Optimismen i næringslivet øker inn i sommeren!

Publisert

Bilde av Fernanda Winger Eggen

Fernanda Winger Eggen, fagleder for analyse i Abelia. Foto: Ilja C Hendel. Foto: Ilja C. Hendel

- Våre medlemmer fortsetter å se lysere på egen situasjon og utsiktene framover. Det er fremdeles langt flere av Abelias medlemmer som vurderer egen markedssituasjon som god og markedsutsiktene som positive, enn omvendt! Selv om Abelias medlemmer fremdeles ser lysere på sin økonomiske situasjon enn næringslivet for øvrig, øker optimismen også der.

Det sier Fernanda Winger Eggen, fagleder for analyse i Abelia.

NHOs siste medlemsundersøkelse fra juli viser at både Abelias medlemmer og næringslivet totalt har blitt mer positive den siste måneden.

30 prosent av respondentene blant Abelias medlemmer svarer at de opplever dagens markedssituasjon som god. 12 prosent oppfatter markedssituasjonen som dårlig. Det er altså over dobbelt som mange som synes egen markedssituasjon er god.

Til sammenligning er det 25 prosent av respondentene blant NHOs medlemmer totalt som svarer at egen markedssituasjon er god, og 20 prosent som svarer at de oppfatter den som dårlig. 

På tross av en tydelig forbedring for våre medlemmer gjennom 2024, er det likevel større pessimisme nå enn det var i 2022 og 2021. Det gjelder både blant Abelias medlemmer og i næringslivet ellers. 

Når det gjelder framtidsutsiktene, er flere av respondentene blant Abelias medlemmer som tror deres markedssituasjon vil forbedres (23 prosent av medlemmene) de neste seks månedene, sammenlignet med i juni. Totalt er det 11 prosentpoeng flere som ser positivt, enn negativt, på egne markedsutsikter blant Abelias medlemmer.

Til sammenligning er det ett prosentpoeng færre som ser positivt på egne markedsutsikter av respondentene blant NHOs medlemmer totalt.

Det er fremdeles store variasjoner i oppfatning om markedssitusjon og markedsutsikter i ulike deler av næringslivet, men optimismen øker i de fleste næringer. Det er særlig byggenæringen som har en stor andel som er pesimistiske, mens sjømat- og finansnæringen har størst andel optimister.  

At den positive trenden, både når det gjelder markedssituasjonen og markedsutsiktene, fortsetter innover i 2024 indikerer at vi går mot lysere tider for næringslivet. 2023 var et år preget av høye kostnader, særlig som følge av høy prisvekst og høye renter. At mye tyder på at vi nå har nådd toppen for begge disse, bidrar trolig til positiviteten vi kan observere i næringlivet. Det er også andre faktorer som trekker i positiv retning. SSB forventer at etterspørselen hos våre handelspartnere vil øke framover, og det ventes høy vekst i offentlig konsum og investeringer, blant annet som følge av satsing på Forsvaret.

Figur 1 Utvikling i forskjellen mellom prosentandelen medlemmer som opplever egen markedssituasjon som god og dårlig

Figur 2 Utvikling i forskjellen mellom prosentandelen medlemmer som tror egen markedssituasjon vil forbedres og forverres de neste seks månedene

NHOs siste medlemsundersøkelse ble gjennomført fra 26. juni til 2. juli. 1 980 svarte på undersøkelsen. 184 av disse er Abelias medlemmer.