Rådgiverplakaten

KOMM - Sertifiserte kommunikasjonsbyråer er en forening for norske rådgivings- og konsulentvirksomheter innenfor PR, informasjon og samfunnskontakt. Formålet er å ivareta medlemmenes faglige interesser og utvikling, fremme bransjens kvalitet og etikk, samt utbre kjennskap og forståelse for bransjen.

På KOMMs ekstraordinære årsmøte 28. november 2013 ble det vedtatt nye etiske retningslinjer som medlemsbyråene og deres medarbeidere plikter å følge.

Etiske retningslinjer for KOMM:

A. Grunnprinsipper

Medlemmer av KOMM skal:

 1.  Opprettholde en høy profesjonell standard, integritet og konfidensialitet
 2. Opptre ærlig, konstruktivt og rettferdig overfor ansatte, oppdragsgivere, kunder, underleverandører, samarbeidspartnere, andre medlemmer, profesjoner og offentligheten
 3. Omtale og behandle konkurrenter med respekt
 4. Respektere juridiske og regulatoriske rammer i alle relasjoner
 5. Bidra til å styrke omdømmet til bransjen
 6. Stimulere til faglig utvikling blant medlemmene
 7. Jobbe for et åpnere samfunn, ytringsfrihet og demokratiske verdier

B. Retningslinjer for medlemmer i KOMM og deres rådgivere

1. Samfunnsrollen

Medlemmer og rådgivere skal:

 • Hjelpe oppdragsgiver å komme til orde, hevde sine interesser og bidra i samfunnsutviklingen
 • Bidra til en fordomsfri meningsutveksling, ytringsfrihet og demokratiske verdier i pågående interessekamper
 • Være åpen og bevisst sin rolle i alle fora, debatter og medier
  Utøve et særlig ansvar for å vurdere om et oppdrag er etisk eller moralsk forsvarlig

 

2. Integritet, åpenhet og ærlighet

Medlemmer og rådgivere skal:

 • Ha et særskilt eget ansvar for selv å utføre sitt virke på en etisk og moralsk forsvarlig måte
 • Opptre på en måte som fremmer respekt for, og tillit til, kommunikasjonsbransjen, rådgiverrollen og KOMM
 • Formidle og bidra til å formidle det han eller hun vet er relevant, dokumentert og korrekt informasjon
 • I omgang med media kjenne Vær Varsom-plakaten og respektere denne
 • Gi oppdragsgiver et realistisk bilde av hvilken effekt kommunikasjonen kan gi, hva som kan leveres og oppnås, og hva oppdragsgiver og andre interessenter må gjøre selv for å oppnå ønsket resultat
 • Sikre at leverte tjenester blir levert, fakturert og behandlet på en måte som er i overenstemmelse med avtale, akseptert forretningspraksis og etikk
 • Ikke pålegge en rådgiver å gjennomføre et oppdrag som strider mot egen overbevisning eller integritet
 • Opptre med integritet og regeletterlevelse ved offentlige anskaffelser
 • Være åpen om sin rolle og hvem man representerer, når man opptrer som aktør på oppdragsgivers vegne i offentligheten
 • Oppfordre oppdragsgiver til åpenhet om kundeforholdet, men respektere behov for konfidensialitet
 • Ha ubegrenset frihet i sitt arbeid med kildekontroll
 • Ha ubegrenset frihet til å innhente all relevant informasjon i forbindelse med sitt analysearbeid knyttet til et oppdrag, også når det gjelder oppdragsgivers organisasjon, oppdragsgivers konkurrenter eller motparter, bransje og annet, men ha et eget ansvar for å behandle denne informasjonen på en etisk forsvarlig måte.
 • Støtte etikkarbeidet ved å bidra til at retningslinjene etterleves.

 

3. Konfidensialitet og interessekonflikt

Medlemmer og rådgivere skal:

 • Ikke påta seg et oppdrag som er i konflikt med et annet pågående oppdrag, hvis dette ikke er avklaret med de involverte kundene
 • Hvis annen avtale ikke foreligger, oppfordres medlemmer i KOMM å legge til grunn en seks måneders karantene fra det siste oppdraget hos den tidligere kunden avsluttes til rådgiver/samme team kan begynne på oppdrag for en ny kunde
 • Avtale med oppdragsgiver hvordan interessekonflikter skal håndteres
 • Orientere nåværende kunder om nye oppdragsgivere med motstridende eller ulike interesser, senest i det den nye oppdragsgiveren har bekreftet oppdraget
 • Sikre klare skillelinjer og taushetsplikt mellom rådgivere som jobber for flere oppdragsgivere med ulike interesser innen samme bransje eller i samme sak
 • Beskytte konfidensiell og privat informasjon tilknyttet oppdragsgivere, også etter at forholdet til oppdragsgiver er over
 • Ikke videreformidle konfidensiell, sensitiv eller fortrolig informasjon fra en oppdragsgiver til en annen
 • Ikke kommentere sine oppdragsgivere eller oppdrag i offentligheten, med mindre det er avklart med oppdragsgiver på forhånd
 • Aldri utnytte innsideinformasjon til ulempe for oppdragsgivere, ansatte eller andre, eller for å oppnå fordeler på egne vegne av noe slag
 • Ikke uttale seg offentlig som ekspert hvis han eller hun har kundeforhold som relaterer seg til saken som skal kommenteres
 • Ved tvil om habilitet, rådføre seg med det aktuelle organet, som ledelsen for partigruppe, sekretariat, styre, innpisker el.l. for å sikre en best mulig håndtering

 

4. Politiske og andre verv

Medlemmer og rådgivere skal:

 • Informere og rådføre seg med sin arbeidsgiver (medlemmet) før rådgiver påtar seg verv i politikk, organisasjoner eller næringsliv
 • Utvise særlig aktsomhet når en rådgiver påtar seg politiske verv og håndtere politiske verv i henhold til juridiske rammer, konfidensialitet i relasjon til kunder, god skikk og bruk.
 • Erklære seg inhabil når dette er mulig..
  • ..I enhver sak som direkte berører rådgivers egne kundeforhold (interessekonflikt)
  • ..Hvis det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til rådgiveren overfor oppdragsgiver og samfunnet for øvrig. Et forhold er særegent hvis det er egnet til å virke motiverende på vedkommende rådgivers standpunkt i behandlingen av den aktuelle saken
 • Ved tvil om habilitet, rådføre seg med det aktuelle organet, som ledelsen for partigruppe, sekretariat, styre, innpisker el.l. for å sikre en best mulig håndtering