Tydelig forskningsprofil i SVs alternative statsbudsjett gir kraft til det grønne skiftet

Publisert

Agnes Landstad, daglig leder i FFA. Foto: © Ilja C. Hendel

Det er gledelig og nødvendig at SV foreslår å styrke den samlede investeringen i forskning med 72 mnok.

Særlig er det viktig at tverrsektoriell forskning for det grønne skiftet foreslås styrket med 250 mnok. Disse midlene må innrettes mot anvendt forskning for å bidra til det grønne skiftet, dvs post 51 Strategiske forskningsprioriteringer i regjeringens budsjettforslag.

Regjeringens kuttforslag på 15 mnok i forskning for fornybar energi i OED blir reversert i SVs alternative budsjett og det legges inn et forskningssenter for fornybar energi på Svalbard med 30 mnok. Det setter retning for energiomstillingen.

SV foreslår å kutte oljerelatert forskning i OED med 250 mnok. FFA er enig i retningen som pekes ut fra fossil energi til fornybar energi, men omlegging av forskningen må gjøres slik at en beholder de gode hodene. Det er også nødvendig å opprettholde forskning for mindre klimautslipp og mer effektiv utnyttelse av fossile energi, samt teknologioverføring til miljøvennlig energi. Den sterke forsknings- og teknologikompetansen må videreføres og rettes mot utslippsreduksjon og grønn omstilling som et fortrinn for Norge.

SVs forslag om å øke grunnbevilgningen til miljøforskningsinstituttene med 10 mnok er viktig. Skal vi klare omstillingen og løse natur- og klimakrisa må vi ha nyskapende og faglig sterke miljøinstitutter. Styrkingen bidrar til det.                               

Vi finner det uheldig at det foreslås å trekke deltagelsen i EUs forsvarsforskning. I disse urolige tider trenger vi et sterkt forskningssamarbeid mellom sivil og militær sektor i Europa for å styrke vårt totalforsvar.