Abelia

Innhold

Statsbudsjettet 2021 for skoler godkjent under friskoleloven og opplæringsloven

Nyhet, Politisk sak, Kommentar, Utdanning

Publisert

#205

Knut Erik Beyer-Arnesen, styreleder i Forum for Friskoler

Statsbudsjettet for 2021 bringer dels gode nyheter for friskolene i form av økt kapitaltilskudd, tilskudd for redusert foreldrebetaling til SFO for familier med lav inntekt og støtte til å oppnå lærernormen. Men vi savner midler som kan dekke de ekstraordinære kostnadene som koronaepidemien som skolene er påført.

Hovedtrekkene fra budsjettet

Den gode nyheten at kapitaltilskuddet til friskolene økes fra 66,2 mill. i 2020 til 83,3 mill. i 2021. Det er et riktig skritt på veien til at friskolene får dekket husleie­kostnadene sine. Men det er fortsatt langt igjen til at friskolene får dekke alle husleiekostnadene på lik linje med offentlige skoler.

Nytt er også et tilskudd på 3 mill. for friskoler ønsker å tilby redusert foreldrebetaling for elever på 1-4. trinn til familier med lav inntekt. Ordningen innebærer at foreldrebetalingen for en SFO-plass maksimalt skal utgjøre 6 pst. av husholdets samla personinntekt etter skattelova kapittel 12 og skattepliktig kapitalinntekt. I tillegg videreføres også et søkbart tilskudd for friskoler for at de skal kunne oppfylle kravene til lærernormen.

Derimot ligger det ikke inne noe forslag til bevilgninger for at friskolene skal få dekket de ekstraordinære kostnader for å gjennomføre undervisning under strenge smittevernregler. Det er spesielt kostnader knyttet til vikarer og renhold som klart overstiger normale driftskostnader. Regjeringen har økt rammebevilgningene til kommunene og fylkeskommunene med begrunnelse at det blant annet skal gå til å dekke ekstraordinære kostnader for skoler ifm korona-epidemien. Da vil det være naturlig at friskolene også får dekket de ekstraordinære kostnadene ved sine skoler, nå som de må forvente at smittevernregime vil løpe ut skoleåret 2020-2021.

Jeg deltok på et informasjonsmøte ledet av statsråd Guri Melby i morges, og utfordret henne på det. Hun var ikke avvisende, men sa at de måtte komme nærmere tilbake til det. Jeg fikk også råd fra en avdelingsdirektør om å framlegge dokumentasjon på de ekstraordinære kostnadene, noe som er en forutsetning behandling i departementet. Jeg ber dere derfor om å forberede en slik dokumentasjon.

Men det som kan bli en avgjørende i budsjettet er at Udir mener at modellen for beregning av tilskudd ikke lenger fungerer. De begrunner det med at "det blir stadig færre kommunar med lågt gjennomsnittleg elevtal. Berekningsmodellen gir derfor ikkje lenger eit eintydig svar på kva satsane bør vere, eller kva som bør reknast som ein stor og ein liten skule". De må derfor utvikle en ny modell. I påvente av det så legger i de i stedet opp til en prisjustering av satsene.

Men KFF har foretatt en foreløpig beregning med grunnlagstallene, som vel å merke ikke er kvalitetssikret ennå. Ifølge den burde tilskuddene øke med 7,8%. Dette er langt høyere enn den normale prisutviklingen, og muligens komme som et resultat av lærernormen. Men vi avventer en kvalitetssikring før vi eventuelt går videre sammen med de andre friskole­organisasjonene.

Kunnskapsdepartementet sitt budsjett har ingen direkte referanse til saken om skolenes rett til mva-kompensasjon. Det er derimot omtalt i Prop. 1 LS – Skatter, avgifter og toll 2021. Der konkluderer Finansdepartementet med at det er behov for en nærmere utredning, og som allerede er igangsatt.

Et utvidet notat som inkluderer utdrag av aktuelle deler av statsbudsjettet finner dere under Filer på Forum for Friskoler sin teamsgruppe:

  • Kap 228 Tilskot til frittstående skular o.a. (s. 2-8)
  • Kap. 227 Tilskot til særskilde skular – inkluderer bl.a. UWC og Den franske skolen (s. 9-11)
  • Mva-kompensasjon (s. 12-13)

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: