Endringene av innleiereglene er vedtatt på Stortinget

Publisert

Hanna Lyngstad Solberg, advokat i Abelia. Foto: © Ilja C. Hendel

Stortinget har vedtatt innstramming av reglene for innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak. Endringene trer i kraft allerede fra 1. april 2023, men likevel slik at fristen for å justere allerede inngåtte innleieforhold er 30. juni 2023.

Den største endringen er at adgangen til innleie ved arbeid av «midlertidig karakter» fjernes. Dette medfører i praksis at arbeidsgiver ikke lenger kan leie inn ansatte fra bemanningsforetak når det foreligger et midlertidig arbeidskraftsbehov, som for eksempel ved særlige behov eller andre arbeidstopper. Lovendringen innebærer at innleie fremover blir begrenset til rene vikarsituasjoner, eller der arbeidsgiver har en avtale om innleie med en fagforening som har såkalt «innstillingsrett» (de større fagforeningene).

Stortinget har videre vedtatt at alle innleide vil ha rett til fast ansettelse i innleievirksomheten etter tre år sammenhengende som innleid.

Det er også foretatte noen justeringer på grensen mellom hva som anses som et innleieforhold og hva som anses som et oppdragsforhold/entreprise. Dette kan innebære at flere enn i dag vil bli ansett som innleid arbeidskraft, og ikke en tjenesteleveranse/entreprisekontrakt.

Unntak fra «innleieforbudet»

Det er foreslått enkelte unntak fra begrensningene i innleieadgangen. Disse vil bli gitt i forskrift. Forskriften er nå ikke klar. Forslaget innebærer at det gis adgang til å leie inn:

  • Personell med spesialkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjeneste i klart avgrenset prosjekt
  • Helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenesten

Praktiske råd

Innstrammingen som er gjort i innleieregelverket vil få store konsekvenser for mange virksomheter, både for bemanningsforetak som utleier, og for virksomheter som benytter innleid arbeidskraft.

Abelia anbefaler at arbeidsgivere bør gjennomgå sine avtaler for innleid arbeidskraft. Herunder se nærmere på hvilke hjemmelsgrunnlag som har vært benyttet ved innleie frem til nå, om de vil stå seg fremover, eller om man kan endre grunnlaget eller må terminere avtalene. Dersom man er en virksomhet som er bundet av en tariffavtale inngått med en fagforening med innstillingsrett, kan man også vurdere om det er behov og ønskelig å inngå en avtale med de tillitsvalgte om innleie av arbeidskraft.

Arbeidsgivere bør også kartlegge i hvilken utstrekning innleie av arbeidskraft kan foretas innenfor det foreslåtte unntaket om innleie av ansatte med spesialkompetanse. Forskriften er pr. nå ikke klar, så endelig avklaring må foretas når den er klar.

Stortinget har innvilget en overgangsperiode på 3 måneder. Abelia anbefaler likevel at virksomheten raskt skaffer seg en oversikt over hvilke typer tilknytningsavtaler for personell som finnes i virksomheten, samt hvilke innleieavtaler man har slik at det er mulig å gjøre de nødvendige tilpasninger før de nye reglene trer i kraft.

Regjeringen vil også komme med en forskrift om at bemanningsforetak må godkjennes. Denne forskriften er enda ikke klar. Videre er det varslet en forskrift som vil forby innleie av arbeidskraft til bygningsarbeid i Oslo-området. Denne forskriften er heller ikke kommet pr. nå.

Se mer informasjon.