Positiv strategi for FOU i næringslivet

Publisert

En mann står i midten på en dame på hver side.

Trine Ellingsen (daglig leder i FIN), Øystein Søreide (adm.dir i Abelia) og Agnes Landstad (daglig leder i FFA). Foto: Abelia

– Abelia har etterlyst mer midler til mer forskning og teknologiutvikling. Derfor er det gledelig at regjeringen nå har ambisjon om at tre prosent av Norges BNP skal gå til forskning og utvikling (FoU), sier administrerende direktør i Abelia Øystein Søreide.

En styrking trengs for åskape nye og innovative forretningsideer som kanskapegrønnkonkurransekraft ogløsede storesamfunnsutfordringene, legger han til. 

Regjeringen vil ha økt satsing på kunnskap fra næringslivet. To av de tre prosentene skal komme fra næringslivet. Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) og næringsminister Cecilie Myrseth la tirsdag fram sin strategi for å øke næringslivets investeringer i forskning og utvikling. 

Regjeringens pressemelding 

Fra ord til handling 

– Her er det mange gode planer, nå må ord omsettes til handling, sier Trine Ellingsen, daglig leder i FIN. 

FIN, Abelia og FFA har tidligere gitt innspill til strategien, og mange av innspillene har blitt hensyntatt i strategien som ble lagt fram tirsdag. 

– Det er veldig positivt at strategien er laget i tett samarbeid mellom en rekke departementer. Forskning, innovasjon og de store samfunnsutfordringene må ses i sammenheng på tvers av sektorer om vi skal lykkes med omstillingen, sier Ellingsen. 

– Vi savner mer konkrete tiltak for å få fart på kapitalmarkedet i tidligfase, særlig forskningsbaserte spin offs har ofte en veldig lang vei til markedet. Viktigheten av sterke innovasjonsøkosystemer og satsing på virkemidler som inkubator og klynger burde også ha vært tydeligere i strategien. Slik innovasjonsinfrastruktur er viktig for å få økt FoU i næringslivet, sier Ellingsen. 

Viktig hvordan midlene brukes 

– Regjeringen legger viktige mål for at næringsretta forskning og teknologiutvikling skal bidra til digitalisering og grønn omstilling på vei mot lavutslippssamfunnet. Forskningsmidlene må benyttes strategisk og treffsikkert slik at de stimulerer til samarbeid mellom bedrifter og forskningsmiljøer og kommersialisering fra forskning, sier leder i FFA Agnes Landstad.  

FFA støtter regjeringens ambisjon om å styrke norsk deltagelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Regjeringen mener det er potensiale for å ytterligere øke norsk næringslivs deltagelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Det er positivt. Forskningsinstituttene er bedriftenes viktigste samarbeidspart i EU-prosjekter. Begge må og kan øke sin deltagelse. Det forutsetter økte rammer for Retur-EU, slik at norske miljøer kan ta imot EUs forskningsmidler når de vinnes i konkurransen om de beste prosjektene. 

FFAs_innspill til regjeringens arbeid med FoU i næringslivet  

Regjeringens tre hovedgrep for å øke andelen FoU i næringslivet:

  1. Legge til rette for at næringslivet har tilstrekkelig med kompetanse
  2. Legge til rette for en god balanse i de økonomiske virkemidlene rettet mot å fremme næringslivets investeringer i FoU
  3. Legge til rette for at samfunnet får nytte av den kunnskapen som blir skapt.