Markedsrapport for teknologinæringen

Abelia ønsker å bidra med fakta og innsikt om våre medlemmers syn på egne markeder. Markedsrapporten som presenteres under viser våre medlemmers markedssituasjon, med særskilt oppmerksomhet rettet mot teknologinæringen. Tallene hentes fra Næringslivets økonomibarometer, hvor bedriftene svarer på spørsmål om markedssituasjon og -utsikter, hindre for ekspansjon og investeringer, og næringens behov for arbeidskraft. Rapporten oppdateres kvartalsvis.

På vei ut av stagnasjon for norsk økonomi?

Norsk økonomi har vært gjennom en periode preget av store endringer og stor usikkerhet. Dette gjelder også for våre handelspartnere. De siste par årene har vært særlig preget av høye priser, høye renter og stor geopolitisk usikkerhet.

Året 2023 endte med en svak samlet vekst i bruttonasjonalprodukt (BNP) på 0,7 prosent for Fastlands-Norge. At fjoråret endte med vekst, er drevet av vekst i offentlig konsum og eksport. For veksten i eksport har svak norsk krone vært viktig. 0,7 prosent er en svært svak vekst i historisk sammenheng, og kun under finanskriser har Norge hatt en svakere utvikling.

Selv om veksten i BNP er svakere enn normalt, har norsk økonomi klart seg relativt godt gjennom de siste års prøvelser. Arbeidsledigheten er fremdeles relativt lav, men svakt økende. Siste tall fra SSB, viser en ledighet på 3,9 prosent for januar 2024. Arbeidsmarkedet har vist seg relativt sterkt gjennom 2023. Inflasjonen er fremdeles høy, med kjerneinflasjon på 4,9 prosent i februar 2024, men faller raskere enn det som har vært forventet. Prisveksten er fremdeles særlig drevet av høy pris på importerte varer og matvarer.

Sannsynligvis er rentetoppen nådd, på 4,5 prosent, og dette bidrar til optimisme for tiden framover. Den økte optimismen vises i svarene fra våre medlemmer. Det er fremdeles usikkerhet knyttet til når rentene vil settes nedover, da inflasjonen fremdeles er langt over målet på 2 prosent. Det gjør at det ikke forventes sterke økninger i investeringer og konsum på helt kort sikt, men inflasjonen har de siste månedene falt raskere enn forventet, som kan innebære rentekutt tidligere enn forespeilet av Norges Bank. 

Dersom de første rentekuttene kommer til høsten 2024, forventes det at aktiviteten tar seg opp. NHO anslår at BNP Fastlands-Norge vil øke 0,9 prosent i år, og 1,1 prosent i 2025. Dette er en bedring, men fortsatt lavt i historisk sammenheng. Forholdene som kan bidra til vekst i norsk økonomi framover er særlig et robust arbeidsmarked som muliggjør forbruk, en svak krone som styrker norsk konkurranseevne, rentekutt og økte oljeinvesteringer.

Videre er det viktig å bemerke at det er store forskjeller på tvers av næringer. Næringsgruppene Informasjon og kommunikasjon og Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting representerer de største andelene av Abelias medlemmer. I 2023 økte bruttoproduktet i disse to næringsgruppene med henholdsvis tre (2,1 prosent vekst) og 5,5 (3,9 prosent vekst) ganger så mye som veksten i BNP for fastlandsøkonomien samlet. Selv om denne veksten er høy sammenlignet med næringslivet samlet, er den lavere enn veksten i disse næringsgruppene i 2022.

Hvordan defineres teknolginæringen?

