Innovasjon og ny teknologi er helt nødvendig i helsetjenesten

Nyhet

Publisert

I dag ble rapporten Helsenæringens verdi lagt fram. Fra venstre: Petter Risøe fra Diffia, Cathrine Thomassen fra GE Healthcare, Nicolai Skarsgård fra Hjemmelegene og Per Gunnar Borhaug fra Ecura. Foto: Siri Baastad

-Helse- og omsorgssektoren står foran svære utfordringer de neste årene. Færre yrkesaktive skal finansiere velferden, samtidig blir det langt flere eldre. Rapporten “Helsenæringens verdi”, som ble lagt fram i dag, viser at kommunene er i liten grad åpne for å ta i bruk nye teknologier og innovasjoner, sier administrerende direktør i Abelia, Øystein E Søreide.

Teknologibedriftene trenger innpass i hjemmemarkedet for å utvikle og produsere tjenestene – men de får lite hjelp av den offentlige helsetjenesten, viser rapporten.

Menon Economics har siden 2016 utarbeidet rapporten “Helsenæringens verdi” en årlig rapport om den norske helsenæringen – Helsenæringens verdi. I år har rapporten særlig sett på sysselsetting, verdiskaping og bidrag på BNP.

To år med pandemi og et stadig økende fokus på den økonomiske bærekraften i norsk økonomi har ikke gjort helsenæringen mindre relevant. Utvikling og vekst i helsenæringen representerer en mulighet for både økt eksport og verdiskaping i privat sektor samt en mer effektiv bruk av offentlige «helsekroner».

Flere eldre

I 2035 vil 45 prosent av befolkningen i Norden være 60 år eller eldre. Sykdomsbildet endres, befolkningen blir mer kunnskapsrike og får større tillit til teknologi og nye løsninger. Det gir en enestående mulighet for å utløse skaperkraft, nye vekstbedrifter og nye tjenester som gjør tilværelsen bedre for deg og meg.  

Parallelt rammes stadig flere av kroniske sykdommer. For å opprettholde et bærekraftig helsesystem, som setter pasientens liv og helse i fokus, er vi nødt til å utvikle, teste og ta i bruk nye teknologiske løsninger som kan overvåke, diagnostisere, behandle og følge opp pasienter på en billigere og mer effektiv måte uten at det går på bekostning av kvalitet.

Et tydelig resultat fra spørreundersøkelsen er at bedriftene i helseindustrien opplever at private helse- og omsorgsbedrifter er langt mer åpne for å ta i bruk innovative løsninger og ny teknologi,

– Det er nødvendig at dagens og fremtidens pasienter gis muligheter til å ta større ansvar for egne helse- og omsorgsbehov. Det er derfor forstemmende at kommunesektoren ikke viser større evne til å ta i bruk ny teknologi. Det er en stor utfordring at innovasjonsbedriftene ikke slipper til med sine digitale løsninger til den offentlige helsetjenesten.

Abelia jobber derfor beinhardt for at næringen skal få bedre vekstvilkår: 

– Abelia skal bidra til å posisjonere medlemsbedriftene i utviklingen av fremtidens helse og omsorg på tvers av dagens barrierer. Vi blir alle eldre og da er vi tjent med å utvikle en vekstkraftig helsenæring. Mange av produktene har globalt potensiale. Vi må derfor se på hvilke rammebetingelser som er nødvendig for å fremme forskning, innovasjon, teknologi og kommersialisering, sier Søreide.

– For svarene ligger ikke i å jobbe lengre dager eller løpe fortere. Snarere handler det om å se hvordan oppgavene kan løses på en annen måte. Helseteknologi kan bidra til å løse kjente behov på nye og bedre måter. Det handler om å organisere smartere og utvikle nye ressurseffektive tjenester og løsninger som realiserer og er mer tilpasset menneskelige behov.  

Kjerkhol må ta grep

– Vi vet at Kjerkol er enig med oss, men nå trenger hun å ta makten tilbake fra helsebyråkratene. Helsesektoren er svært konservativ, og ofte ser vi at digitaliseringsøvelser handler om å sette strøm til gamle måter å jobbe på. Siste måned ga Stortinget også sterk kritikk av digitaliseringspolitikken i helsesektoren og pekte på at den har store mangler.  

-Under fremleggelsen av rapporten i dag ropte bedriftene Ecura, Hjemmelegene og Diffia et ganske høyt varsko om lavere kvalitet i eldreomsorgen i tiden framover dersom sykehus og kommuner ikke i større grad tar i bruk ny teknologi.

-Et flertall av aktørene som utvikler og produserer legemidler og teknologi til bruk i helsesektoren er tydelige på at det å lykkes i hjemmemarkedet er viktig for å få tilgang til vekstkapital og for å kunne etablere seg i utenlandske markeder. Vi har bedrifter med teknologi som kunne bidratt enormt til fornying av helsetjenesten men som ikke slippes til på markedet i tilstrekkelig grad, sier Søreide.   

Fakta om helsenæringen

  • Helsenæringen skapte verdier for mer enn 63 milliarder kroner i 2020.
  • Næringen hadde 83500 sysselsatte i 2021.
  • Totalt omsatte næringen for 153 milliarder kroner i 2020.
  • Næringen eksporterte for 27, milliarder kroner i 2021
  • Næringen er den raskest voksende i Norge.
  • Kundene er Helseforetak (sykehus), kommuner og private helse og omsorgsleverandører.

*En rekke aktører står bak rapporten. Abelia var ikke del av dette konsortiet i år.