FINs innspill til Utdannings- og forskningskomiteen - statsbudsjettet 2022

FIN er positive til at det er igangsatt et arbeid hvor det ses nærmere på å styrke kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. Det er avgjørende at dette arbeidet fører til en avklart rolle for TTOene, og insentiver og virkemidler som sikrer en bærekraftig finansiering av TTOenes oppgaver som stimulerer til økt tempo i kommersialiseringsprosessene.

Flere evalueringer og utredninger har påpekt at det foregår mye solid forskning ved Norges universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner. Problemet er at for lite av dette leder til nye forretningsideer, bedrifter og arbeidsplasser.

 

For å lykkes er det avgjørende at det satses mer på kommersialisering fra offentlig finansiert forskning og radikal innovasjon. I tillegg må arbeidet med kommersialisering fra forskning organiseres på en bedre måte enn i dag. Samarbeidet mellom myndighetene, forskningsinstitusjonene og teknologioverføringskontorene (TTOene) må bli bedre.

De norske TTOene ble etablert i 2003. Universiteter, høyskoler, helseforetak og forskningsinstitutt inngår som en hel- eller deleier av en TTO, eller har en samarbeidsavtale med dem. TTOenes felles oppgave er å forvalte eiernes FoU-resultater, slik at forskningen resulterer i nye bedrifter eller tas i bruk av eksisterende bedrifter f.eks. gjennom salg av lisenser.

 

TTOene har en krevende finansieringsmodell, hvor det blant annet er store variasjoner i hvor mye finansiering de mottar fra sine eiere, om noe. I Norge er det i overkant av 100 personer som utfører TTO-oppgaver. Dette krever en egen ekspertise som må utnyttes. Når de pågående endringene trekker ut i tid, skaper dette mye usikkerhet og vi risikerer å miste spesialisert kompetanse.

 

Det er avgjørende at forslaget i statsbudsjettet om å videreføre ordningen i FORNY-programmet med lokale prosjektmidler til TTOene, videreføres som en overgangsordning i 2022 inntil man har fått på plass en ny finansieringsmodell for TTO-oppgavene.

 

FIN vil også be komiteen legge inn en merknad på følgende:

  • Komiteen ber regjeringen legge frem et forslag som sikrer en bærekraftig finansiering av TTO-oppgavene i statsbudsjettet for 2023. Forslaget må gjøre TTOene i stand til å opprettholde god fremdrift i kommersialiseringsprosjektene. På denne måten kan vi få flere bedrifter, arbeidsplasser og gode samfunnsløsninger ut av forskningen ved landets forskningsinstitusjoner.