Høring, Utdanning

Publisert

Høringsuttalelse fra Forum for friskoler: Endringer i friskoleloven

FRI er enig med departementet at det ikke er hensiktsmessig å regulere hvordan utgiftsdekningen skal beregnes eller hvilke kriterier kommunen eller fylkeskommunen bruker.

Dekning av utgifter til spesialundervisning i friskoler

Forum for Friskoler (FRI) sier seg enig i departementet sin vurdering om det bør tilstrebes en regulering som er klar, forutsigbar og rettferdig og som bidrar til at elevene får den opplæringen de har krav på. Vi mener også at målet bør være at friskolene samlet sett har tilstrekkelige økonomiske rammer til å kunne gi elevene opplæring i samsvar med loven. Det må være et mål å unngå uheldige insentiver knyttet til elever med spesialundervisning og så langt som mulig likebehandle elever i friskoler og i offentlige skoler.

FRI er enig med departementet at det ikke er hensiktsmessig å regulere hvordan utgiftsdekningen skal beregnes eller hvilke kriterier kommunen eller fylkeskommunen bruker. Samtidig vil vi understreke at kravet om dekning av utgifter til spesialundervisning for elever i friskoler forutsetter at kommunene har et tildelingssystem eller operer med kriterier som relaterer seg til antall elever med spesialundervisning.

Forum for Friskoler støtter derfor departementets forslag om:
  • At det i friskoleloven § 3-6 innføres et krav om at kommuner og fylkeskommuner likebehandler friskoler og offentlige skoler når det gjelder å dekke utgifter til spesialundervisning.
  • En presisering i friskoleloven § 3-6 tredje punktum at departementet i tvilstilfeller avgjør hvilken kommune eller fylkeskommune som er ansvarlig for kostnadene og ikke om det foreslåtte kravet om likebehandling er oppfylt.
  • At det i friskoleloven § 7-2 tas inn en hjemmel for fylkesmannen til å føre tilsyn med kommunens plikt til å dekke utgifter til spesialundervisning for elever i friskoler, jf. friskoleloven § 3-6 annet ledd

Tilsyn med kommunenes og fylkeskommunenes plikter etter friskoleloven

FRI støtter departementets vurdering om at det er uheldig at friskoleloven ikke inneholder en eksplisitt hjemmel for å føre tilsyn med kommunens plikter overfor elever i friskoler, da dette kan reise tvil om hvorvidt fylkesmannen har slik myndighet. Når departementet nå foreslår å innføre en tilsynshjemmel for kommunens plikter overfor friskolene til å dekke utgifter til spesialundervisning (kapittel 2), mener FRI at det samtidig bør foretas en generell presisering av fylkesmannens kompetanse til å føre tilsyn med kommunens og fylkeskommunens plikter overfor elever i friskoler. Aktuelt vil være saker om skolestart og skolebytte, særskilt språkopplæring, spesialundervisning, skyss, skolehelsetjeneste og bortvisning og tap av retten til videregående opplæring.

Forum for Friskoler støtter derfor departementets forslag om:
  • At det i friskoleloven § 7-2 tas inn i hjemmel for fylkesmannen til å føre tilsyn med kommunenes plikter etter friskoleloven §§ 3-3, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8 og 3-10.

Lovfesting av krav om en ikke-kommersiell formålsbestemmelse i friskolenes vedtekter
Loven har allerede fastsatt et klart utbytteforbud. I denne forstand representerer forslaget en dobbeltregulering. På den annen side så har Utdanningsdirektoratet allerede innført dette kravet ifm godkjenning av nye skoler. I den forbindelse ser vi at det vil være fornuftig å få lovhjemlet Utdannings-direktoratet sin praksis.

Forum for Friskoler støtter derfor departementets forslag om:
  • At det i loven inntas krav om at alle friskoler skal ha en ikke-kommersiell formålsbestemmelse i sine vedtekter.

Innføring av hjemmel til å pålegge friskolene meldeplikt ved salg, fusjon, fisjon og nedleggelse.

Forum for Friskoler mener det er viktig med åpenhet og transparens i økonomien til private skoler som mottar statsstøtte, og at dette også må gjelde krav til å melde fra ved strukturelle endringer. Klare og forutsigbare tilsynsordninger som ivaretar behovet for rettsikkerhet, både for skolene og elevene, bidrar til at offentlig midler benyttes i tråd med samfunnsoppdraget og er tillitsskapende for allmenheten.

På denne bakgrunn støtter Forum for Friskoler departementets forslag om:
  • å innføre en forskriftshjemmel til å pålegge friskolene meldeplikt ved salg, fusjon, fisjon og nedleggelse.

Vi håper at departementet vil vurdere våre innspill og betraktninger i sitt videre arbeid med lovforslaget.

Last ned publikasjon

Last ned hele høringsuttalelsen her i .pdf-format

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: