Søk om støtte fra NHO Idrett

En stabel med mynter pluss en klokke på veggen i bakgrunnen

Alle medlemmer som er bundet av tariffavtale, betaler til NHO Idretts Opplysnings- og utviklingsfond (OU-fond). Dette er midler som skal nyttes etter klare retningslinjer i utviklingsøyemed.

NHO Idrett har et fond tilgjengelig for opplærings- og utviklingsprosjekter. Idrettslag og -organisasjoner som er medlemmer i NHO Idrett og som har tariffavtale, kan søke.

Fondet gir støtte til tiltak som fremmer kunnskap og utdanning i arbeidslivet. Midlene skal brukes til opplæring og utvikling, og skal komme mange til gode. Medlemmer som deltar i kompetanseutvikling i regi av NHO kan også få støtte.

NHO Idretts Opplysnings- og utviklingsfond (OU-fond) ble opprettet da NHO Idrett ble en bransjeforening under Abelia, og består av midler som medlemmer med tariffavtale betalte inn til NHO Idrett fram til 31.12.2016.

Har ditt lag eller organisasjon et prosjekt som trenger støtte?
  • Les kriterier og retningslinjer under. 
  • Hvis både søkerorganisasjon og prosjektet kvalifiserer til støtte, send søknad og budsjett ved hjelp av skjemaet under.

Klikk for å lese retningslinjene for fondet

1. OU-fondet er opprettet av NHO og LO. Fondet er finansiert av arbeidstakere og bedrifter, klubber og forbund i NHO Idrett bundet av tariffavtale. Ved overgang fra å være en egen landsforening til å bli en del av Abelia-felleskapet beholder NHO idretts bransjestyre retten til å disponere det gjenstående beløpet.

2. NHO Idrett disponerer midlene i OU-fondet til dette er tomt.

3. Formål (avtalens §1): «Fondet har til formål å gjennomføre eller støtte tiltak til fremme av opplysning og utdannelse i norsk arbeidsliv.»

4. Kun medlemmer som har tariffavtale er søknadsberettigede.

5. Utviklingstiltakene må falle inn under avtalens § 2 Virkemidler:

a. en moderne skolering av tillitsvalgte med særlig vekt på produktivitet, miljø, økonomi og samarbeidsspørsmål,

b. utdanning av bedriftsledere og ansatte innenfor de samme områder som nevnt i punkt a,

c. forberedelse, tilrettelegging og utvikling av opplæringstiltak,

d. gjennom ulike tiltak bidra til økt verdiskapning,

e. fremme av et godt samarbeid innenfor den enkelte bedrift.

6. Følgende prosjekter blir prioritert:

a. Samarbeidsprosjeter mellom flere medlemmer i NHO Idrett

b. Prosjekter med overføringsverdi til andre medlemmer i NHO Idrett

c. Subsidiering av deltakelse i spesielt omfattende og kostbare aktiviteter for enkeltpersoner (Female Future, lederkurs m.v.)

d. Medlemmer som var bundet av tariffavtale før 2016 (og som dermed bidro til å bygge opp fondet)

7. Minimum egenandel er fastsatt til 25 % av prosjektets totalkostnad.

8. Det gis maksimalt 150.000,- per prosjekt. Halvparten utbetales ved prosjektstart og resten når det foreligger en sluttrapport.

9. Søknad sendes NHO Idretts administrative ansvarlige, og skal som minimum inneholde; søkerorganisasjon og kontaktinformasjon, kostnads-/finansieringsplan, målsetninger og nytteverdi, samt detaljert prosjektbeskrivelse.

10. NHO Idretts styre behandler søknader fortløpende.

Spørsmål? Kontakt Abelia.