FIN årsmelding 2020

Publisert

-2020 var et annerledes år på alle måter. Samtidig ser vi at etterspørselen etter innovasjonsselskapenes tjenester aldri har vært større, og at deres arbeid med å øke innovasjons- og omstillingstakten har aldri vært viktigere, sier Trine Ellingsen, daglig leder i FIN – Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge.

-Den strukturen som innovasjonsselskapene utgjør, og de indirekte virkemidlene selskapene er operatører for, viste seg gjennom 2020 å være svært viktig for å få krisemidler raskt i arbeid og hjelpe næringslivet rundt om i landet på en effektiv måte. Dette vil ha stor betydning for ny næringsvirksomhet og nye arbeidsplasser fremover, sier Ellingsen.

Aktivitet og politisk gjennomslag
FIN gikk inn i fjoråret med fullt trøkk på områdegjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Dette, og andre politiske prosesser, ble i stor grad satt på pause i midten av mars. Resten av året var i stor grad preget av et kontinuerlig arbeid med statsbudsjettet og innspill til krisepakker.

Parallelt pågår det en del større politiske prosesser som det har vært arbeidet mye med, for inkubatorer, klynger, teknologioverføringskontorene (TTOene) og på kapitalsiden. Flere av disse prosessene har blitt fulgt opp i FINs arbeidsgrupper, en nyvinning av 2020, som det også arbeides videre med i 2021.

Gjennomslag

  • Mandat og midler til delprogram for modne klynger
  • Økt satsing på klynger i norsk eksportsammenheng
  • 50 mill. kr. ekstra til klyngeprogrammet (krisetiltak)
  • 40 mill. kr. ekstra til inkubasjons- og næringshageprogrammene (krisetiltak)
  • Inkubatorbedrifter berørt av COVID-19 fikk fritak fra kravet om å betale egenandeler
  • Deltakelse i viktige europeiske rammeprogrammer, som COSME og Horisont Europa
  • Opprettelsen av Grønn plattform
  • Utvidet opsjonsskatteordning som del av krisepakke.

Medlemsutvikling og koblingsboks
FIN hadde en medlemsvekst på 27 prosent. Ved utgangen av 2020 representerte FIN 53 innovasjonsaktører gjennom 38 medlemmer, og vi fortsetter å vokse i 2021.

FIN er opptatt av å ha en rolle som «koblingsboks» mellom innovasjonsselskapene, myndighetene og andre aktører i politikkutforming og nettverksbygging. I fjor fikk vi Abelia med på laget og hadde premiere på en ny årlig møteplass i Forskningsparken, Oslo  – Jakten på innovasjonskraften. Overordnet tema vil være innovative økosystemer.

-Jeg håper flest mulig tar turen til Bergen og VIS – Vestlandets Innovasjonsselskap den 3. november. I år skal vi få frem hvordan innovasjonsselskapene er en garantist for kontinuerlig nyskaping og næringsutvikling innen havnæringene, avslutter Ellingsen.

Les FINs årsmelding 2020 her