Abelia

Innhold

Forskning + kommersialisering = omstilling

Nyhet, Forskning, Innovasjon

Publisert

17. august 2015 fikk kunnskapsministeren overrakt en rapport om kommersialisering av norsk forskning. - Et klart signal om økt satsing på kommersialisering, sier Abelia-sjef Håkon Haugli.

I fjor bestilte regjeringen en evaluering av systemet for kommersialisering av norsk forskning. I dag overleverte Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) rapporten til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på et arrangement under Arendalsuka.

Dette er hovedkonklusjonene og anbefalingene fra NIFUs evalueringsteam:

  • Støtteapparatet for kommersialisering gjennom teknologioverføringskontorene (TTO) har blitt mer profesjonelt og effektivt.
  • Det er behov for klarere incentiver for kommersialisering, og akademia må utvikle et sterkere næringslivssamarbeid.
  • Kultur for kommersialisering i akademia må bygges nedenfra og en større satsing på studententreprenørskap er en nøkkelfaktor for å lykkes.
  • Flaskehalser i finansieringen må adresseres gjennom å trappe opp finansieringen av FORNY2020 til 300 mill. kr/år og pre-såkornordningen til 100 mill. kr/år

Tid for taktskifte

De neste årene skal store deler av norsk næringsliv omstilles i en verden preget av lave oljepriser, raskere endringer og disruptive teknologiskift. Forskning må derfor bli noe som skaper større nytte for samfunnet gjennom at resultater og funn tas i bruk og bringes til markedet.

- Evalueringen slår fast at Norge nå har et profesjonelt og effektivt system for kommersialisering av forskning gjennom teknologioverføringskontorene (TTO). Det gir et godt grunnlag for å hente ut det store potensialet som ligger i norsk forskning, sier Haugli.

- Tiden for å sløse med gode ideer er over, nå må Norge gjennom et taktskifte. Det krever økt trykk på kommersielle og bedriftsrettede virkemidler som FORNY2020 og pre-såkornordningen.

Kapital, kompetanse - og kunder!

Den store utfordringen er å få flere forskningsbaserte bedrifter til å vokse seg så store at de blir en del av svaret på hva Norge skal leve av etter oljen. På sikt er det kun økte inntekter fra kunder som kan bidra til vekst og lønnsomhet. For å lykkes med internasjonal ekspansjon og nå kunder globalt er imidlertid tilgang på både topp industriekspertise og kompetent kapital avgjørende.

- Flinke folk er nøkkelen til omstillingen, og nå er flere enn før tilgjengelige på grunn av nedgangen i oljesektoren. Disse kan bidra med sin kommersielle kompetanse gjennom tiltak som kobler dem sterkere mot forskningsmiljøene og utvikling av nye og etablerte bedrifter, sier daglig leder Daniel Ras-Vidal i Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge (FIN), som er et bransjeforum i Abelia.

- Regjeringen bør følge opp evalueringens anbefalinger allerede i den varslede gründerplanen, gjennom at statens samlede risikokapital utvikles til en mer effektiv katalysator som utløser mer privat kapital og engasjement, spesielt i de tidlige fasene, sier Ras-Vidal.

Her finner du rapporten om kommersialisering av forskning - status og utfordringer

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: