019 til 2023. Sammenlignet med andre land gjør Norge det dårligst på eksport av IKT-tjenester og IKT som andel av BNP er lav. I tillegg er vi det landet med lavest andel sysselsatte i kunnskaps- og teknologiintensive næringer.

 • FoU

Forskning og utvikling er helt sentralt for å kunne utvikle ny teknologi, og det vil være en viktig brikke til å omstille norsk økonomi mot en mer bærekraftig retning. Det er derfor avgjørende at samfunnet investerer i forskning og utvikling.

Norge ligger i toppsjiktet på FoU, med en rankscore på 60, og vi har hatt en høy score flere år på rad. Dette skyldes at vi i all hovedsak har mye forskning og utvikling finansiert over offentlige budsjetter og at vi har mye forskning og utvikling via høyere utdanningsinstitusjoner. Derimot er rankscoren til Norge noe dårligere i 2023 sammenlignet med 2022, som i all hovedsak skyldes at scoren til de to nevnte indikatorene ble redusert. For offentlig FoU så skyldes nedgangen at Norge ble passert av Østerrike, mens FoU i høyere utdanningsinstitusjoner avtok i 2023.

Hvordan måles teknologi i Omstillingsbarometeret?

Tilkoblingsmuligheter

 

Tilgang 5G
(50%)

Andel husholdninger med tilgang til 5G

Eurostat

Science, technology, digital society/Digital economy and society/Internet coverage and prices/Broadband internet coverage

 

 

Internetthastighet
(50%)

Gjennomsnittlig nedlastningshastighet

Worldwide Speed Language

 

Teknologi spisskompetanse

Sysselsatte IKT-spesialister, andel av total sysselsetting
(50%)

Andel IKT spesialister sysselsatt relativt til totalt antall sysselsatte

Eurostat

Digital skills/ICT specialists in employment/Employed ICT specialists - total

 

Bedrifter med IKT-spesialister
(50%)

Andel bedrifter som har ansatt IKT-spesialister de siste 12 mnd (bedrift med 10 personer eller mer ansatt)

Eurostat

Digital skills/ICT specialists/ICT competence and demand for ICT skills in enterprises

 

Muliggjørende teknologier

Integrasjon av digital teknologi i bedrifter
(33%)

Samlevariabel som vurderer følgende temaer: elektronisk informasjonsdeling i bedrifter, bruk av sosiale medier i bedrifter, bruk av stordata i bedrifter, bruk av cloud i bedrifter, andel SMB-er med netthandel, e-kommerce turnover, andel SMB-er med internasjonal netthandel

DESI

Integration of digital technology by buisnesses

 

Bruk av skytjenester i bedrifter
(33%)

Andel bedrifter med 10 ansatte eller mer (utenom finanssektor) som kjøper skytjenester over nettet

Eurostat

Science, technology, digital society/Digital economy and society/ICT usage in enterprises/E-businesses/Cloud computing services by size of business class

 

3D-printing og robotikk
(33%)

Data hentet årlig av the National Statistical Institutes og basert på den årlige Eurostat spørreundersøkelsen på IKT bruk og e-handel i bedrifter.

Eurostat

Science, technology, digital society/Digital economy and society/ICT usage in enterprises/E-business/3D printing and robotics by size of class of enterprise

 

Digitalisering av offentlige tjenester

E-participation index
(33%)

Samleindex. Viser hvor god vi er på å tilgjengeliggjøre information og tilgang til information til innbyggere uten at de etterspørr det eller hvis de etterspørr det. Og at man får innbyggere til å engasjere seg i offentlig politikk og tjenester.

FN

E-participation Index

 

 

E-development index
(33%)

Samleindex (survey) - vurderer utvikling av offentlige tjenester på nett. Den vurderer hvor utbredt og kvaliteten på offentlige tjenester over internett (OSI), hvordan utviklingen av telekommunikasjon og infrastruktur er i landet (TII) og inkluderer også en human kapital index)

FN

E-government development index

 

Open data maturity
(33%)

Samleindex (survey til de nasjonale open data representantene) - vurderer utviklingen av nasjonal politikk for å promotere open data, måler hvorvidt land er villige og klare for å måle effekten av open data, analyserer den nasjonale open data portalen, og blant annet kvaliteten på den publiserte dataen

Data Europe

 

 

Digitale ferdigheter i befolkningen

Digitale ferdigheter i befolkningen
(100%)

Survey ESS (EU survey on the use of ICT in households and by individuals): Indeks basert på enkelte aktiviter: Informasjon og data ferdigheter, kommunikasjon og samhandlingsferdigheter, digitalt innhold ferdigheter, sikkerhetsferdigheter, problemløsningsferdigheter

 

Eurostat

Digital skills/ICT users/Individuals' levels of digital skills/Individuals with above basic overall digital skills

 

Omfang av IKT-sektoren

IKT-verdiskaping

(50%)

IKT, andel av BNP

 

OECD

Gross value added at basic prices, total activity/Information and communication - NyAnalyse bruker current prices. Vi bruker Constant prices, constant exchange rates, OECD base year

 

IKT-eksport

(50%)

Eksport av IKT-tjenester, andel av all tjenesteeksport

International trade centre

Service 9 – Telecommunications, computer, and information services

 

Sysselsetting i teknologi- og kunnskapsintensive næringer

Andel sysselsatte som er i kunnskaps- og teknologiintensive næringer

Eurostat

Science and technlogogy/High-tech industry and knowledge-intensive services/Employment in high-tech industry and knowledge-intensive services/Employment in HTEC sectors at national level

 

Forskning og utvikling (FoU)

 

 

 

Offentlig FoU

(25%)

Offentlig forskning og utvikling, andel av BNP

OECD

Science, technology and Patents/Science and Technology Indicators/Main Science and Technology Indicators/Government- financed GERD as a percentage of GDP

 

Privat FoU

(25%)

Bedriftsfinansiert forskning og utvikling, andel av BNP

 

OECD

Science, technology and Patents/Science and Technology Indicators/Main Science and Technology Indicators/Business-financed GERD as a percentage of GDP

 

FoU I høyere utdanning

(25%)

Forskning i høyere utdanning, andel av BNP

 

OECD

Science, technology and Patents/Science and Technology Indicators/Main Science and Technology Indicators/HERD as a percentage of GDP

 

Utenlandsk FoU

(25%)

Andel av innenlandske midler til forskning og utvikling som er finansiert av utlandet

OECD

Science, technology and Patents/Science and Technology Indicators/Main Science and Technology Indicators/Percentage of GERD financed by the rest of the world + percentage of BERD financed by the rest of the world

 

Forutsetninger for grønn omstilling

Hovedfunn

Beste resultat i 2023

Resultatene fra Omstillingsbarometeret 2023 viser at Norge kommer helt i toppsjiktet når det gjelder tilgang på fornybar energi. I tillegg investerer Norge mye i grønn forskning og innovasjon i forhold til andre land.

Verste resultat i 2023:

Norge ligger helt i bunn på insentiver for energibesparelser i 2023. I tillegg ligger Norge under snittet i 2023 på grønne skatter og avgifter, og scorer lavere enn andre nordiske land som Danmark og Sverige.

Utvikling i 2023 sammenlignet med snittet for perioden 2019 til 2022:

Rankscoren for grønn forskning og innovasjon i 2023 er 14 poeng høyere enn gjennomsnittet for perioden 2019 til 2022. Det ser dermed ut til at Norge opplever en positiv trend på grønn forskning og innovasjon. Derimot ser vi at rankscoren for grønne skatter og avgifter er 5 poeng lavere i 2023, sammenlignet med snittet de foregående årene.

Et land å følge med på:

Det landet som skiller seg ut i dimensjonen er Danmark. Danmark scorer høyt på alle underdimensjonene. I tillegg gjør Danmark det nesten like bra som Norge på fornybar energi, men har i tillegg gode insentiver for energibesparelse. Danmark gjør det også bedre på grønne skatter og avgifter og grønn forskning og innovasjon enn Norge.

Utvikling i 2023 sammenlignet med snittet for 2019-2022

Norge versus beste land i 2023

Norge sammenlignet med alle land

Oversikt over Norden

Utvikling over tid

Vurdering

 • Grønne skatter og avgifter

Markedskorrigerende skatter er nødvendige for å få bedrifter og forbrukere til å internalisere den faktiske kostnaden ved kjøp og produksjon av varer og tjenester. Grønne skatter og avgifter er dermed et viktig middel for å rette opp negative eksternaliteter i markedet.

Norge scorer under snittet på grønne skatter og avgifter, og har en rankscore på 40 poeng. Norge gjør det dermed litt under middels på grønne skatter og avgifter, og det ser ut til at vi har en negativ utvikling i rankscoren over tid. Dette skyldes at andel grønn bistand, og andel miljøskatter og avgifter, har falt de siste årene. Derimot ser vi en liten økning i rankscoren i 2023 for grønne skatter og avgifter. Dette skyldes at til tross for at Norge har opplevd en nedgang i andel grønn bistand, så har andre land gjort det dårligere en Norge.

Det ser ut til at årsaken til den observerte nedgangen i andel miljørelaterte skatter og avgifter skyldes at vi har fått reduserte inntekter fra transportskatter. Denne nedgangen kan skyldes at nordmenn har endret adferd og gått over til mer miljøvennlige alternativer, som el-biler og lavutslippsbiler. I tillegg kan nedgangen skyldes at enkelte skattesatser har blitt redusert, som veibruksavgiften. Hvordan miljøskatter og avgifter måles kan dermed av og til være problematisk ettersom en redusert score som følge av mindre inntekter fra miljøskatter og avgifter, kan skyldes at individer konsumerer mer miljøvennlig, noe som vil være positivt.

 • Grønn forskning og innovasjon

At det investeres nok kapital til grønn forskning og innovasjon vil være viktig for at vi skal kunne utvikle ny teknologi som muliggjør mer bærekraftig produksjon og utvikling.

Norge ligger nær toppen på grønn forskning og innovasjon, og er godt over snittet for 2023 med en rankscore på 68 poeng. I tillegg viser utviklingen i rankscoren at Norge på en positiv trend, hvor rankscoren har økt fra 2019.

Norge gjør det det bra på grønn forskning og innovasjon sammenlignet med andre land, og viser også en positiv utvikling over tid. Andel grønne patenter er den viktigste årsaken til at underdimensjonen har en positiv trend i perioden 2019-2023. Dette skyldes en reell oppgang i andelen grønne patenter i Norge som har gjort at Norge scorer bedre sammenlignet med andre land.

 • Insentiver for energibesparelse

For å kunne omstille oss i en mer bærekraftig retning er det viktig at det er riktige insentiver i markedet som gjør at både befolkningen og næringslivet blir mer bevisst på energiforbruket sitt. Energi er en knapp ressurs, og forbruket av energi har vært høyt.

På insentiver for energibesparelse scorer Norge lavt, med en rankscore på 17 poeng. Dette er godt under snittet i 2023, og langt unna ledende land som Portugal, Østerrike og USA. Rankscoren har i tillegg vært lav over tid. Dette skyldes at Norge har vært mindre gode på å iverksette tiltak som retter seg direkte mot kommersielle og industrielle forbrukere av energi, sammenlignet med andre land. Dette reflekteres i en lav score i RISE sin indikator, insentiver for energibesparelse.

 • Fornybar energi

God tilgang på fornybar energi er en sentral forutsetning for avkarbonisering av transportsystemet og for omstilling av industri og næring.

På fornybar energi gjør Norge det best sammenlignet med andre land, og har en rankscore på 96. Denne utviklingen har også vært stabil over tid, hvorav Norge har hatt en høy score siden 2019. Norge gjør det dermed best på andel fornybart energi- og elektrisitetstilbud enn andre land. I tillegg har vi en høy score på RISE sin indikator for fornybart elektrisitetstilbud, som blant annet vurderer insentiver og støtte til fornybar energi og planlagt utvidelse av fornybart energitilbud.

Hvordan måles forutsetninger for grønn omstilling i Omstillingsbarometeret?

