Abelia

Innhold

Statsbudsjettet gir stø kurs for fagskolereformen

Nyhet, Utdanning

Publisert

#205

- Vi er godt fornøyd med at regjeringen fortsetter satsingen på fagskoleutdanningen i sitt forslag til statsbudsjett for 2019, sier styreleder Knut Erik Beyer-Arnesen i Forum for Fagskoler.

Statsbudsjettet sikrer fortsatt god framdrift i fagskolereformen med opptrapping av antall studieplasser, utviklingsmidler, midler til styrking av fagskolesektoren og gir fagskolene en sentral rolle i kompetansereformen.

– Forum for Fagskoler er godt fornøyd med at regjeringen fortsetter satsingen på fagskoleutdanningen gjennom opptrapping av antall studieplasser og videreføring av utviklingsmidler og midler som skal gå til utvikling og synliggjøring av fagskolesektoren, sier styreleder Knut Erik Beyer-Arnesen.

– Det er godt og viktig grep at fagskoleutdanningen gis en sentral rolle i tiltakene som er knyttet til kompetansereformen. Men det gjenstår fortsatt å sikre at tilskuddene til fagskoleutdanningene løftes opp på et dokumentert kostnadsnivå, sier han.

NOKUT fratas oppgaver

Forum for Fagskoler mener at NOKUT løser oppgaven som et kvalitetsorgan best når de kombinerer rollen som tilsynsorgan med å være en aktiv faglig og pedagogisk medspiller i kvalitetsutvikling av fagskolesektoren.

– Derfor er det bekymringsfullt at NOKUT fratas stadig flere oppgaver knyttet til kvalitetsutvikling. På den måten mister NOKUT nødvendig kompetanse og ressurser. Dette kan føre til at de til slutt ender opp som et rent kontroll- og tellekantorgan. Forum for Fagskoler vil derfor følge nøye med på denne utviklingen, sier Beyer-Arnesen.

Direktoratet for i internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) har flere viktige oppgaver for høyere yrkesfaglig utdanning, og får nå ansvar for forvalting av alt fra driftstilskudd, utviklingsmidler, utdanningskvalitetspris og internasjonalisering til tilstandsrapporten for fagskoleutdanning.

– I tillegg skal de være sekretariat for Nasjonalt Fagskoleråd. Forum for Fagskoler vil søke å samarbeide med DIKU, og bidra til at de kommer raskest mulig opp av den bratte læringskurven som de nødvendigvis står overfor, sier Beyer-Arnesen.

Hovedtrekkene fra statsbudsjettet for 2019

Økonomi

725,4 mill. kroner i driftstilskudd til fagskoleutdanning i 2019. Av dette er 67,9 mill. til videreføring og opptrapping av studieplasser tildelte i 2018. Bevilgningen inkluderer 2,7 mill. kroner som en følge av at det ble overført for lite midler fra Helse- og omsorgsdepartementet da tilskuddsordningen for fagskoleutdanning ble opprettet i statsbudsjettet for 2018.

 • I statsbudsjettet for 2018 ble det vedtatt midler til 638 nye toårige studieplasser innenfor fagskoleutdanning. For å trappe opp studieplassene med opptak av nye kull i 2019 foreslår Kunnskapsdepartementet å øke bevilgningen med 45,3 mill. kroner.
 • Det resultatbaserte tilskuddet i budsjettet for 2019 blir regnet ut på grunnlag av studiepoeng som er avlagte ved fagskolene i det enkelte fylke i 2017, og er på 137,4 mill. kroner. Det er en økning på 8,1 mill. kroner fra 2018.
 • Departementet stiller ikke vilkår for egenbetaling for tilskudd som fylkeskommunene får tildelt til fagskoleutdanning. Fylkeskommunene kan selv avgjøre i hvilken grad de ønsker at de ulike utdanningstilbudene i fylket skal være fullfinansierte med offentlige tilskudd.
 • Kunnskapsdepartementet vil fortsatt sammen med Helse- og omsorgsdepartementet fastsetting av kandidatmåltall for de helsefaglige fagskoleutdanningene.
 • 41,9 mill. kroner til å føre videre den søknadsbaserte ordninga med midler for å utvikle kvaliteten i fagskoleutdanningene. Av disse midlene er 5 mill. kroner til utvikling av læremiddel i maritim fagskoleutdanning førte over fra kap. 241 post 21.
 • 29,6 mill. kroner til tiltak og prosjekt som skal bidra til å økning kvaliteten i fagskoleutdanningene, gjøre fagskolesektoren tilgjengelig og synlig, og øke kunnskapsgrunnlaget om fagskolesektoren.
Andre forhold
 • Fra 1. januar 2019 en del oppgaver på fagskolefeltet flytte fra KD til NOKUT og DIKU (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning):
  • Forvaltningen av forskriftene på fagskolefeltet blir flytte til NOKUT. DIKU skal forvalte tilskuddsordningen for driftsmidler til fagskoleutdanning (kap. 240 post 60) og tilskuddsordningen for utviklingsmidler til fagskoleutdanning (kap. 240 post 61).
  • DIKU får også ansvaret for tilstandsrapporten for fagskoleutdanning.
 • Sekretariatet til Nasjonalt fagskoleråd flyttes fra Kompetanse Norge til DIKU i 2019. Departementet vil samtidig styrke sekretariatet for å gjøre det bedre rustet til å gi departementet innspill og råd som er godt faglig forankret i sektoren.
 • Kompetansereformen: " Fagskolane er viktige for å kunne lykkast med kompetansereforma. I statsbudsjettet for 2019 blir det foreslått midlar til å utvikle fleksible vidareutdanningstilbod innanfor teknologi og digitale løysingar, mellom anna ved fagskolane. Fagskolane kan òg spele ei viktig rolle i bransjeprogramma som regjeringa vil utvikle i samarbeid med partane i arbeidslivet. Bransjeprogramma skal vere eit spleiselag der staten betaler for å utvikle og drifte relevante etter- og vidareutdanningstilbod, medan bedriftene investerer eigne ressursar i form av arbeidstida til tilsette, og dei tilsette investerer noko av si eiga fritid."
 • Kunstfagskolene beholder egen post på statsbudsjettet i 2019 og 2020, men blir en del av overføringene til fylkeskommunene frå 2021.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: