Hovedtrekkene for fagskolene fra statsbudsjettet 2021

Nyhet, Politisk sak, Kommentar, Utdanning

Publisert

#205

Knut Erik Beyer-Arnesen, styreleder i Forum for Fagskoler

Alt i alt videreføres og forsterkes regjeringens satsning på høyere yrkesfaglig utdanning. Samtidig følger regjeringen kun delvis opp Stortingets anmodningsvedtak fra revidert nasjonalbudsjett.

Alt i alt videreføres og forsterkes regjeringens satsning på høyere yrkesfaglig utdanning. Det gjenspeiler seg i økning i antall studieplasser, fortsatt satsning på utviklingsmidler, ulike tiltak for å bygge og utvikle fagskolesektoren og ulike satsninger og tilskudd som sikrer høyere yrkesfaglig utdanning en sentral plass i kompetansereformen.

Samtidig følger regjeringen kun delvis opp Stortingets anmodningsvedtak fra revidert nasjonalbudsjett. De følger opp ved at alle de nye 1600 studieplassene (100 i ordinært budsjett og 1500 i revidert budsjett) gjøres permanente. Men for 2021 budsjetterer de med 500 ekstra studieplasser, i stedet for de 1500 som Stortinget hadde i sitt anmodningsvedtak fra sist vår.

Begrunnelsen regjeringen gir er at de ikke har tilstrekkelig informasjon om etterspørsel etter fagskoleutdanning, og i hvilken grad fagskolesektoren har kapasitet til å øke ytterligere. Men i dagens situasjon med høy arbeidsledighet, mange permitterte og løpende behov for omstilling, er det med stor sikkerhet grunn til å tro at det foreligger et stort udekket kompetansebehov som høyere yrkesfaglig utdanning med fordel kan være med på å dekke. Dette bekreftes også i statsbudsjettet når de viser til: "Rapporten frå Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) frå 2019 om arbeidsgivarane sine forventningar til og erfaringar med nyutdanna frå universitet, høgskular og fagskular, viser at over halvparten av verksemdene i undersøkinga svarer at dei har behov for fagskulekandidatar." Og med nærmere ett års varsel så burde også fagskolesektoren ha rimelig god tid til å forberede seg på en kapasitetsøkning.

Noen aktuelle tall fra statsbudsjettet:

 • De samlede bevilgningene for drift av fagskolene, tiltak for å utvikle sektoren og utviklingsmidler økes fra 856,8 mill. til 1103,4 mil – en økning på over 27% (!)
 • Av disse går 44.5 mill. til utviklingsmidler og 31,7 mill. til fellestiltak for å utvikle fagskolesektoren
 • Fagskolene sikres fortsatt en sentral plass i kompetansereformen blant annet ved at de mange bransjeprogrammene videreføres i 2021

Budsjettet viser også til flere pågående prosesser og tiltak:

 • Midtveisevaluering av Fagskolemeldingen
 • Utvikling av en strategi for høyere yrkesfaglig utdanning
 • "NOKUT har i 2020 fått i oppdrag å utgreie moglegheita for parallelle sett med læringsutbyttebeskriving med sikte på mogleg endra innplassering av høgare yrkesfagleg utdanning i kvalifikasjonsrammeverket."
 • Diku skal dele ut tilskudd med formål å stimulere til enklere overganger for studenter mellom fagskole og høyskole/universitetsutdanninger

Det fulle notatet med aktuelle utdrag fra budsjettet finner dere under Filer i Forum for Fagskoler sin teamsgruppe

Der vil dere finne:

 • Generell innledning i Kunnskapsdepartementet budsjett (side 2)
 • Aktuelle anmodningsvedtak fra Stortinget (s. 3-4)
 • Utdrag fra programkategori 07.40 Høgare yrkesfagleg utdanning (s. 5-15)
 • Utdrag fra programkategori 07.50 Kompetansepolitikk og livslang læring (s. 16-32)

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: