Innhold

Abelias rådgiverbarometer

Abelia ønsker å bidra med aktuell fakta og innsikt. Derfor lager vi rådgiverbarometeret, et oppdatert innblikk i markedssituasjonen, utsiktene, barrierer og sysselsettingsforventinger til rådgiverbedriftene.

For rådgiverbedriftene er markedssituasjonen og markedsutsiktene nå tilbake til situasjonen før korona. Det viser de siste tallene fra Næringslivets økonomibarometer (NHO). Undersøkelsen viser tydelige forventninger om et kraftig økonomisk oppsving i andre halvår i år når koronatiltakene gradvis fases ut. 

Flere tjenestenæringer har blitt hardt rammet av koronapandemien. Bedrifter som tilbyr rådgivningstjenester har imidlertid skilt seg positivt ut godt hjulpet av økt etterspørsel etter digitaliserings- og andre rådgivningstjenester der kompetanse er den viktigste innsatsfaktoren. Rådgiverbedriftene har også hatt gode omstillingsmuligheter ved at ansatte har kunnet flytte produksjonen til hjemmekontor. Etter at sjokket rammet mange bedrifter i mars 2020, har næringen hatt en gradvis positiv utvikling og har ligget bedre an enn gjennomsnittet for NHO som ble trukket ned av reiseliv og transport. Nå viser undersøkelsen stor optimisme over hele bedriftsnorge.

Rådgiverbarometeret gir et innblikk i markedssituasjonen, utsiktene, barrierer og sysselsettingsforventinger til NHOs og Abelias bedrifter i rådgivernæringen. I tillegg presenteres forløpet og konsekvensene av koronasituasjonen for disse bedriftene. Tallene er hentet fra NHOs medlemsundersøkelser gjennomført fram til juni 2021 og fra Næringslivets økonomibarometer til og med 2. kvartal 2021. 

De fleste bedriftene opplever nå at de er tilbake i en normalsituasjon
  • 94 prosent vurderer markedssituasjonen som tilfredsstillende eller god i 2. kvartal
  • 80 prosent planlegger å øke bemanningen i løpet av neste halvår
Mens det likevel er et fåtall som sliter
  • 6 prosent vurderer markedssituasjonen som dårlig i 2. kvartal
  • 1 prosent forventer forverring av markedssituasjonen fremover
  • 8 prosent mangler likviditet
  • 7 prosent frykter konkurs

Definisjon av rådgivernæringen

For å identifisere hvilke bedrifter rådgivernæringen består av har vi tatt utgangspunkt i næringskodene nærmere redegjort for i Menons rapport "Verdien av gode Råd" (link). I tabellen vises de relevante næringskodene. Tallene fra NHOs undersøkelser i dette rådgiverbarometeret er basert på medlemsbedrifter i de nedenstående næringskodene.

Relevante næringskoder brukt for å identifisere de ulike bransjene i rådgivernæringen:

Bransje

Næringskoder (NACE)

Teknologiske rådgivere

71.121 Byggeteknisk konsulentvirksomhet

71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet

71.200 Teknisk prøving og analyse

IKT-rådgivere

62.010 Programmeringstjenester

62.020 Konsulenttjenester tilknyttet informasjonsteknologi

63.990 Andre informasjonstjenester – ikke nevnt noe annet sted

Bedriftsrådgivere

70.210 PR og kommunikasjon

70.220 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning

Advokater

69.100 Juridisk tjenesteyting

Rådgivere innen revisjon og skatt

69.202 Revisjon

69.203 Skatterådgivning

Arkitekter

71.112 Arkitekttjenester vedrørende byggverk

Reklamebyråer og medieformidlingstjenester

73.11 Reklamebyråer

73.12 Medieformidlingstjenester

Rådgivere innen HR og rekruttering

78.1 Rekruttering og formidling av arbeidskraft

78.3 Andre personaladministrative tjenester

Markedsanalyser og meningsmålinger

73.2 Markeds- og opinionsundersøkelser

Designrådgivere

74.101 Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet

74.102 Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign

Andre forretningsrådgivere

74.909 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted

82.990 Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted 

Markedssituasjon og markedsutsiktene

Markedssituasjonen og markedsutsiktene ble akutt forverret for et drøyt år tilbake, også for rådgiverne. Undersøkelsen for 2. kvartal i år viser at situasjonen nå er tilbake slik den var før korona. 94 prosent svarte i 2. kvartal at markedssituasjonen er god eller tilfredsstillende. 

Gjennom krisen har rådgivernes oppfatning av markedet i stor grad hatt samme forløp som for industri og byggenæringen. Det stemmer godt overens med at disse næringene er blant rådgivernæringenes viktigste kunder. Samtidig har rådgiverne vært mer positive knyttet til markedsutsiktene enn industri og byggenæringen det siste året. 

 

Salgspriser, driftsresultat og investeringer

Rådgiverbedriftenes forventninger til salgspriser, driftsresultat og investeringer stupte ved koronakrisens inntreden for ett år tilbake, men har gradvis hentet seg opp igjen i tråd med utsikter til økt aktivitet. 

Om lag 90 prosent av rådgivernæringens omsetning kommer fra privat sektor. Næringslivets økonomibarometer (NØB) viser nå betydelig optimisme over hele bedriftsnorge. I alle bransjer er det en klar overvekt av medlemsbedrifter som venter økt aktivitet til høsten. For ett år siden av var det motsatt.

Disse faktorene bidrar til å øke investeringslysten og det påvirker rådgivernæringens forventninger fremover. Mens det i 1. kvartal var flere som forventet forverring enn bedring, ser vi nå i 2. kvartal at det er flere som forventer økte salgspriser, investeringer og driftsresultat fremover. 

Hinder for ekspansjon

Hver tredje rådgiverbedrift svarer at manglende tilgang på kvalifisert arbeidskraft er til hinder for ekspansjon og nye investering. Det seneste året er det kun synkende omsetning og ordretilgang som har vært viktigere. Mangelen på kvalifisert arbeidskraft har ligget på samme nivå de siste tre årene. 

Arbeidskraftsbehov

Rådgivernæringen har stått for viktig jobbvekst i privat næringsliv de siste årene og kan bidra til tusenvis av nye arbeidsplasser i årene fremover.

Rådgiverbedriftene har nå svært positive sysselsettingsforventninger fremover. I 2. kvartal 2021 oppgir 80 prosent av bedriftene at de forventer å ansette flere i inneværende år. Kun 8 prosent forventer at de må nedbemanne, og de fleste ser for seg at det gjøres ved naturlig avgang. 

Rådgiverbedriftene under korona

Det ser ut til at koronasituasjonen påvirker rådgiverbedriftene i stadig mindre grad. De fleste bedriftene opplever markedssituasjonen knyttet til omsetning, ordrereserver, salgspriser og sysselsetting som omtrent uendret over de siste månedene. Samtidig er det flere som forventer positiv utvikling de neste tre månedene enn de som forventer forverring. 

Nå er det om lag 31 prosent opplever lavere omsetning nå sammenliknet med en normalsituasjon, en forbedring fra tidligere i år. Bare 7 prosent opplever at omsetningen mer enn halvert. 20 prosent opplever høyere omsetning enn i en normalsituasjon.

Andelen med likviditetsproblemer har gått ned fra 17 prosent i mars til rundt 11 prosent i juli. Andelen som frykter konkurs har også vist en nedadgående trend siden oktober i fjor.

Informasjon om undersøkelsene

Informasjon om Næringslivets økonomibarometer

Næringslivets økonomibarometer (NØB) er en kvartalsvis undersøkelse. Undersøkelsen går til daglig leder i alle medlemsbedrifter (hovedenheter) med flere enn 2 ansatte. Historisk hadde undersøkelsen normalt rundt 2000 svarbedrifter.  Det siste året har responsfrekvensen økt, og antall svar har ligget over 3000 hvert kvartal. Resultatene i NØB vektes til å reflektere NHOs medlemsbase.

Tallene for rådgiverbransjen er basert på rundt 150-200 medlemsbedrifter innenfor de relevante næringskodene for rådgivernæringen. De fleste er i kategoriene teknologiske, IKT og bedriftsrådgivere. 

Informasjon om medlemsundersøkelsen

Tallene på spørsmål som omhandler korona (Rådgiverne under korona) er hentet fra NHOs medlemsundersøkelser som er gjennomført i perioden mars til dags dato. Undersøkelsene er gjennomført ved bruk av webskjema som er sendt til alle NHOs medlemsbedrifter. Alle visualiseringene på denne siden er oppdatert med tall fra siste måling, der ikke annet er oppgitt.

Resultatene er ikke vektet for bedriftenes størrelse eller bransjetilhørighet. En stemme er en stemme, enten bedriften er liten eller stor og uavhengig hvilken bransje den representerer.  

Tallene for rådgiverbransjen er basert på rundt 150-200 medlemsbedrifter innenfor de relevante næringskodene for rådgivernæringen. De fleste i kategoriene teknologiske-, IKT- og bedriftsrådgivere. 

 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: