Markedsrapport for teknologinæringen

Abelia ønsker å bidra med fakta og innsikt om våre medlemmers syn på egne markeder. Markedsrapporten som presenteres under viser våre medlemmers markedssituasjon, med særskilt oppmerksomhet rettet mot teknologinæringen. Tallene hentes fra Næringslivets økonomibarometer, hvor bedriftene svarer på spørsmål om markedssituasjon og -utsikter, hindre for ekspansjon og investeringer, og næringens behov for arbeidskraft. Rapporten oppdateres kvartalsvis.

På vei ut av stagnasjon for norsk økonomi?

Hvert kvartal lager vi en markedsrapport som oppsummerer den økonomiske situasjonen til Abelias medlemmer, basert på spørreundersøkelsen Næringslivets økonomibarometer. Svarene fra andre kvartal 2024 viser at langt flere i teknologinæringen opplever egen situasjon som tilfredsstillende, heller enn god/dårlig. Det er videre en tydelig nedgang i andelen som vil øke investeringene og sysselsetting fremover, og flere opplever å stå overfor investeringshindre (særlig som følge av mangel på kvalifisert arbeidskraft og lite forutsigbare rammebetingelser). Situsjonen våre medlemmer opplever henger sammen med den generelle makroøkonomiske situasjonen. 

Norsk økonomi har vært gjennom en periode preget av store endringer og stor usikkerhet. Dette gjelder også for våre handelspartnere. De siste par årene har vært særlig preget av høye priser, høye renter og stor geopolitisk usikkerhet. Året 2023 endte med en svak samlet vekst i bruttonasjonalprodukt (BNP) på 0,7 prosent for Fastlands-Norge. At fjoråret endte med vekst, er drevet av vekst i offentlig konsum og eksport. For veksten i eksport har svak norsk krone vært viktig. Om lag 1 av 3 av Abelias medlemmer eksporterer, og under 1 av 10 har hoveddelen av sin omsetning fra eksportinntekter. Dette indikerer at det i hovedsak er innenlandske forhold som påvirker deres økonomiske situasjon.

0,7 prosent vekst i BNP er en svært svak vekst i historisk sammenheng, og kun under finanskriser har Norge hatt en svakere utvikling. Inn i 2024 har vi hittill hatt nær stilstand i den økonomiske utviklingen.

Selv om veksten i BNP er svakere enn normalt, har norsk økonomi klart seg relativt godt gjennom de siste års prøvelser. Arbeidsledigheten er fremdeles relativt lav, men svakt økende. Siste tall fra SSB, viser en ledighet på 4 prosent for april 2024.

Sannsynligvis er rentetoppen nådd, på 4,5 prosent, og dette bidrar til generell optimisme for tiden framover. Den økte optimismen vises i svarene fra våre medlemmer. Det er fremdeles usikkerhet knyttet til når rentene vil settes nedover, da inflasjonen er over målet på 2 prosent. Det gjør at det ikke forventes sterke økninger i investeringer og konsum på helt kort sikt, men inflasjonen faller jevnt og rentekutt er forespeilet av Norges Bank til høsten. I mai 2024 var inflasjonen 3 prosent i mai 2024, særlig drevet av høy pris på matvarer. 

Det forventes at aktiviteten tar seg opp framover. NHO anslår at BNP Fastlands-Norge vil øke 0,9 prosent i år, og 1,5 prosent i 2025. Dette er en bedring, men fortsatt lavt i historisk sammenheng. Forholdene som kan bidra til vekst i norsk økonomi framover er særlig et robust arbeidsmarked som muliggjør forbruk, en svak krone som styrker norsk konkurranseevne, rentekutt og økte oljeinvesteringer.

Videre er det viktig å bemerke at det er store forskjeller på tvers av næringer. Næringsgruppene Informasjon og kommunikasjon og Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting representerer de største andelene av Abelias medlemmer. I 2023 økte bruttoproduktet i disse to næringsgruppene med henholdsvis tre (2,1 prosent vekst) og 5,5 (3,9 prosent vekst) ganger så mye som veksten i BNP for fastlandsøkonomien samlet. Selv om denne veksten er høy sammenlignet med næringslivet samlet, er den lavere enn veksten i disse næringsgruppene i 2022.

Hittil i 2024 har verdiskapingen i Informasjon og kommunikasjon økt med 0,2 prosent,mens den i Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting har falt med 0,6 prosent, i følge SSB (sesongjustert). Dette er svakere enn i Fastlands-Norge samlet, som har vokst med 0,3 prosent i 2024. Det forventes at etterspørselen etter tjenestene som tilbys av teknologinæringene vil øke framover, både som følge av store digitaliseringstrender knyttet til kunstig intelligens og databehandling mer generelt, men også økt etterspørsel etter implementering av teknologi for å effektivisere drift som følge av økte kostnader.

Hvordan defineres teknolginæringen?

I teksten under vil vi omtale situasjonen for våre medlemmer samlet, men rette særskilt oppmerksomhet mot våre medlemmer fra teknologinæringen. Betegnelsen teknologinæringen består av medlemmer fra ulike næringer, gruppert for å best mulig fange opp situasjonen for dem som tilbyr teknologi i bredt. Hoveddelen av medlemmene vi har inkludert i teknologinæringen, er i offisiell næringsgruppering registrert innen Informasjon og kommunikasjon. Informasjon og kommunikasjon består blant annet av bedrifter som tilbyr tjenester tilknyttet informasjonsteknologi, informasjonstjenester og telekommunikasjon. I tillegg består den av bedrifter som tilbyr forlagsvirksomhet og tjenester innen film, fjernsyn og radio. Sistnevnte er i liten grad blant Abelias medlemmer, og utelatt fra betegnelsen teknologinæringen i teksten under. Abelia har medlemmer som produserer, selger eller reparerer teknologisk utstyr (som for eksempel elektroniske komponenter, datamaskiner og telekommunikasjonsutstyr). Disse er i offisiell næringsgruppering registeret innen henholdsvis industri, varehandel og annen tjenesteyting, men inkludert i vår betegnelse av teknologinæringen.

Vekst i andelen som opplever at markedssituasjonen er tilfredsstillende

23 prosent av Abelias medlemmer oppfatter dagens markedssituasjon som god, og 6 prosent som dårlig. Det er altså nesten fire ganger så mange som synes egen markedssituasjon er god, men de aller fleste definerer situasjonen som tilfredsstillende. Til sammenligning er det 20 prosent av NHOs medlemmer totalt som svarer at egen markedssituasjon er god, og 22 prosent som svarer at den er dårlig.

Selv om flere av Abelias medlemmer opplever egen markedssituasjon som god, sammenlignet med i næringslivet ellers, så viser figuren under at medlemmene i historisk sammenheng i større grad har opplevd markedssituasjonen som god. Sammenlignet med forrige kvartal, er det også færre som mener den er både god og dårlig. Veksten over tid er altså i andelen tilfredse. Det gjelder både for Abelias medlemmer, og for NHOs medlemmer samlet sett.

Teknologinæringen skiller seg fra NHOs samlede medlemsmasse med å over tid ha en større andel som opplever egen situasjon som god, enn som dårlig. Det gjelder også for andre kvartal 2024. Gjennom 2023 økte imidlertid andelen som opplever egen markedssituasjon som dårlig. I andre kvartal 2024 var det 16 prosentpoeng flere som opplevde situasjonen som god, enn dårlig, i teknologinæringen. Dette er færre enn i forrige kvartal, og langt færre enn andre kvartal 2023. Selv om teknologinæringen har en bedre markedssituasjon enn næringslivet ellers, indikerer svarene at det har skjedd en relativt stor endring i negativ retning i løpet av det siste året.

