Innhold

Abelias rådgiverbarometer

Abelia ønsker å bidra med aktuell fakta og innsikt. Derfor lanserer vi rådgiverbarometeret, et oppdatert innblikk i markedssituasjonen, utsiktene, barrierer og sysselsettingsforventinger til rådgiverbedriftene.

Norsk økonomi fortsatt preget av koronapandemien, men man begynner å skimte lys i enden av tunellen. NHO venter et løft i den økonomiske aktiviteten i 2. halvår i år, og rådgivernæringen bidrar til optimismen.

Flere tjenestenæringer har blitt hardt rammet av koronapandemien. Bedrifter som tilbyr rådgivningstjenester skiller seg imidlertid positivt ut godt hjulpet av økt etterspørsel etter digitaliserings- og andre rådgivningstjenester der kompetanse er den viktigste innsatsfaktoren.

Rådgiverbedriftene har også hatt gode omstillingsmuligheter ved at ansatte har kunnet flytte produksjonen til hjemmekontor. Etter at sjokket rammet mange bedrifter i mars 2020, har næringen hatt en gradvis positiv utvikling. Bildet er samtidig todelt, der enkelte rådgivervirksomheter fremdeles står i en krevende situasjon. Barometeret viser også at halvparten av bedriftene som har offentlige kunder opplever brems eller kansellering av offentlige oppdrag.

Rådgiverbarometeret gir et innblikk i markedssituasjonen, utsiktene, barrierer og sysselsettingsforventinger til NHOs og Abelias bedrifter i rådgivernæringen. I tillegg presenteres forløpet og  konsekvensene av koronasituasjonen for disse bedriftene. Tallene er hentet fra NHOs medlemsundersøkelse gjennomført 2–8. mars og fra Næringslivets økonomibarometer gjennomført i første kvartal 2021.

De fleste bedriftene er på vei tilbake til en normalsituasjon
 • 76 prosent vurderer markedssituasjonen som tilfredsstillende eller god
 • Forventningene om driftsresultat, salgspriser og investeringer er på vei opp
 • 71 prosent planlegger å øke bemanningen i løpet av neste halvår
 • 61 prosent har like store eller større ordrereserver sammenliknet med før korona
 • Nærmere 60 prosent opplever at etterspørselen ikke lenger er påvirket av koronasituasjonen og at omsetningen har er lik som i fjor eller har tatt seg opp

Men et mindretall sliter fortsatt

 • 24 prosent vurderer markedssituasjonen som dårlig
 • 17 prosent forventer en forverring av situasjonen løpet av de neste 6-12 månedene
 • 25 prosent planlegger oppsigelser eller permitteringer de neste tre månedene
 • 17 prosent har likviditetsproblemer
 • 9 prosent opplever at omsetningen er halvert sammenliknet med før korona
 • 8 prosent vurderer det som en reell risiko at bedriften kan gå konkurs

Definisjon av rådgivernæringen

For å identifisere hvilke bedrifter rådgivernæringen består av har vi tatt utgangspunkt i næringskodene nærmere redegjort for i Menons rapport "Verdien av gode Råd" (link). I tabellen vises de relevante næringskodene. Tallene fra NHOs undersøkelser i dette rådgiverbarometeret er basert på medlemsbedrifter i de nedenstående næringskodene.

Relevante næringskoder brukt for å identifisere de ulike bransjene i rådgivernæringen:

Bransje

Næringskoder (NACE)

Teknologiske rådgivere

71.121 Byggeteknisk konsulentvirksomhet

71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet

71.200 Teknisk prøving og analyse

IKT-rådgivere

62.010 Programmeringstjenester

62.020 Konsulenttjenester tilknyttet informasjonsteknologi

63.990 Andre informasjonstjenester – ikke nevnt noe annet sted

Bedriftsrådgivere

70.210 PR og kommunikasjon

70.220 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning

Advokater

69.100 Juridisk tjenesteyting

Rådgivere innen revisjon og skatt

69.202 Revisjon

69.203 Skatterådgivning

Arkitekter

71.112 Arkitekttjenester vedrørende byggverk

Reklamebyråer og medieformidlingstjenester

73.11 Reklamebyråer

73.12 Medieformidlingstjenester

Rådgivere innen HR og rekruttering

78.1 Rekruttering og formidling av arbeidskraft

78.3 Andre personaladministrative tjenester

Markedsanalyser og meningsmålinger

73.2 Markeds- og opinionsundersøkelser

Designrådgivere

74.101 Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet

74.102 Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign

Andre forretningsrådgivere

74.909 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted

82.990 Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted 

Markedssituasjon og markedsutsiktene

Markedssituasjonen og markedsutsiktene ble akutt forverret for et år tilbake, også for rådgiverne. Barometeret viser at det fremdeles er noe igjen til markedsituasjonen er slik den var før korona. Gjennom krisen har rådgivernes oppfatning av markedet i stor grad hatt samme forløp som for industri og byggenæringen. Det stemmer godt overens med at disse næringene er blant rådgivernæringenes viktigste kunder. Samtidig har rådgiverne vært mer positive knyttet til markedsutsiktene enn industri og byggenæringen de siste tre kvartalene. Utsiktene ser ut til å ha tatt seg ytterligere opp inn i 2021, der 37 prosent av rådgiverbedriftene forventer en forbedring de neste 6-12 månedene. 

Salgspriser, driftsresultat og investeringer

Rådgiverbedriftenes forventninger til salgspriser, driftsresultat og investeringer stupte ved koronakrisens inntreden for ett år tilbake, men har gradvis begynt å hente seg opp igjen i tråd med utsikter til økt aktivitet. 

Om lag 90 prosent av rådgivernæringens omsetning kommer fra privat sektor. Koronakrisen har redusert lønnsomheten i mange bedrifter, gitt lavere kapasitetsutnytting i økonomien og økt usikkerheten. Disse faktorene har bidratt til å redusere investeringslysten betraktelig. Det påvirker rådgivernæringens forventninger om salgspriser og investeringer fremover. I 1. kvartal var det fremdeles flere som forventer forverring enn bedring, mens en økt andel forventer uendrede salgspriser og investeringer fremover. Forventninger knyttet til driftsresultat har såvidt krøpet over på positiv side, men er fortsatt langt under nivåene fra før krisen inntraff.  

Hinder for ekspansjon

Synkende omsetning og ordreinngang, samt reduserte salgspriser er de viktigste faktorene som oppgis som begrensning for investering og ekspansjonsmulighetene for rådgiverbedriftene. Utviklingen over de siste årene tyder på at dette er koronarelatert. Før korona var manglende tilgang på kvalifisert arbeidskraft det viktigste hinderet for ekspansjon og nye investeringer.

Arbeidskraftsbehov

Rådgivernæringen har stått for viktig jobbvekst i privat næringsliv de siste årene og kan bidra til tusenvis av nye arbeidsplasser i årene fremover.

Gjennom 2020 har norsk økonomi opplevd en massiv vekst i arbeidsledigheten og nedgang i sysselsettingen.  Rådgiverbedriftene har også måttet permittere og nedbemanne. Likevel har sysselsettingen i næringen ikke avtatt samlet sett. Barometeret viser også at bedriftene har hatt positive forventninger til sysselsettingen gjennom hele fjoråret. I 1. kvartal 2021 oppgir 71 prosent av bedriftene at de ønsker å oppbemanne i inneværende år. Bildet nyanseres samtidig av at omtrent hver 4. bedrift svarer at de planlegger oppsigelser, permitteringer eller nedbemanning ved naturlig avgang. 

Rådgiverbedriftene under korona

Idet koronapandemien rammet Norge i mars 2020 opplevde nærmere to av tre bedrifter omsetningsfall og enda flere fall i etterspørselen. Ett år etter er nesten like mange tilbake der de var før krisen. Ordrereservene er den samme eller høyere enn før krisen, og ordreinngangen er god. Samtidig opplever halvparten av bedriftene som har offentlige kunder en overraskende brems eller kansellering av oppdrag.

Det er fremdeles rådgiverbedrifter som oppgir å ha betydelige problemer. 9 prosent opplever et omsetningsfall på over 50 prosent. 17 prosent opplever likviditetsproblemer og 8 prosent frykter at bedriften kan gå konkurs. 

Informasjon om undersøkelsene

Informasjon om Næringslivets økonomibarometer

Næringslivets økonomibarometer (NØB) er en kvartalsvis undersøkelse. Undersøkelsen går til daglig leder i alle medlemsbedrifter (hovedenheter) med flere enn 2 ansatte. Historisk hadde undersøkelsen normalt rundt 2000 svarbedrifter.  Det siste året har responsfrekvensen økt, og antall svar har ligget over 3000 hvert kvartal. Resultatene i NØB vektes til å reflektere NHOs medlemsbase.

Tallene for rådgiverbransjen er basert på rundt 150-200 medlemsbedrifter innenfor de relevante næringskodene for rådgivernæringen. De fleste er i kategoriene teknologiske, IKT og bedriftsrådgivere. 

Informasjon om medlemsundersøkelsen

Tallene på spørsmål som omhandler korona (Rådgiverne under korona) er hentet fra NHOs medlemsundersøkelser som er gjennomført i perioden mars til dags dato. Undersøkelsene er gjennomført ved bruk av webskjema som er sendt til alle NHOs medlemsbedrifter. Alle visualiseringene på denne siden er oppdatert med tall fra siste måling, der ikke annet er oppgitt.

Resultatene er ikke vektet for bedriftenes størrelse eller bransjetilhørighet. En stemme er en stemme, enten bedriften er liten eller stor og uavhengig hvilken bransje den representerer.  

Tallene for rådgiverbransjen er basert på rundt 150-200 medlemsbedrifter innenfor de relevante næringskodene for rådgivernæringen. De fleste i kategoriene teknologiske-, IKT- og bedriftsrådgivere. 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: