Abelia

Innhold

Helse og omsorg på pasientenes vilkår

Nyhet, Teknologi og digitalisering, Helse

Publisert

Det kunnskaps- og teknologibaserte næringslivet kan og vil bidra til bedre helse og omsorg. Det var hovedbudskapet da Abelia møtte de tre statssekretærene Anne Grethe Erlandsen (HOD), Dilek Ayhan (NFD) og Paul Chaffey (KMD) 10. mars.

- Utviklingen av en stadig bedre helse- og omsorgssektor må begynne med brukernes og pasientenes behov. Mange av Abelias medlemmer bidrar allerede aktivt til utvikling av morgendagens løsninger i denne viktige sektoren, men potensialet er mye større. Det må mer aktivt legges til rette for bruk av ny kunnskap og teknologi, innovasjon og et bedre samspill med næringslivet, sier Håkon Haugli.

Helse- og omsorg som næringspolitisk satsingsområde

Helseutfordringer knyttet til livsstil, et økende antall eldre og stadig høyere forventninger til kvalitet i tjenestene er bakteppet for HelseOmsorg21-strategien som slår fast at helse og omsorg er et næringspolitisk satsingsområdet.

- Regjeringens HelseOmsorg21-strategi er et godt utgangspunkt, sier Haugli. I møtet tok vi til orde for noen umiddelbare tiltak, som krav til innovasjon i tildelingsbrevene til helseforetakene, styrking av innovasjon og sterkere lederforankring ved offentlige innkjøp og ordninger som gjør kommunene i stand til å gjennomføre endringer. I tillegg er det behov for å definere og utvikle markedene for tjenester og teknologi.

- Jeg synes møtet med de tre statssekretærene ble veldig godt. De tre departementene har nøkkelroller i dette arbeidet og godt samarbeid mellom dem blir helt avgjørende. Abelia ønsker å ta en aktiv rolle i å mobilisere til innsats på tvers av forsknings-, innovasjons- og teknologimiljøene, sier Haugli.

Dialogarena for innovasjon i helse og omsorg

Abelia er sekretariat for Næringslivets kontaktutvalg for innovasjon i helse- og omsorg, som representerer et bredt spekter av tjeneste- og innovasjonsaktører, fra ledende bedrifter til de viktigste næringsklyngene innen helse- og omsorg, blant annet Oslo Medtech i Oslo, og Arena Velferdsteknologi i Stavanger.

- Vi utvikler nå en dialogarena for oppfølging av de næringsrettede tiltakene som foreslås i HelseOmsorg21, hvor nøkkelbedrifter og næringsklynger kan gi innspill til myndighetene og komme i direkte dialog med offentlige helse- og omsorgsaktører, som helseforetak og kommuner. Vi ser det som naturlig at arbeidstakerorganisasjonene og virkemiddelapparatet også inviteres til å delta, sier Haugli.

Haugli i HelseOmsorg21

Haugli sitter også i HelseOmsorg21-rådet. Rådet skal gi innspill til en samkjørt og helhetlig oppfølging av HelseOmsorg21-strategien.

Rådet består av 27 personer fra næringsliv, sykehus, universitetene og høyskolene, offentlig forvaltning, kommunesektoren og brukerorganisasjoner.

- Veldig mange av Abelias medlemsbedrifter - IKT-bedrifter, forskningsinstitutter, konsulentvirksomheter, tjenestedesign, innovasjonsselskaper og ideelle virksomheter - bidrar på mange ulike måter til bedre behandling, økt pasientsikkerhet, kvalitet, effektivitet og brukermedvirkning. Vi er opptatt av at helse- og omsorgssektoren skal ta i bruk de store mulighetene som ligger i et enda bedre samspill mellom et næringsliv som kan og vil bidra og en helse- og omsorgssektor med store behov, sier Haugli.

Rådet erstatter Topplederforum for HelseOmsorg21. Etableringen av et mindre, mer operativt råd er foreslått i HelseOmsorg21-strategien.

Regjeringen vil høsten 2015 legge frem en handlingsplan for oppfølgingen av HelseOmsorg21.

Les mer om HelseOmsorg21 på regjeringens sider

Her finner du oversikt over de som sitter i rådet

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: