Innspill til stortingsmeldingen om forskningssystemet

Regjeringen skal legge frem en stortingsmelding om forskningssystemet. Dette er FINs innspill til stortingsmeldingen.

Vi mener at vi trenger et helhetlig forsknings- og innovasjonssystem, hvor ulike ordninger ses i sammenheng gjennom en verdikjede fra FoU til eksport.

Noen av våre forslag:

  1. Gi ansatte i UH sterkere insentiver til å prioritere innovasjon gjennom næringsrettede karriereveier
  2. Styrk satsingen på kommersialisering fra forskning i FORNY-programmet. Det er åpnet opp for langt flere søkere enn tidligere, uten økte bevilgninger. Dette gir mindre aktivitetsnivå og bygger ned den spisskompetansen (TTO-funksjoner) vi trenger for å få flere forskningsbaserte bedrifter   
  3. Styrk Sivas inkubasjonsprogram – mange forskningsbaserte bedrifter får bistand av en av landets 35 inkubatorer til å skalere sin virksomhet og skaffe kapital  
  4. Det er behov for mer risikovillig kapital i de tidligste fasene av en bedrifts utvikling  
  5. Styrk Norsk katapult for at bedriftene kan teste sine løsninger og få dem raskere ut i markedet 
  6. Styrk klyngene for økt samarbeid mellom FoU og næringsliv, og for at bedrifter i større grad skal komme seg inn i internasjonale markeder  
  7. Gjør det lettere å lykkes internasjonalt ved å sikre nasjonal medfinansiering til EU-program som Digital Europa, NATO DIANA (Defence Innovation Accelerator) og romfartsinkubatoren ESA BIC Norway.  


Last ned PDFen under for å lese hele innspillet.