Slik kan vi styrke Norge som helsenasjon

Publisert

#205

Vi har mulighet til å dekke forsyningsbehovet til det norske markedet, og drive verdiskaping samtidig. Det kommer fram i en ny rapport om helsenæringen.

Av Abelia, Aleap, Innovasjon Norge, Inven2, Legemiddelindustrien – LMI, NHO, NHO Service og Handel, Norges Forskningsråd, Norway Health Tech, Norwegian Smart Care Cluster, NTNU TTO, Oslo Cancer Cluster, Sintef TTO, SIVA, The Life Science Cluster

Koronapandemien har vist hvor sårbar Helse-Norge er. Men nå står en samlet helsenæring klar til å bidra med alt fra legemidler til medisinsk-teknisk utstyr og behandling. Vi har mulighet til å dekke forsyningsbehovet til det norske markedet, og drive verdiskaping samtidig. Det kommer godt fram i en ny Menon-rapport om helsenæringen.

Den siste tiden har det kommet frem at vi har store utfordringer knyttet til mangel på legemidler, bemanning og tilgangen på intensivsenger og respiratorer. Dessuten vet vi at de neste tiårene også vil være krevende for den norske velferdsstaten; med eldrebølge og økning av sykdommer som kreft og demens.

Beregninger fra SSB, viser at bemanningsbehovet i spesialisthelsetjenesten i 2060 vil være nesten 200 prosent høyere enn i 2013 – en økning på nesten 200 000 årsverk. En slik utvikling vil alene medføre et enormt finansieringsbehov.

Gjennom effektivisering og verdiskaping i helsesektoren kan vi møte utfordringene og dermed sikre at vi har et godt offentlig velferdstilbud også i fremtiden. Det vil dog ikke være bærekraftig å øke sysselsettingen i offentlig sektor i takt med det økte omsorgs- og behandlingsbehovet. Derfor må vi heller sørge for ytterligere effektivisering, høy innovasjonsgrad og tettere samarbeid mellom offentlige og private virksomheter for å tilby et like godt eller bedre behandlingstilbud enn det vi har i dag.

I en ny rapport – Helsenæringens verdi 2020 - undersøker Menon Economics hvilken rolle norsk helsenæring kan spille i krisesituasjoner, så vel som i møte med fremtidens helsebehov.

Helsenæringen representerer store muligheter for Norge; og kan bli en nøkkelnæring og et viktig svar på de helse- og omsorgsutfordringene vi står overfor. Det er en vinn-vinn-næring i Norge, som i dag kan vise til en samlet omsetning på nesten 150 milliarder kroner, hvorav mer enn 25 milliarder er eksportinntekter.

Økt satsing på forskning, samt utvikling og implementering av ny teknologi og nye metoder i helsevesenet, er viktig. Norsk produksjon av legemidler, medisinsk-teknisk utstyr og digitale helseløsninger, likeså. Dessuten må det legges til rette for økt offentlig-privat samarbeid og behandling. Summen av disse tiltakene vil bidra til at vi sikrer effektive helsetjenester med høy kvalitet for fremtiden.

Koronakrisen har skapt en vesentlig større bevissthet om verdien av en god beredskap i helsesektoren. Erkjennelsen av at Norge bør kunne ha et minimum av evne til selvforsyning av kritisk utstyr, legemidler og produksjonskapasitet bør føre til en økt satsing og tilrettelegging for nettopp dette. Næringspolitikken bør tilrettelegge for beredskapspolitikken.

Norge er samtidig av de mest digitaliserte landene i verden, og erfaringene med digitale verktøy som innbyggere og helsepersonell bruker under koronakrisen, kan bidra til å posisjonere det norske markedet og norskutviklede, helsebaserte IKT-løsninger ut mot et internasjonalt marked.

Helse, som et marked, er meget globalisert. Alle vi som driver innen helserelaterte næringer i Norge står klare til å bidra. Vi ønsker å være med og dekke Norges behov for beskyttelsesutstyr, respiratorer, diagnostisering, monitorering, IKT-løsninger, helsepersonell og behandling. Sammen representerer vi alle mulighetene helsenæring kan tilby og det offentlige helsevesenet kan trenge bistand fra, for å møte dagens – og morgendagens –utfordringer, i Norge så vel som internasjonalt.