I teksten under vil vi omtale situasjonen for våre medlemmer samlet, men rette særskilt oppmerksomhet mot våre medlemmer fra teknologinæringen. Betegnelsen teknologinæringen består av medlemmer fra ulike næringer, gruppert for å best mulig fange opp situasjonen for dem som tilbyr teknologi i bredt. Hoveddelen av medlemmene vi har inkludert i teknologinæringen, er i offisiell næringsgruppering registrert innen Informasjon og kommunikasjon. Informasjon og kommunikasjon består blant annet av bedrifter som tilbyr tjenester tilknyttet informasjonsteknologi, informasjonstjenester og telekommunikasjon. I tillegg består den av bedrifter som tilbyr forlagsvirksomhet og tjenester innen film, fjernsyn og radio. Sistnevnte er i liten grad blant Abelias medlemmer, og utelatt fra betegnelsen teknologinæringen i teksten under. Abelia har medlemmer som produserer, selger eller reparerer teknologisk utstyr (som for eksempel elektroniske komponenter, datamaskiner og telekommunikasjonsutstyr). Disse er i offisiell næringsgruppering registeret innen henholdsvis industri, varehandel og annen tjenesteyting, men inkludert i vår betegnelse av teknologinæringen.

Vekst i andelen som opplever egen markedssituasjon som god

27 prosent av Abelias medlemmer oppfatter dagens markedssituasjon som god, og 8 prosent som dårlig. Det er altså over tre ganger så mange som synes egen markedssituasjon er god. Til sammenligning er det 20 prosent av NHOs medlemmer totalt som svarer at egen markedssituasjon er god, og 25 prosent som svarer at den er dårlig.

Selv om langt flere av Abelias medlemmer opplever egen markedssituasjon som god, sammenlignet med i næringslivet ellers, så viser figuren under at medlemmene i historisk sammenheng i større grad har opplevd markedssituasjonen som god. Sammenlignet med forrige kvartal, er det imidlertid flere som mener situasjonen er god, og færre som mener at den er dårlig. Det gjelder både for Abelias medlemmer, og for NHOs medlemmer samlet sett.

For teknologinæringen er det også flere som opplever markedssituasjonen som god enn dårlig i første kvartal 2023, med 25 prosentpoeng flere. Dette er flere enn i forrige kvartal, men langt færre enn første kvartal 2023.

Teknologinæringen skiller seg fra NHOs samlede medlemsmasse med å over tid ha en større andel som opplever egen situasjon som god, enn som dårlig. Gjennom 2023 har likevel andelen som opplever egen markedssituasjon som dårlig økt, også i teknologinæringen. Selv om teknologinæringen har en bedre markedssituasjon enn næringslivet ellers, indikerer svarene at det har skjedd en relativt stor endring i negativ retning i løpet av det siste året.

Også for tiden framover er medlemmene mer optimistiske

Siste medlemsundersøkelse viser at det blant Abelias medlemmer både er flere som tror deres markedssituasjon vil forbedres (15 prosent) de neste seks månedene, og færre som tror den vil forverres (13 prosent), sammenlignet med forrige kvartal og sammenlignet med første kvartal 2023.

Samlet er det 2 prosentpoeng flere som ser positivt, enn negativt, på egne markedsutsikter blant Abelias medlemmer. Til sammenligning er det 14 prosentpoeng færre som ser positivt på egne markedsutsikter blant NHOs medlemmer totalt.

Det større pessimisme nå, både blant Abelias medlemmer og i næringslivet ellers, enn i 2022. Økningen i positivitet kommer fra lave nivå i 2023, hvor flertallet har trodd at deres markedsutsikter skulle forverres de neste seks månedene.

Sammen med økningen i antallet som opplever markedssituasjonen som god, kan dette indikere at bunnen er nådd, og at norsk økonomi er i ferd med å bedres. Lavere forventninger om renter framover, som følge av fallende inflasjon, kan ha bidratt til økt optimisme. Det er imidlertid for tidlig å slå fast at det vi observerer er en mer langsiktig positiv utvikling.

For teknologinæringen er det nesten dobbelt så mange som forventer en bedring i markedssituasjonen framover, enn som forventer en forverring. Sammenlignet med forrige kvartal, er det både vesentlig flere som forventer en bedring og færre som forventer en forverring. Svarene for første kvartal i 2024, er om lag på nivå med svarene for første kvartal 2023.

Manglende tilgang på kvalifisert arbeidskraft og økte innkjøpspriser er de største hindrene for ekspansjon og nye investeringer

Abelias medlemmer er mer positive til utsiktene for salgspriser, investeringer og driftsresultat framover, sammenlignet med siste kvartal i 2023 og medlemmene i NHO samlet, men mindre positive sammenlignet med første kvartal 2023. Overordnet er det imidlertid forventet lite endringer de neste seks månedene.

Det er 4 prosentpoeng flere som forventer at salgsprisene vil bedres de neste seks månedene, enn som forventer en nedgang, blant Abelias medlemmer. Forventningen om fortsatt vekst i salgsprisene, henger trolig sammen fortsatt høy inflasjon i Norge. Det er like mange som forventer at investeringene skal øke, som forventer nedgang. Når det gjelder driftsresultat er det 7 prosentpoeng flere som forventer en nedgang de neste seksmånedene.

For NHO samlet er svarene lagt mer pessimistiske. En større andel forventer en nedgang i investeringer, driftsresultat og salgspriser de neste seks månedene, enn en økning. Likevel viser siste undersøkelse at også medlemmene til NHO samlet er mer optimistiske sammenlignet med forrige kvartal.

Medlemmene i teknologinæringen er mer positive til utsiktene for salgspriser, investeringer og driftsresultat framover, sammenlignet med siste kvartal i 2023. Det er 23 og 9 prosentpoeng flere som forventer en økning i henholdsvis driftsresultatet og investeringer de neste seks månedene, enn en nedgang. Dette er et langt mer optimistisk enn forrige kvartal, og første kvartal i 2023.

Det er 19 prosentpoeng flere som forventer en nedgang i salgsprisene de neste seks månedene, enn som forventer en økning. Dette er også mer optimistisk enn forrige kvartal, og skyldes i hovedsak at færre forventer en nedgang.

Medlemmene blir også spurt om hva som hindrer nye investeringer. Også her opplever Abelias medlemmer i mindre grad hindringer, enn NHOs medlemmer samlet sett.

Blant Abelias medlemmer er det i hovedsak lite forutsigbare rammebetingelser og økte innkjøpspriser som trekkes fram som et stort hinder for nye investeringer, av henholdsvis 31 og 29 prosent av respondentene. Dette etterfulgt av mangel på kvalifisert arbeidskraft, som trekkes fram som et stort hinder av en fjerdedel av respondentene. Manglende tilgang på kreditt og finansiering og ressurser til omstilling er det færrest av Abelias medlemmer trekker fram som en utfordring, med kun henholdsvis 11 og 8 prosent.

Svarene om hva som hindrer nye investeringer og ekspansjon indikerer at Abelias medlemmer ikke står overfor omstillingsutfordringer, i motsetning til store deler av norsk næringsliv. Snarere har Abelias medlemmer et stort vekstpotensial i sin nåværende form, hindret av manglende tilgang på kompetanse og usikkerhet.

At kompetansemangel er en stor utfordring for Abelias medlemmer bekreftes også i Kompetansebarometeret. Kompetansebarometeret viser at 65 prosent av Abelias medlemmer har udekket behov for kompetanse. Behovet for personer med utdanning innen IKT, eller mer generell IKT-kompetanse, er særlig stort. For over halvparten har mangelen ført til at utvidelse av virksomheten er skrinlagt eller utsatt.

For teknologinæringen er det særlig mangel på kvalifisert arbeidskraft (49 prosent) og økte innkjøpspriser (43 prosent) som trekkes fram som store investeringshindre. Sammenlignet med NHO totalt, er det langt flere som opplever kompetansemangel og færre som opplever økte innkjøpspriser som utfordrende. Manglende tilgang på kreditt og finansiering og ressurser til omstilling er det færrest i teknologinæringen trekker fram som en utfordring, med kun henholdsvis 7 og 10 prosent.

Forventet sysselsettingsvekst i teknologinæringen

I tråd med en mer positiv markedssituasjon blant Abelias medlemmer samlet, er det også færre av våre medlemmer som forventer å gjennomføre oppsigelser og permitteringer framover, sammenlignet med NHOs medlemmer samlet sett. Kun 7 og 10 prosent av Abelias medlemmer svarer at bedriften vil gjennomføre henholdsvis oppsigelser og permitteringer de neste tre månedene. Som nevnt, trekkes mangel på kvalifisert arbeidskraft fram som et stort hinder av om lag en fjerdedel av Abelias medlemmer.

For teknologinæringen, er det 8 prosent som svarer at bedriften vil gjennomføre permitteringer de neste tre månedene. Imidlertid er det 15 prosent som vil gjennomføre oppsigelser.

Det er likevel 7 prosentpoeng flere som forventer en økning i antall ansatte de neste seks månedene, enn en nedgang. Dette er mer optimistisk enn forrige kvartal, hvor det var omtrendt like mange som forventet en økning og en nedgang i antall ansatte framover. At svarene er mer positive i første kvartal 2024, skyldes at det er vekst i andelen som forventer økt antall ansatte.

For Abelias medlemmer samlet er det imidlertid hele 22 prosentpoeng flere som forventer økende etterspørsel etter sysselsatte over de neste seks månedene. Dette er mer optimistisk enn forrige kvartal, og første kvartal i 2023.

Sammenlignet med NHO samlet er Abelias medlemmer, også når det gjelder sysselsetting, langt mer positive. Blant NHOs medlemmer samlet, er det 10 prosentpoeng færre som forventer en økning i antall ansatte de neste seks månedene.

Forventet vekst i antall ansatte i teknologinæringen, er i tråd med det nylig lanserte kompetansebarometeret. Der vises det til et stort udekket behov for sysselsatte innen næringen informasjon og kommunikasjon, i tillegg til at personer med utdanning innen IKT trekkes fram som et behov som gjelder også på tvers av næringer. Figuren nederst viser til relativt store svigninger i når det gjelder behovet for arbedskraft i teknologinæringen gjennom pandemiårene, som ser ut til å stabilisere seg gjennom 2023, med overvekt av bedrifter som planlegger øke antallet ansatte.

Om Næringslivets økonomibarometer

Fire ganger i året blir våre medlemmer spurt om deres markedssituasjon og framtidsutsikter for bedriftens økonomi og sysselsetting, i Næringslivets økonomibarometer. Svarene fra medlemmene er avgjørende for å få oppdatert innsikt i den økonomiske situasjonen hos våre medlemmer, og deres forventninger om tiden framover. Oppdatert innsikt er særlig viktig i en økonomisk situasjon preget av stor usikkerhet og store endringer, fordi alternative datakilder, som regnskapsdata, gjelder for hele året og blir tilgjengelig først godt ut i påfølgende år.

Bedrifter har ofte godt begrunnede forventninger til fremtiden basert på deres ordrebøker, markedsundersøkelser, og strategiske planlegging. Denne informasjonen kan gi indikatorer på fremtidig økonomisk aktivitet, som er viktig for vårt politiske arbeid. I tillegg er oversikten viktig for at medlemmene skal få mer overordnet innsikt i eget marked. Informasjon om planlagte investeringer og ansettelser kan også gi innsikt i bedriftenes tillit til økonomien og deres forventninger til markedet. Dette kan tjene som en indikator for den økonomiske utviklingen framover.

Svarene fra våre medlemmer bidrar derfor til å male et mer fullstendig bilde av den økonomiske situasjonen i landet samlet, og for Abelias medlemmer.

Merk at få respondenter blant Abelias medlemmer gjør at andelene kan svinge relativt mye fra kvartal til kvartal. Dette gjelder særlig for beskrivelsene av teknologinæringens svar.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne!

Bilde av Fernanda Winger Eggen

Abelia er foreningen kunnskaps- og teknologibedrifter. Vi organiserer konsulentbransjen i Norge.

Ønsker du å få bedre kontakt med oss, eller er du nysgjerrig på hva medlemskap innebærer?

Da kan du booke et møte med oss.