Stor mangel på ikt-kompetanse

Publisert

Bilde av Øystein Eriksen Søreide

Øystein Søreide. Foto: Ilja C. Hendel

4 700 nye ansatte kunne ha vært ansatt hos et Abelia-medlem i løpet av 2023, men bedriftene fikk ikke tak i dem.

Det viser NHOs Kompetansebarometer som ble lansert onsdag denne uken. 62 prosent av bedriftene i NHO sier at de i noen eller stor grad har et udekket kompetansebehov, blant Abelias medlemmer svarer 65 prosent det samme. 

– Kompetansemangel gir negative konsekvenser for bedriften det gjelder, men også for utviklingen av næringslivet, sier administrerende direktør i Abelia Øystein Søreide.

Det er nærmere seks av ti av Abelias medlemmer som svarer at kompetansemangel har gjort at de har måttet utsette eller skrinlegge utvikling av virksomheten. Over fire av ti har opplevd å tape kunder eller markedsandeler. Nærmere to av ti har måttet redusere sin virksomhet. 

Utvikler egne ansatte 

Det viktigste tiltaket for å imøtekomme kompetansebehovet, er å investere i egne ansatte.  

For å imøtekomme kompetansemangelen svarer flesteparten av Abelias medlemmer at de hever kompetansen til eksisterende ansatte (93 prosent) eller ansetter personer som allerede er i det norske arbeidsmarkedet (83 prosent). Halvparten velger å sette ut tjenester til andre, som innebærer at en del av tjenestene som kunne vært produsert i Norge blir produsert i andre land. 

Når det gjelder kompetanseheving, så skiller Abelias medlemmer seg ut fra resten av næringslivet, ved å i større grad svare at uformell og ikke-formell kompetanseheving er viktig, relativt til formell utdanning. Blant Abelias medlemmer er det også langt flere som svarer at ansatte selv tar initiativ til og finner kurs- eller utdanningstilbud. Abelias medlemmer skiller seg også fra øvrig næringsliv ved i mindre grad ha en utfordring knyttet til at ansatte ikke ønsker å delta i kompetansehevingstiltak. Blant Abelias medlemmer svarer 27 prosent at dette er en utfordring, mens for NHO samlet er andelen 41 prosent. 

Etter- og videreutdanning blir stadig viktigere, og tilbudet må tilpasses næringslivets og arbeidstakeres behov. Dette forutsetter et tettere samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og næringslivet. Videre svarer omtrent en av tre at det er vanskelig å ta ansatte ut av arbeid for å ta kompetanseheving eller at de koster for mye for bedriften.  

Utenlandsk arbeidskraft 

Det er også en vesentlig andel, 28 prosent, av Abelias medlemmer som velger å ansette personer fra utlandet for å imøtekomme sitt udekkede kompetansebehov. En fjerdedel av Abelias medlemmer sier at de ville ansatt flere fra utlandet dersom det var lettere å få oppholds- og arbeidstillatelse for dem. Blant Abelias medlemmer svarer nesten åtte av ti at tilgang på kompetanse fra utlandet er en styrke for bedriften. Til sammenligning svarer seks av ti det samme blant NHOs medlemmer samlet. 

Stor etterspørsel etter ikt-kompetanse 

IKT er det fagområdet som det er størst behov for blant Abelias medlemmer, men også et fagområde med høyt behov på tvers av ulike næringer. I tillegg til et stort udekket behov for IKT blant Abelias medlemmer, så har om lag tre av ti et udekket behov innen ingeniør- og tekniske fag, samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag og informasjons- og kommunikasjonsfag. 

Når det gjelder utdanningsnivå, har Abelias medlemmer i hovedsak behov for personer med bachelor- eller mastergrad. Sammenlignet med øvrig næringsliv, skiller Abelias medlemmer seg ut med et langt lavere behov for å rekruttere personer med yrkesfaglig utdanning, og et høyere behov for doktorgrad. 

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt!

Bilde av Fernanda Winger Eggen