Optimismen blant våre medlemmer fortsetter å øke - sakte, men sikkert!

Publisert

Fernanda Winger Eggen, fagleder for analyse i Abelia. Foto: Ilja C Hendel.

- Våre medlemmer fortsetter å se lysere på egen situasjon og utsiktene framover. I motsetning til i næringslivet samlet, er det langt flere av Abelias medlemmer som vurderer egen markedssituasjon som god og markedsutsiktene som positive, enn omvendt!

Det sier Fernanda Winger Eggen, fagleder for analyse i Abelia.

NHOs siste medlemsundersøkelse fra mai viser at det både er flere som tror deres markedssituasjon vil forbedres (23 prosent av medlemmene) de neste seks månedene, sammenlignet med i april. Totalt er det 9 prosentpoeng flere som ser positivt, enn negativt, på egne markedsutsikter blant Abelias medlemmer.

Til sammenligning er det 5 prosentpoeng færre som ser positivt på egne markedsutsikter blant NHOs medlemmer totalt.

På tross av en tydelig forbedring for våre medlemmer gjennom 2024, er det likevel større pessimisme nå enn det var i 2022 og 2021. Det gjelder både blant Abelias medlemmer og i næringslivet ellers. 

Når det gjelder dagens markedssituasjon, oppfatter 26 prosent av Abelias medlemmer denne som god. 14 prosent oppfatter markedssituasjonen som dårlig. Det er altså nesten dobbelt som mange som synes egen markedssituasjon er god.

Til sammenligning er det 22 prosent av NHOs medlemmer totalt som svarer at egen markedssituasjon er god, og marginalt færre som svarer at de oppfatter den som dårlig. Dette er første gang på syv måneder at det er flere som mener situasjonen er god, enn dårlig, i næringslivet samlet. 

Det er fremdeles store variasjoner i oppfatning om markedssitusjon og markedsutsikter i ulike deler av næringslivet, men optimismen øker i de fleste næringer. Det er særlig byggenæringen som har en stor andel som er pesimistiske, mens sjømat- og finansnæringen har størst andel optimister.  

At den positive trenden, både når det gjelder markedssituasjonen og markedsutsiktene, fortsetter innover i 2024 indikerer at vi går mot lysere tider for næringslivet. 2023 var et år preget av høye kostnader, særlig som følge av høy prisvekst og høye renter. At mye tyder på at vi nå har nådd toppen for begge disse, bidrar trolig til positiviteten vi kan observere i næringlivet. Det er også andre faktorer som trekker i positiv retning. SSB forventer at etterspørselen hos våre handelspartnere vil øke, og det ventes høy vekst i offentlig konsum og investeringer, blant annet som følge av satsing på Forsvaret.

Figur 1 Utvikling i forskjellen mellom prosentandelen medlemmer som tror egen markedssituasjon vil forbedres og forverres de neste seks månedene

Figur 2 Utvikling i forskjellen mellom prosentandelen medlemmer som opplever egen markedssituasjon som god og dårlig

NHOs siste medlemsundersøkelse ble gjennomført fra 2. mai til 8. mai. 2 725 av medlemmene svarte på undersøkelsen. 235 av disse er Abelias medlemmer.