Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. juli

Publisert

1. juli skjer det viktige endringer som alle bedrifter må forholde seg til. Arbeidsmiljøloven får nye regler når det gjelder arbeidskontrakt, prøvetid og midlertidige ansettelser.

EUs arbeidsvilkårsdirektiv fører til endringer i arbeidsmiljøloven. Hensikten er tydeligere og mer forutsigbare arbeidsvilkår. De viktigste endringene gjelder minimumskrav til innhold i arbeidsavtalen (arbeidsmiljøloven § 14-6).

Arbeidsavtalen må fremover inneholde en rekke nye opplysninger:

Lønnselementer: De ulike elementene som utgjør lønnen, tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen skal angis særskilt.

Arbeidstid: Dersom daglig og ukentlig arbeidstid varierer, skal arbeidsavtalen opplyse om det.

Vaktendringer og overtid: Ordninger for vaktendringer og ordninger for arbeid utover avtalt arbeidstid, og betaling for slikt arbeid.

Arbeidsplass: Dersom arbeidstaker ikke har fast arbeidsplass, skal arbeidsgiver opplyse om at arbeidstaker kan arbeide på forskjellige steder, eller at arbeidstaker fritt kan bestemme dette selv.

Opphør: Fremgangsmåte ved opphør av arbeidsforhold, som gjelder ved oppsigelse og avskjed.

Rett til kompetanseutvikling: Opplysninger om arbeidstakers rett til opplæring tilbudt av arbeidsgiver, eksempelvis krav på opplæring som følger av tariffavtale, arbeidsgiverpolicy eller liknende. Det er nok å gi overordnet informasjon om bedriftens opplærings- og kompetansepolitikk, og omfanget av opplæringen arbeidsgiver tilbyr. De ansatte må få beskjed om hvor informasjon om opplæring og kompetansepolitikk finnes.

Annet betalt fravær: Eventuell rett til annet fravær betalt av arbeidsgiver. For eksempel betalt trening i arbeidstiden.

Sosiale ytelser: Arbeidsgiver må opplyse om ytelser til sosial trygghet som han eller hun administrerer og betaler for, og navn på institusjoner som leverer slike ordninger som helt eller delvis finansieres av arbeidsgiver. Dette gjelder eksempelvis pensjons- og forsikringsordninger, eller dersom arbeidsgiver forskutterer sykepenger/foreldrepenger. Det er kun krav til å gi generell informasjon, og ikke nødvendig å opplyse om alle vilkår og betingelser.

Innleiers identitet: Dersom arbeidstaker leies ut fra et bemanningsforetak, skal innleier fremgå av arbeidsavtalen. Med det menes innleiebedriftens registrerte firmanavn i Brønnøysundregistrene. Det må også gis skriftlig informasjon ved skifte av innleier.

Arbinn.no ligger forslag til maler som kan brukes av arbeidsgivere som ikke allerede har utformet nye arbeidskontrakter etter de nye reglene.

Nye regler for prøvetid

Arbeidsmiljøloven § 15–6 sier i dag at man kan avtale prøvetid på inntil seks måneder, enten stillingen er fast eller midlertidig. Nå tas det inn en ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven, som sier at dersom en person er ansatt midlertidig, kan prøvetiden ikke overstige halvparten av varigheten på ansettelsesforholdet.