Også for tiden framover er medlemmene mer nøytrale

Siste medlemsundersøkelse viser at det blant Abelias medlemmer både er flere som tror deres markedssituasjon vil forbedres (17 prosent) de neste seks månedene, og færre som tror den vil forverres (8 prosent), sammenlignet med forrige kvartal og sammenlignet med andre kvartal 2023. Samlet er det 9 prosentpoeng flere som ser positivt, enn negativt, på egne markedsutsikter blant Abelias medlemmer. Til sammenligning er det 6 prosentpoeng færre som ser positivt på egne markedsutsikter blant NHOs medlemmer totalt.

For våre medlemmer i teknologinæringen er det i andre kvartal 2024 hele 15 prosentpoeng flere som ser positivt på sine markedsutsikter, enn som ser negativt, jf. figuren under. Dette er en marginal økning fra forrige kvartal, og på nivå med andre kvartal 2023.

Det positive synet er særlig drevet av at færre forventer en forverring. For teknologinæringen er det over tre ganger så mange som forventer en bedring i markedssituasjonen framover, enn som forventer en forverring.

Manglende tilgang på kvalifisert arbeidskraft og lite forutsigbare rammebetingelser er de største hindrene for ekspansjon og nye investeringer

Abelias medlemmer er mer negative til utsiktene for salgspriser og investeringer framover, sammenlignet med forrige kvartal. Overordnet er det særlig forventet en stor nedgang i investeringer de neste seks månedene. Det er hele 35 prosentpoeng flere som forventer en nedgang i investeringene framover enn en økning, blant Abelias medlemmer samlet. I revidert nasjonalbudsett legges det også fram en forventling om fall i investeringene til næringslivet på fastlandet både i 2024 og 2025. Årsaken til forventet nedgang er høye renter og kostnader. 

Når det gjelder salgspriser forventer over 90 prosent av våre medlemmer at de vil være uendret de neste månedene. Forventningen henger trolig sammen med forventning om avtakende inflasjon i Norge generelt. Når det gjelder driftsresultat er det 8 prosentpoeng flere som forventer en nedgang de neste seksmånedene.

For NHO samlet er svarene overordnet mer pessimistiske. En større andel forventer en nedgang i driftsresultat, salgspriser og ansatte de neste seks månedene, enn en økning. Likevel viser siste undersøkelse at medlemmene til NHO samlet er mer optimistiske sammenlignet med forrige kvartal.

Medlemmene blir også spurt om hva som hindrer nye investeringer. Og til forskjell fra forrige kvartal, opplever nå Abelias medlemmer i større grad hindringer, enn NHOs medlemmer samlet sett. Dette gjelder særlig for teknologinæringen. 

Blant Abelias medlemmer samlet og i teknologinæringen er det i hovedsak lite forutsigbare rammebetingelser og mangel på kvalifisert arbeidskraft som trekkes fram som et stort hinder for nye investeringer. Blant våre medlemmer i teknologinæringen trekkes dette fram som store hindre av henholdsvis 70 og 69 prosent av respondentene. Manglende tilgang på kreditt og finansiering er det færrest av Abelias medlemmer trekker fram som et hinder.

Svarene om hva som hindrer nye investeringer og ekspansjon indikerer at Abelias medlemmer ikke står overfor omstillingsutfordringer, i motsetning til store deler av norsk næringsliv. Snarere har Abelias medlemmer et stort vekstpotensial i sin nåværende form, hindret av manglende tilgang på kompetanse og usikkerhet. Sammenlignet med NHO totalt, er det langt flere som opplever kompetansemangel og færre som opplever økte innkjøpspriser som hindre.

I dialog med medlemmene blir forutsigbarheten knyttet til rammebetingelser trukket fram som problematisk av stadig flere. De senere årenes endringer knyttet til blant annet innleieregler, ekstra arbeidsgiveravgift og exit-skatt bidrar til å redusere investeringsinsentivene ved å skape økonomiske ulemper, men ikke minst ved å øke usikkerheten om framtiden. Denne usikkerheten gjør også at mange kan ønske å avvente investeringer i nye ansatte. 

At kompetansemangel er en stor utfordring for Abelias medlemmer bekreftes også i Kompetansebarometeret. Kompetansebarometeret viser at 65 prosent av Abelias medlemmer har udekket behov for kompetanse. Behovet for personer med utdanning innen IKT, eller mer generell IKT-kompetanse, er særlig stort. For over halvparten har mangelen ført til at utvidelse av virksomheten er skrinlagt eller utsatt. Våre medlemmer peker både på mangel på kompetanse i det norske arbeidsmarkedet og vansker med å tiltrekke og beholde talenter fra andre land som utfordrende. 

Forventet nedgang i teknologinæringens sysselsetting

I tråd med en mer positiv markedssituasjon blant Abelias medlemmer samlet, er det også færre av våre medlemmer som forventer å gjennomføre oppsigelser og permitteringer framover, sammenlignet med NHOs medlemmer samlet sett.

For Abelias medlemmer i teknologinæringen, er det imdilertid om lag den samme andelen som svarer at bedriften vil gjennomføre oppsigelser de neste tre månedene, som for NHOs medlemmer samlet. Samtidig er det færre som vil gjennomføre permitteringer. Merk imidlertid en svært høy andel som forventer nedbemanning som følge av naturlig avgang i teknologinæringen, jf. figuren under.

Når det gjelder sysselsettingsutsiktene, viser figuren under at forskjellen på tvers av næringer har blitt mindre, og at flere forventer å redusere sysselsettingen enn å øke den. For Abelias medlemmer samlet, er det 7 prosentpoeng færre som forventer en økning i antall ansatte de neste seks månedene, enn en nedgang. For våre medlemmer i teknologinæringen er det hele 24 prosentpoeng færre som forventer en økning i antall ansatte de neste seks månedene. Dette skyldes primært en sterk økning i andelen som forventer en nedgang i antallet ansatte, og bør ses i sammenheng med den sterke veksten som forventes i pensjonering. 

Sammenlignet med NHO samlet er Abelias medlemmer samlet noe mer positive til sysselsettingsutsiktene. Blant NHOs medlemmer samlet, er det 9 prosentpoeng færre som forventer en økning i antall ansatte de neste seks månedene.

Figuren nederst viser til relativt store svigninger i når det gjelder behovet for arbedskraft i teknologinæringen gjennom pandemiårene, som ser ut til å i noen grad stabilisere seg.

Om Næringslivets økonomibarometer

Fire ganger i året blir våre medlemmer spurt om deres markedssituasjon og framtidsutsikter for bedriftens økonomi og sysselsetting, i Næringslivets økonomibarometer. Svarene fra medlemmene er avgjørende for å få oppdatert innsikt i den økonomiske situasjonen hos våre medlemmer, og deres forventninger om tiden framover. Oppdatert innsikt er særlig viktig i en økonomisk situasjon preget av stor usikkerhet og store endringer, fordi alternative datakilder, som regnskapsdata, gjelder for hele året og blir tilgjengelig først godt ut i påfølgende år.

Bedrifter har ofte godt begrunnede forventninger til fremtiden basert på deres ordrebøker, markedsundersøkelser, og strategiske planlegging. Denne informasjonen kan gi indikatorer på fremtidig økonomisk aktivitet, som er viktig for vårt politiske arbeid. I tillegg er oversikten viktig for at medlemmene skal få mer overordnet innsikt i eget marked. Informasjon om planlagte investeringer og ansettelser kan også gi innsikt i bedriftenes tillit til økonomien og deres forventninger til markedet. Dette kan tjene som en indikator for den økonomiske utviklingen framover.

Svarene fra våre medlemmer bidrar derfor til å male et mer fullstendig bilde av den økonomiske situasjonen i landet samlet, og for Abelias medlemmer.

Merk at få respondenter blant Abelias medlemmer gjør at andelene kan svinge relativt mye fra kvartal til kvartal. Dette gjelder særlig for beskrivelsene av teknologinæringens svar.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne!

Bilde av Fernanda Winger Eggen

Abelia er foreningen kunnskaps- og teknologibedrifter. Vi organiserer konsulentbransjen i Norge.

Ønsker du å få bedre kontakt med oss, eller er du nysgjerrig på hva medlemskap innebærer?