Publisert

Veileder - Forskningsetiske retningslinjer i forskningsinstituttene

Veileder om forskningsetiske retningslinjer i forskningsinstituttene er utarbeidet av Forskningsetisk utvalg i forskningsinstituttene (FEU), et utvalg innenfor FFA. Retningslinjene ble utarbeidet i juni 2015 og revidert i august 2017 og mai 2018.

Veileder om forskningsetiske retningslinjer i forskningsinstituttene er utarbeidet av Forskningsetisk utvalg i forskningsinstituttene (FEU), et utvalg innenfor FFA. I utarbeidelsen har FEU støttet seg på De nasjonale forskningsetiske komiteer (FEK), på forskningsetiske retningslinjer utarbeidet av enkeltinstitutter samt på Kunnskapsdepartementets vurderinger i Prop. 158 L (2015-2016) Lov om organisering av forskningsetisk arbeid. Veilederen er revidert på bakgrunn av Lov om organisering av forskningsetisk arbeid, som er gitt virkning fra 1.5.2017. Der omtalen gjelder lovkrav, har vi benyttet skal, mens der vi omtaler anbefalinger fra FEU, har vi benyttet bør eller kan. Veilederen er videre revidert mai 2018 i forbindelse med at FEU fra juni 2018 kan ta rollen felles redelighetsutvalg (FRU) for de instituttene som ønsker å benytte seg av dette.

Det enkelte forskningsinstitutt må selv vurdere om og hvordan det ev. vil følge veilederen. Den er ment som gode råd og må tilpasses den enkelte virksomhet. Veilederen fastsetter således ikke en norm for hva som er god instituttledelse ut over lovens krav, men er heller en liste over problemstillinger som bør vurderes og forslag til mulige løsninger. For de instituttene ønsker å benytte seg av FRU som redelighetsutvalg, forutsettes at instituttets forskningsetiske retningslinjer er med mandat og prosedyre for FRU.

Veilederen er tenkt å være et hjelpemiddel og en inspirasjon for ledelsen ved forskningsinstituttene når de skal etablere Redelighetsutvalg og fastsette forskningsetiske retningslinjer. Lenket opp til veilederen ligger derfor relevante dokumenter fra de nasjonale forskningsetiske komiteene samt eksempler på forskningsetiske retningslinjer fra enkeltinstitutter i FFA og fra internasjonale forskningsmiljøer.

FEU har lagt til grunn at begrepet forskningsetikk både omfatter uredelighetsspørsmål og andre forskningsetiske spørsmål. Videre legger utvalget til grunn at begrepet forskningsetikk knytter seg til selve forskningen og ikke til andre etiske spørsmål som enhver arbeidsgiver og samfunnsaktør må forholde seg til.

Last ned publikasjon

Last ned veileder med vedlegg og fotnoter.