Abelia

Innhold

Vedtekter

Vedtekter for NHO Idrett.

(Vedtatt på konstituerende generalforsamling 19. februar 1987, og endret på generalforsamlingene 4. mai 1991, 5. juni 1993, 5. juni 1996, samt på årsmøtene 24. november 2009, 14. juni 2017 og 29. mai 2018.)

§ 1. Formål

NHO Idrett skal profesjonalisere flere idrettsorganisasjoner gjennom kompetanseutvikling i arbeidsgiverrollen og gode medlemstjenester.

§ 2. Medlemmer

Medlemmer i NHO Idrett er innlemmet som medlemsbedrifter i Abelia. Alle organisasjoner og virksomheter som har som formål å fremme eller tilrettelegge for fysiske aktiviteter, kan være medlem i NHO Idrett/Abelia.

§ 3. Kontingent

Kontingenten til NHO Idrett fastsettes av Abelia for et år av gangen. Før Abelia treffer sin beslutning om kontingentens størrelse skal styret i NHO Idrett ha fått anledning til å uttale seg.

§4. Årsmøte

Årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av juni. Tidspunkt og sted for årsmøtet fastsettes av styret og meddeles medlemmene med minst 6 ukers varsel. Forslag til årsmøte skal være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet. Innkalling med fullstendig saksliste sendes ut av styret senest 2 uker før årsmøtet.

§ 5. Representasjon på årsmøtet

Hvert medlem kan møte med inntil 2 representanter. Møterett har medlemsorganisasjonenes styremedlemmer, daglige ledere eller den som styret utpeker. Styret i NHO Idrett har møterett på årsmøtet. Stemmerett utøves av bare en representant for hvert medlem. Et medlem kan utøve sin stemmerett ved fullmakt. En fullmakts haver kan ikke møte med fullmakt fra mer enn tre medlemmer. Deltagere kan om ønskelig delta elektronisk.

§ 6. Årsmøtets oppgaver

Årsmøte skal:

a) Godkjenne de fremmøtte representantene og fullmakter.
b) Godkjenne saksliste
c) Velge dirigent og sekretær til å skrive protokollen
d) Velge to representanter til å underskrive protokollen
e) Behandle styrets beretning
f) Behandle regnskap for de midler som tilhører NHO Idrett særskilt
g) Behandle styrets forslag til årsplan
h) Behandle innkomne forslag
i) Foreta følgende valg:
   Leder og nestleder. Seks styremedlemmer. Valgkomitè på tre medlemmer.
   Leder og nestleder velges særskilt og for 2 år av gangen.
   Styremedlemmer velges for 2 år av gangen, dog slik at kun halvparten velges samtidig.

§ 7. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte sammenkalles når styret finner det nødvendig, eller når medlemmer som representerer minst 1/3 av medlemsbedriftene krever det. Innkalling skjer med minst 8 dagers varsel. I påtrengende tilfelle kan styret fastsette kortere frist.

§ 8. Styrets sammensetning

Til styret i NHO Idrett kan bare velges medlemsbedriftenes styremedlemmer, daglige ledere eller den medlemsbedriftenes styre utpeker. Styret består av 8 medlemmer; en representant fra NIF, en representant fra et av de tre største særforbundene (høyeste medlemstall), en representant fra de øvrige særforbund, tre representanter fra klubbene og to representanter som velges på fritt grunnlag. Blant disse åtte velges leder og nestleder.

Ved varig fratredelse fra styremedlemmer kan Styret utnevne nye styremedlemmer, med gyldighet frem til neste årsmøte.

§ 9. Styrets oppgaver

Styret er øverste tillitsvalgte organ mellom årsmøtene.

Styrets oppgaver:

  • Kvalitetssikre tilbudet til medlemmene
  • Være medlemmenes talerør inn i Abelia
  • Utarbeide og gjennomføre årsplan
  • Samarbeide med Abelias administrasjon om tiltaksplan

Styret trer sammen når lederen finner det nødvendig eller når minst to av styrets medlemmer ber om det. Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. Styrets medlemmer har taushetsplikt med hensyn til det de får kjennskap til om medlemmenes forhold.

§ 10. Utmeldelse

Utmeldelse skal skje skriftlig til Abelia, og følge Abelias vedtekter § 11.

§ 11. Vedtektsendringer

Endringer i og tillegg til disse vedtekter må, for å være gyldige, vedtas av årsmøte med minst 2/3 av de avgitte stemmer.

§ 12. Oppløsning

Beslutning om oppløsning av styret i NHO idrett må vedtas av årsmøte med minst ¾ av medlemmenes samlede stemmetall.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: