Manglende forutsigbarhet rammer rådgivernæringen

Publisert

Dame holder programkort og har på seg mikrofon på kinnet.

Elin Mathiesen under Abelias lansering av Omstillingsbarometeret i 2022. Foto: Abelia

NHOs medlemsundersøkelse viser en relativt stabil markedssituasjon og stabile markedsutsikter for rådgivernæringen. Samtidig tyder tallene på at bransjen opplever flere hindre for videre vekst og ekspansjon, blant annet lite forutsigbare rammevilkår.

Tallene kommer fra Næringslivets økonomibarometer for 1. kvartal, hvor medlemmer av NHO og Abelia blir spurt fire ganger i året om bedriftens situasjon og fremtidsutsikter. I Abelias rådgiverbarometer tas det utgangspunkt i svarene fra medlemmer i rådgivernæringen. 

Stabil markedssituasjon… 

Sammenlignet med forrige kvartal er nåsituasjonen for rådgiverbedriftene stabil. Vi ser en svak nedgang i antall rådgiverbedrifter som oppgir at situasjonen er tilfredsstillende, mens noen flere virksomheter oppgir at situasjonen er enten god eller dårlig.  

Tallene er likevel en betydelig forverring fra for ett år tilbake, men det må sees i sammenheng med den optimismen som bedriftene opplevde i forbindelse med fjerning av restriksjoner etter den siste koronanedstengingen. 

…og fremtidsutsikter 

Også på spørsmålet om rådgiverbedriftenes fremtidsutsikter er situasjonen stabil. Sammenliknet med forrige kvartal er det en lavere andel respondenter som forventer en forverring av markedssituasjonen. De fleste oppgir nå at de forventer uendret situasjon seks til tolv måneder frem i tid.  

Lite forutsigbare rammebetingelser seiler opp som stort hinder 

NHO spør også medlemsbedriftene om hvilke faktorer som bidrar til å hindre nyinvesteringer eller ekspansjon av virksomheten. 

45 prosent av rådgiverbedriftene oppgir at økte innkjøpspriser er et hinder for ekspansjon og vekst. Dette er likevel noe lavere enn NHO-gjennomsnittet der hele 60 prosent opplever økte innkjøpspriser som et hinder. Sterk inflasjon i norske og utenlandske markeder gjør det generelt dyrere for bedriftene å gjøre nyinvesteringer, og mer pressede marginer hos kundene både i offentlig og privat sektor kan også føre til lavere etterspørsel etter rådgivernes tjenester. 

Manglende tilgang til kvalifisert arbeidskraft har lenge vært et hinder for drøyt 40 prosent av bedriftene i rådgiverbransjen, og andelen er høyere enn for NHO-gjennomsnittet. Kampen om de beste hodene har over lang tid vært høy, og det er lite som tilsier at konkurransen blir mindre fremover. 

Nytt innleieregelverk skaper usikkerhet hos bedriftene 

De siste kvartalene har andelen som oppgir lite forutsigbare rammebetingelser som hinder for nyinvesteringer eller ekspansjon økt og utgjør nå om lag 40 prosent. Det er mye usikkerhet rundt hvordan det nye regelverket for innleie vil slå ut for bedriftene, i tillegg til et politisk press for å redusere innkjøp av konsulenttjenester. Dette kan bidra til å forklare noe den usikkerheten bedriftene nå opplever. 

NHO har også spurt bedriftene om hvordan de nye innleieregelverket som innføres 1. april påvirker og forventes å påvirke dem. Det er tilsynelatende et mindretall som opplever å bli betydelig berørt. 13 prosent av de spurte rådgiverne oppgir at det nye innleieregelverket medfører lavere aktivitetsnivå, og rundt 10 prosent sier regelverket har ført til færre nyansettelser. Det er samtidig en signifikant høyere andel rådgiverbedrifter sammenliknet med andre bedrifter som svarer at innleieregelverket har ført til tap av kunder, kontrakter og/eller økt bruk av oppdragskontrakter eller entreprise.

Innsikt om rådgiverbedriftene

Abelias rådgiverbarometer

Innleiereglene

Endringene av innleiereglene