Vedtekter

Publisert

Vedtekter for Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge (FIN).

Revidert i årsmøtet 21.6.2023.

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge – FIN.

§ 2 Formål

FIN skal være en interesseorganisasjon for innovasjonsselskaper. FIN skal være en ideell organisasjon uten økonomisk formål.

FIN skal spesielt arbeide for:

 • økt satsing og større bevilgninger til innovasjon i Norge
 • bedre rammebetingelser for innovasjon
 • mer risikokapital til nyetableringer
 • at medlemmene kan styrke hverandre (felles strategier)
 • et nært og godt samarbeid med virkemiddelapparatet og myndighetene
 • et nært og godt samarbeid med etablert næringsliv

§ 3 Medlemmer

Medlemmer i FIN er norske innovasjonsselskaper med en forretningsidé som omfatter det å skape og å bidra til at kunnskapsintensive vekstbedrifter lykkes. Dette må omfatte en eller flere av følgende hovedoppgaver (a-e):

a) nettverksoperatør for innovasjons- og ekspertiseprogrammer

b) kommersialisering av ideer basert på forsknings- og utviklingsresultater fra næringsliv,
akademia og/eller offentlige institusjoner

c) utvikling av bedrifter gjennom inkubatorvirksomhet

d) tilby eller forvalte risikokapital/fond til bedrifter som inngår i medlemmenes portefølje

e) tilrettelegging av nyskapingsarenaer hvor foregående aktiviteter a-d skal gjennomføres

Styret i FIN avgjør opptak av medlemmer i foreningen. Styrets beslutning kan ikke påklages Bindingstiden for et medlemskap er to år.

§ 4 Sponsorer og virkemiddelaktører

Sponsorer og virkemiddelaktører som støtter FIN kan delta i foreningens aktiviteter slik styret til enhver tid bestemmer. Nærmere regler og betingelser for sponsorer og virkemiddelaktører fastlegges av styret med mindre de følger av vedtektene.

§ 5 Styret

FIN ledes av et styre bestående av inntil 6 styremedlemmer. Inntil 2 av styremedlemmene kan være ledere av programområder. Daglig leder og leder av et programområde hos et medlem er valgbare styremedlemmer. Det velges ikke vararepresentanter. Styrets medlemmer velges for ett eller to år av gangen. Styrets sammensetning skal representere medlemsmassen på en hensiktsmessig måte. FIN vil arbeide for å oppnå en best mulig fordeling av kvinner og menn i sitt styre, i arbeidsgrupper og i foreningens aktiviteter.

 • Styrets leder velges av årsmøtet for 2 år av gangen og med mulighet for gjenvalg.
 • Styret vedtar budsjett og har ansvaret for den daglige ledelse av FIN.

§ 6 Tegning av foreningen 

Foreningen tegnes av styrets leder og et styremedlem eller 2 styremedlemmer i fellesskap.

§ 7 Årsmøtet

Årsmøtet avholdes årlig innen utgangen av juni måned. Styret skal forberede saksinnleggene til årsmøtet med unntak av forslag til styremedlemmer og godtgjørelse til styret, som forberedes av valgkomiteen. Tidspunkt med dagsorden for årsmøtet skal kunngjøres så tidlig som mulig og senest 14 dager før møtet skal finne sted. Saksunderlag og valgkomiteens innstilling skal oversendes medlemmene senest tre arbeidsdager før årsmøtet.

Ordinært årsmøte skal behandle følgende saker:

 1. Opprop, godkjenning av stemmer og godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av møteleder og en person til å signere protokoll sammen med møteleder
 3. Styrets beretning for foregående regnskapsår
 4. Revidert regnskap og revisors beretning for foregående år
 5. Fastsette kontingent for påfølgende år
 6. Vedtektsendringer
 7. Valg av styre med styreleder, nestleder, valgkomité og revisor
 8. Godtgjørelse til styret

Hvert medlem har en stemme på årsmøtet. Medlem som ikke kan møte kan la seg representere ved fullmakt. Skriftlig fullmakt må medbringes på møtet eller være oversendt styreleder før møtet. Årsmøtet treffer beslutninger med simpelt flertall med unntak av vedtektsendringer (jf § 13).

Sponsorer og virkemiddelaktører inviteres til årsmøtet dersom det er hensiktsmessig, men har ikke stemmerett.

§ 8 Valgkomité

Årsmøtet oppnevner hvert år en valgkomité. Det velges tre representanter på tvers av foreningens medlemsmasse. Medlemmene bør velges slik at ikke alle medlemmer av valgkomiteen byttes ut samtidig. 

Valgkomiteen skal gi innstilling til årsmøtet om valg av styre, styreleder og nestleder. Valgkomiteen skal foreslå godtgjørelse for organisasjonens tillitsvalgte (jf § 10).

§ 9 Godtgjørelser

Årsmøtet vedtar godtgjørelse for styret.

§ 10 Medlemskontingent 

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet forskuddsvis for ett år av gangen.

§ 11 Utmelding

Et medlem kan melde seg ut av foreningen med en frist på 6 måneder. Fristen begynner å løpe fra den første dag i den påfølgende måned etter utmeldingen. Mens fristen løper, består de rettigheter og plikter som følger av medlemskapet, herunder plikten til å betale kontingent. Utmeldingen må skje skriftlig.

Et medlem som vesentlig, og på tross av påminnelse, har misligholdt sin forpliktelse til å betale kontingent, kan utestenges etter beslutning i styret.

§ 12 Vedtektsendringer

Beslutning om endring av vedtekter fattes med 2/3 flertall av fremmøtte stemmer.

§ 13 Ekstraordinært årsmøte

Hvis det i løpet av året skulle oppstå uforutsette saker som styret etter beste skjønn mener burde være behandlet i årsmøte skal styret innkalle til ekstraordinært årsmøte. Hvis styret etter enstemmig vurdering mener saken kan vente skal den behandles på kommende ordinære årsmøte. Frist for kunngjøring med dagsorden av ekstraordinært årsmøte er en uke.