Om Forum for Friskoler

Forum for Friskoler er en interesseorganisasjon for skoler som er godkjent under Privatskoleloven og Opplæringsloven.

Friskoler står sentralt i å løse to viktige samfunnsoppgaver. For det første ivaretar de retten for elever og foreldre å velge en alternativ skole som dekker deres behov. For andre bidrar friskoler med mange nyskapende og innovative skoler. De kan igjen stimulere og inspirere andre skoler til å utvikle læringsmiljøer av stadig bedre kvalitet til det beste for hvert enkelt barn.

 Forum for Friskoler har som formål å:

  • Ivareta medlemmenes utdanningspolitiske interesser
  • Synliggjøre grunn- og videregående friskoler som et faglig og pedagogisk alternativ
  • Være et talerør, referansepartner og høringsinstans ovenfor offentlige myndigheter
  • Bidra til å fremme høy kvalitet hos medlemsskolene

Forum for Friskoler har et godt etablert kontaktnett i Stortingets Utdannings- og forskningskomite, Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og Lånekassen som benyttes i arbeidet med å ivareta medlemmenes rammebetingelser på best mulig vis.

Eksempler på saker FRI arbeider med er:

  • Finansiering av alle husleiekostnadene
  • Gi friskoler anledning til å søke om lån i Husbanken
  • Finansiering av spesialundervisning på lik linje med offentlige skoler
  • Endre Friskoleloven slik at også friskoler kan tilby nettbasert undervisning
  • Sikre forutsigbare rammebetingelser og finansiering av oppstartskostnader gjennom mottatte tilskudd og skolepenger