Grønne skatter og avgifter

 

 

Miljøskatter og avgifter

(50%)

Andel av miljørelaterte saktter og avgifter, relativt til BNP

OECD

Environment/Green growth/Green growth indicators/Economic opportunities and policy responses/Environmentally related taxes, % of GDP

Grønn bistand

(50%)

Andel miljørelatert utviklingsbistand, av total bistand

OECD

Environment/Green growth/Green growth indicators/Economic opportunities and policy responses/Environmentally related taxes, % of GDP

Grønn forskning og innovasjon

 

 

Miljøforskning

(33%)

Budsjettert offentlig miljørelatert forskning, relativt til all offentlig forskning

OECD

Environment/Green growth/Green growth indicators/Economic opportunities and policy responses/Environmentally related R&D budget % of total GDP budget

Forskning på fornybar energi

(33%)

Budsjettert offentlig energirelatert forskning, relativt til all offentlig forskning

OECD

Environment/Green growth/Green growth indicators/Economic opportunities and policy responses/Renewable energy public RD&D budget, % total energy public R&D

Grønne patenter

(33%)

Utvikling av miljøteknologi (grønne patenter), som prosent av all teknologi

OECD

Technologies and innovation: Patents/Development of environment-related technologies, % of all technologies

Insentiver for energibesparelse

 

 

Insentiver for energisparing

(100%)

Indeks bestående av 11 indikatorer som går på rammebetingelser for energisparing

RISE

Energy efficiency

Fornybar energi

 

 

Finansering av energi effektivisering

(33%)

Ineks bestående av 7 indikatorer som går på rammebetingelser for energieffektivisering

RISE

Renewable energy

Fornybart energi-tilbud

(33%)

Tilbud av fornybar energi, andel av totalt energitilbud

OECD

Environment/Green growth/Green growth indicators/Environmental and resource producitivity/Renewable energy supply, % total energy supply

Fornybar elektrisitet-tilbud

(33%)

 

Tilbud av fornybar elektrisitet, andel av totalt elektrisitetstilbud

 

OECD

Environment/Green growth/Green growth indicators/Environmental and resource producitivity/Renewable electricity, % total electricity generation

Bærekraftig omstilling

Hovedfunn

Beste resultat i 2023

Omstillingsbarometeret i 2023 viser at Norge ligger i toppsjiktet på utenforskap, noe som innebærer at vi har lite utenforskap sammenlignet med andre land. I tillegg scorer Norge over snittet i 2023 på resirkulering, men vi har fremdeles noe forbedringspotensial.

Verste resultat i 2023:

Norge ligger helt i bunn på bærekraftig eksport. Dette skyldes at vi har en eksportsektor som er konsentrert rundt olje- og gassektoren. Norges rankscore er også under snittet i 2023 på underdimensjonene naturens økosystem, utslipp og langtidsledighet.

Utvikling i 2023 sammenlignet med perioden 2019 til 2022:

Rankscoren på naturens økosystem er vesentlig høyere i 2023 sammenlignet med snittet for perioden 2019 til 2022. Dette tyder på at Norge har hatt en positiv utvikling i rankscoren på naturens økosystem. Videre har rankscoren til grønn produktivitet blitt redusert i 2023 sammenlignet med snittet for tidligere år, noe som kan tyde på at Norge opplever en negativ trend. Rankscoren i 2023 er relativt lik snittet for tidligere år i resterende underdimensjoner.

Et land å følge med på:

Det er mange ulike land som gjør det bra på denne dimensjonen, ettersom den favner bærekraftbegrepet bredt. Derimot ser vi at Sverige scorer høyt på flere av underdimensjonene. Blant annet ligger Sverige i toppsjiktet på naturens økosystem og utslipp. I tillegg har Sverige, i likhet med Norge, lite utenforskap.

Utvikling i 2023 sammenlignet med snittet for 2019-2022

Norge versus beste land i 2023

Norge sammenlignet med alle land

Oversikt over Norden

Utvikling over tid

Vurdering

 • Naturens økosystem

FN har anslått at rundt 75 prosent av verdens landområder har blitt endret som følge av menneskelig aktivitet, og som konsekvens av er én million forskjellige dyrearter utrydningstruet. Menneskelig aktivitet har dermed store konsekvenser for naturens mangfold og økosystemer, og det er viktig å rette mer fokus på å ivareta naturens økosystem.

Norges rankscore ligger rett under snittet i 2023, og vi gjør det dermed middels på naturens økosystem. Derimot ser det ut til at Norge har en positiv trend i rankscoren. Dette skyldes i all hovedsak at vi er flinke til å ivareta økosystemtjenester ved å redusere tap av tredekke, våtland og gressmark. Derimot er vi mindre flinke til å ivareta biodiversitet og habitat sammenlignet med andre land, og vi scorer lavere på miljøeffektivitet i landbruket sammenlignet med andre land.  

 • Utslipp

I Parisavtalen er det et fastsatt mål om å begrense økningen i gjennomsnittstemperaturen i verden til 1,5 grader. For å nå dette målet er det viktig å blant annet kutte klimagassutslipp, og finne måter å fange og lagre CO2-utslipp.

Norge gjør det middels på utslipp, men gjør det noe bedre sammenlignet med tidligere år. Dette skyldes i all hovedsak at vi har god luftkvalitet og har redusert klimagassutslipp per capita de siste årene. Dette gjør at scoren vår sammenlignet med andreland er forbedret. Derimot scorer vi lavt på produksjonsbaserte utslipp, noe som skyldes den store olje- og gass-sektoren vi har i landet. Her gjør Norge det dårligst sammenlignet med andre land i 2023.

 • Bærekraftig eksport

En økonomi som har flere eksportsektorer å satse på, vil i større grad være omstillingsdyktig ettersom alle ressursene i økonomien ikke vil være konsentrert rundet én eksportnæring. I tillegg er det ønskelig at fremtidens eksportsektor skal vri seg vekk fra olje og gass. Man kan dermed anse at et land har en bærekraftig eksportsektor dersom landet i mindre grad eksporterer olje og gass, og driver med eksport av varer og tjenester innenfor flere næringer samtidig.  

Norge har en rankscore på 0 i 2023, og er dermed det landet som gjør det dårligst på bærekraftig eksport. Norge har ligget på bunn nesten hvert år i perioden 2019 til 2023. Norge har lavest score av alle landene vi sammenligner oss med på både konsentrasjon i eksportsektoren og andel eksport av olje og gass. Dette følger av at eksportsektoren vår er konsentrert rundt petroleumsnæringene.

 • Resirkulering

Menneskelig aktivitet lager press på verdens ressurser, og vi har i flere tiår hatt høyt produksjons- og forbruksvolum. For å ivareta klima og miljø i større grad er det nødvendig at både forbrukere og produsenter bruker ressursene som er tilgjengelig langt mer effektivt enn det det gjøres i dag. For å måle grad av gjenbruk i samfunnet har vi inkludert resirkulering i årets omstillingsbarometer. Derimot ønsker vi fremover å utvide denne underdimensjonen slik at den i større grad måler sirkulæritetsgraden til Norge og andre land. Dette ettersom sirkulæritetsgrad vil favne mer bredt, og vil i større grad kunne si noe om ressursene i Norge brukes bærekraftig eller ikke.

Norge er et av de landene som gjør det best på resirkulering, kun forbigått av Italia. Over tid ser det ut til at Norge har hatt en stabil utvikling i rankscoren på resirkulering, men dersom man sammenligner rankscoren i 2023 med snittet for perioden 2019 til 2022, så er rankscoren på en negativ trend. Norge har lite avfall per capita sammenlignet med andre land, men gjør det under middels på resirkulering av husholdningslignende avfall.

 • Grønn produktivitet

For at vi skal omstille oss til et samfunn som er mer bærekraftig og samtidig opprettholde en god levestandard, er det nødvendig at vår økonomiske vekst frikobles fra negativ påvirkning på natur, miljø og klima. Grønn produktivitet viser i hvor stor grad vi øker BNP og i hvor stor grad dette medfører økning i klimagasser og utslipp, og konsum av materialer.

På grønn produktivitet ligger Norge litt over snittet i 2023, med en rankscore på 57 poeng. Norge gjør det dermed middels på grønn produktivitet. Over tid har rankscoren på grønn produktivitet falt årlig. Det er i all hovedsak materialproduktiviteten i Norge som har falt i perioden 2019 til 2023, noe som har medført at andre land har gjort det bedre enn oss.

 • Langtidsledighet

Vi ønsker å omstille norsk økonomi i en mer bærekraftig retning. Bærekraft innebærer også å ivareta det norske velferdssamfunnet, og sikre at færrest mulig faller utenfor samfunnet. For å måle grad av utenforskap ser vi på hvor mange som er langvarig ute av arbeidslivet.

Rankscoren til Norge ligger rett under snittscoren i 2023, og Norge gjør det dermed middels på langtidsledighet med en rankscore på 47 poeng. Over tid har langtidsledigheten vår vært stabil. Derimot har rankscoren økt i 2023, noe som kan indikere at Norge er på en positiv trend.

Norge gjør det litt under snittet på langtidsledighet, og trenden er relativt stabil. Derimot ser det ut til at vi har noe oppgang i 2023. Dette skyldes at andelen unge voksne som er langtidsledige i Norge er redusert sammenlignet med året før, noe som gjør at vi scorer bedre sammenlignet med andre land. Dette kan derimot skyldes ettervirkninger i koronapandemien, hvorav indikatoren måles som andel langtidsledige relativt til totalt antall arbeidsledige. Det at andelen ble redusert i 2023 kan være en konsekvens av at andel arbeidsledige har gått noe opp i tiden etter koronapandemien.

 • Utenforskap

I tillegg til å måle grad av sosial bærekraft i form av andel som faller utenfor arbeidslivet, er det viktig å måle utenforskap fra samfunnet mer bredt. Det å bekjempe fattigdom og sikre rettferdig fordeling av samfunnets goder er en del av den sosiale bærekraftsdimensjonen til FN.

Norge ligger i toppsjiktet på utenforskap med en rankscore på 85, og vi er kun forbigått av Nederland. I forhold til andre land har vi dermed lite utenforskap, og denne utviklingen har vært relativt stabil. Resultatet i Omstillingsbarometeret 2023 viser derimot en noe oppgang sammenlignet med 2022. Dette skyldes i all hovedsak at utenforskap i Norge, i form av andel personer i risikosonen for fattigdom og sosial ekskludering, er lavere sammenlignet med andre land. Årsaken til dette er at Norge ikke har innrapportert tall for 2021. Dermed har andre land rapportert om en økt andel personer i faresonen for fattigdom og sosial ekskludering, mens andelen i Norge er uendret som følge av manglende rapportering. Dette gjør at Norge relativt til andre land, kommer bedre ut. 

Hvordan måles bærekraftig omstilling i Omstillingsbarometeret?

 

Naturens økosystem

 

 

Biodiversivitet og habitat

(33%)

Samlevariabel som vurderer følgende temaer: beskyttelse av biomer, beskyttelse av havområder, beskyttelse av landområder, beskyttelse av habitat, beskyttelse av dyrearter og biodiversitet

EPI

Biodiversity & Habitat

Økosystem-tjenester

(33%)

Samlevariabel av: tap av tredekke (som viser prosentvis reduksjon i et lands treedekke i skogsområder, referanseår 2000), tap av grasmark (Måler prosentvis reduksjon i et lands gradmark, fra referanseåret 1992) og tap av våtmark (Viser prodentivs reduksjon i et lands våtmarks, referanseår 1995)

EPI

Ecosystem Services

Miljøeffektivitet I landbruket

(33%)

Måler miljøeffektivitet i landbruket ved å sammenligne avlinger med bruk av nitrogen i gjødsel.

EPI

Sustainable Nitrogen Management Index

Utslipp

 

 

Utslipp per capita

(33%)

Co2-utslipp per capita

Eurostat

Tables on EU policy/Sustainable development indicators/Goal 13 - climate action/Net greenhouse gas emissions (source: EEA) - velg unit of measure = tonnes per capita

Utslipp av klimagasser

(33%)

Produksjonsbaserte CO2-utslipp, indeks 2000 = 100

OECD

Environment/Green growth/Green growth indicators/Environmental and resource producitivity/Production-based CO2 emissions, index 2000=100

Luftkvalitet

(33%)

Index som viser hvordan luftforurensning påvirker helsen til befolkningen i hvert land

EPI

Air Quality

Bærekraftig eksport

 

 

Konsentrasjon i eksportsektoren

(50%)

Herfindahl-hirschman index, som viser hvor konsentrert eksportmarkedet til landet er

UNCTADSTAT

Product concentration index (Export)

Andel eksport som er fossilt

(50%)

Viser andel eksport av olje og gass-produkter relativt til total eksport

TradeMap

 

Resirkulering

 

 

Avfall er capita

(50%)

Totalt avfall generert i et land delt på gjennomsnittlig befolkning

Eurostat

Tables on EU policy/ Circular economy indicators/production and consumption

Resirkulering av kommunalt avfall

(50%)

Andel kommunalt avfall som blir resirkulert, relativt til totalt kommunalt avfall

Eurostat

Tables on EU policy/Circular economy indicators/Waste management/Recycling rate of municipal waste

 

Grønn produktivitet

CO2-produktivitet

(50%)

BNP per energirelaterte CO2-utslipp

OECD

Environment/Green growth/Green growth indicators/Environmental and resource producitivity/Production-based CO2 productivity, GDP per unit of energy-related CO2 emissions

Materialproduktivitet

(50%)

BNP per enhet innenlandske materialkonsum

OECD

Environment/Green growth/Green growth indicators/Environmental and resource producitivity/Non-energy material productivity, GDP per unit of DMC

Langtidsledighet

 

 

Langtidsledige unge, 15-24 år

(50%)

Andel ledige over tid (minst 12 måneder) i aldersgruppen 15-24 år

OECD

Labour/Labour Force Statistics/Unemployment by duration/Incidence of unemployment by duration/Table M1. Incidence of long term unemployment (1 year and over)

Langtidsledige, 25-54

(50%)

Andel ledige over tid (minst 12 måneder) i aldersgruppen 25-54 år

OECD

Labour/Labour Force Statistics/Unemployment by duration/Incidence of unemployment by duration/Table M1. Incidence of long term unemployment (1 year and over)

Utenforskap

 

 

Personer i risikosonen for fattigdom og sosial ekskludering

(50%)

Hovedindikatoren for å overvåke EU 2030 målet om fattigdom og sosial ekskluderbarhet. Inkluderer at risk of poverty indikator, personer som bor i husholdninger med veldig lav arbeidsintensitet, og stor material og sosial underskudd rate

Eurostat

Population and social conditions/Living conditions and welfare/Indome and living conditions/Persons at risk of poverty or social exclusion (EU 2030 target)/Main indicator - EU 2030 target on poverty and social exclusion

Om Omstillingsbarometeret

Abelias Omstillingsbarometer er utarbeidet for å ivareta tre ulike formål:

 1. Følge utviklingen til sentrale indikatorer som er nødvendige for omstillingen av Norge
 2. Utvikle en sammenligning bedre tilpasset norske forhold enn mange etablerte rangeringer
 3. Legge til rette for å fremme målrettede tiltak for å bedre norsk omstillingsevne

Det er mange faktorer som påvirker et lands omstillingsevne. Vårt utgangspunkt er at omstilling og økonomisk vekst er tett integrert. Det er gjennom kontinuerlig omstilling at et land lykkes i å utnytte sine ressurser best mulig. Omstillingsevne er dermed avgjørende for et lands konkurranseevne og produktivitet på sikt. Omstillings­barometeret 2023 måler derfor om vi har de grunnleggende forutsetningene på plass for å oppnå økonomisk vekst. Herunder om vi benytter, viktig kompetanse og muliggjørende teknologier, og om vi har gode rammevilkår for innovasjon og entreprenørskap.

Den økonomiske veksten i dag må ikke skje på bekostning av mulighetene til fremtidige generasjoner. For å sikre en bærekraftig økonomisk vekst, må de samlede rammevilkårene være innrettet slik at private aktører tar innover seg alle virkninger av sine beslutninger. At verden skal omstille seg fra fossil til fornybar energi, har også konsekvenser for norsk eksportindustri. En omlegging til en næringsstruktur som er forenelig med bærekraftig utvikling kan være en lengre og tyngre prosess for norsk økonomi, enn for sammenliknbare land. Vi forsøker derfor å måle forutsetningene for at norsk økonomi skal bevege seg i bærekraftig retning, i tillegg til hvilke resultater vi oppnår på utvalgte bærekraftmål. 

Metode og oppbygging av dimensjoner

Omstillingsevne avhenger av en rekke forhold, og det finnes derfor ikke én eller et fåtall indikatorer som alene kan gi et bilde av et lands omstillingsevne. Omstillingsbarometeret for 2023 består av nær 80 indikatorer som til sammen belyser utviklingen innenfor de fem hoveddimensjonene som vi anser som sentrale for et lands omstillingsevne, som igjen er sammensatt av ulike indikatorer.

 • For å få mest mulig robuste funn har vi forsøkt å samle inn en relativt stor mengde data.
 • Vi har valgt å bruke et bredt utvalg av underdimensjoner som belyser ulike faktorer innenfor hver hoveddimensjon.
 • Vi har valgt å aggregere opp resultatene i en samlet score for å fortelle noe om det overordnede bildet i de ulike hoveddimensjonen.

På forutsetninger for grønn omstilling og bærekraftig omstilling er det vanskelig å finne gode indikatorer. Dette skyldes at datagrunnlaget per i dag er mindre utfyllende sammenlignet med andre underdimensjoner som kompetanse og teknologi. I fremtiden kan det utarbeides noe mer utfyllende underdimensjoner og indikatorer på disse to dimensjonene.

Rankscore, rangering og fargekode

 • Verdi: Dette er input verdier fra valgte indikatorer som brukes per land per år, og per variabel. For å få en så korrekt mulig vurdering av hvordan Norge rangeres i forhold til andre land, filtrerer vi ut land hvor det ikke er tilgjengelige indeks-verdier for samtlige variabler som inngår i underdimensjonen.
 • Score: I dette beregningssteget lager vi en score som går fra 0 til 100 per år, per variabel. Scoren er basert på en rangering av land per år, per variabel. Scoren beregnes ved å ta landets rangering fratrukket antall land som er inkludert i rangeringen, dividert med en én fratrukket antall land som er inkludert i rangeringen. Dette blir igjen multiplisert med 100.
 • Samlet Rankscore: Rankscoren er beregnet ved å ta gjennomsnittet av beregnet score, slik at man får en samlet score for hele underdimensjonen. Landet som har høyest rankscore får førsteplass i rangeringen ettersom de ligger høyest plassert i underdimensjonen sammenlagt. Dersom et land skulle få rankscore lik 100 vil dette innebære at landet har gjort det best på alle indikatorene som er inkludert i underdimensjonen, men dette skjer derimot sjeldent.
 • Fargekode: I visualiseringen av samlet rankscore for hver underdimensjon viser vi ved bruk av fargekoder hvordan landet scorer på hver dimensjon. Dersom landet får en score høyere enn 63 vil landet få en grønn fargekode, ettersom det plasserer seg på den øvre delen av rangeringen. Dersom et land får mellom 63 og 33 vil landet vil plassere seg på midten av rangeringen og får dermed fargekoden gul. Dersom et land scorer under 32 på en underdimensjon vil landet få fargekoden rød, ettersom de plasserer seg nederst på ranken.

Hvem sammenligner vi oss med?

Hvorfor sammenligner vi oss med disse landene?

Tabellen viser hvilke land som er med i Omstillingsbarometeret. Disse er valgt ut på bakgrunn av en rekke fellesnevnere som gjør det naturlig å sammenligne dem med Norge.

Det viktigste kriteriet er at de er innovasjonsdrevne økonomier. Det vil si at det er ventet at omfanget av innovasjon vil være det som kan lede til produktivitetsvekst i landene, fordi det antas at det meste av vekstpotensialet allerede er tatt ut av ressursgrunnlag og organisering.

De utvalgte landene er kunnskapsøkonomier med en høyt utdannet befolkning i internasjonal sammenheng, og med etablerte institusjoner.

I tillegg har vi valgt å se vekk i fra enkelte land som Luxembourg og Island, som var inkludert i fjorårets omstillingsbarometer. Årsaken til dette er at begge land har små populasjoner slik at disse ikke blir direkte sammenlignbare med Norge som økonomi. Videre har vi tatt ut land som Kina, Japan og Sør-Korea fra sammenligningsgrunnlaget. Årsaken til dette er at det ble i tidligere barometer kun brukt til sammenligningsgrunnlag for enkelte av underdimensjonene. Derimot ønsker vi å bruke de samme landene i størst mulig grad som sammenligningsgrunnlag, og har derfor valgt å ta vekk disse landene.

Kilder til omstillingsbarometeret

Om Abelia

Lurer du på noe angående rapporten? Kontakt oss gjerne.

Sjekk annen innsikt og analyse fra Abelia: