Om Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge (FIN)

Publisert

FINs formål er å arbeide for økt offentlig satsing på innovasjon gjennom bedring av vilkårene for nyskaping og etablering av vekstbedrifter. Å styrke medlemmenes kompetanse og nettverk for bedre profesjonsutøvelse

FIN skal

 • bidra til at myndighetene lykkes med å skape et helhetlig innovasjonssystem
 • bli myndighetenes naturlige valg for samarbeid og høringer innen innovasjonspolitikk
 • være en interesseorganisasjon for medlemsselskapene i det helhetlige norske innovasjonssystemet

Hovedoppgaver

 • Å synliggjøre og markedsføre resultater av innovasjonsselskapenes virksomhet overfor myndigheter, næringslivet, virkemiddelapparatet og media.
 • Delta i høringer, referansegrupper etc.
 • Foreslå bedre programmer og finansieringsordninger for næringsutvikling.
 • Etablering av sterke regionale innovasjonsmiljøer, industriklynger og industrielle knutepunkter.
 • Oppnå en bedre rolledeling og samspill mellom myndigheter, virkemiddelapparatet og aktører i dagens innovasjonssystem.
 • Legge til rette for forutsigbare og langsiktige driftsbetingelser for innovasjonsselskapene.
 • Skape attraktive utviklingsarenaer for medlemsbedriftene

Innovasjonsselskaper

Medlemmene i FIN er innovasjonsselskaper. Innovasjonsselskaper skaper økonomisk vekst gjennom utvikling av ny virksomhet i samarbeid med næringsliv, FoU-miljøer, kapitalmarkedet og offentlig sektor.

Eksempler på innovasjonsselskaper er blant annet forsknings- og kunnskapsparker, industriinkubatorer og aktører som er operatører for ARENA- og NCE-programmer. Innovasjonsselskapene inngår i et nasjonalt innovasjonssystem hvor normalt SIVA og/eller fylkeskommuner er på eiersiden sammen med private selskaper.

En hovedoppgave i utvikling av nye bedrifter er inkubasjon. Inkubasjon handler om å la bedrifter gjennomgå et profesjonelt og støttende opplegg i forbindelse med: Idéutvikling -Oppstart - Tidlig vekstfase.

Innovasjonsselskapenes aktiviteter bidrar til:

 • Stort verdiskapingspotensial
 • Styrket næringsliv og økt konkurransekraft
 • Fremtidens arbeidsplasser
 • Internasjonale konkurransefortrinn

FINs medlemmer er opptatt av å:

 • være en aktiv medspiller for at nye kunnskapsintensive bedrifter med betydelig vekstpotensial skal lykkes
 • kunne tilby etablerere et godt regionalt tilbud om inkubasjon
 • samhandle og dele innovasjonskompetanse for å bygge et sterkt og helhetlig norsk innovasjonssystem

Styret

Anne Cathrin Østebø, styreleder, Validé AS. anne.cathrin@valide.no

Owe Hagesæther, nestleder, GCE Ocean Technology. owe.hagesaether@gceocean.no

Daniel Ras-Vidal, Kjeller Innovasjon. drv@kjellerinnovasjon.no

Hilde Indresøvde, VIS AS. hin@visinnovasjon.no

Hilde Svenning, KUPA AS. hilde@kupa.no

Håvard Belbo, T:lab AS. havard@tlab.no