Manglende satsing på innovasjon

Nyhet, Innovasjon

Publisert

Revidert nasjonalbudsjett (RNB): -Det haster å øke satsingen på innovasjonspolitiske virkemidler for grønn vekst og økt eksport.  sier Trine Ellingsen, daglig leder i FIN – Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge.

-Vi er svært bekymret over at kuttene i statsbudsjettet til inkubasjonsprogrammet og klyngeprogrammet ikke reverseres. Det er også svært uheldig at ikke satsingen på Norsk katapult styrkes, sier Ellingsen. 
 
Geopolitisk ustabilitet gir usikkerhetsmomenter for det næringslivet som skal støtte oppunder velferdsstaten i årene som kommer. Det får også budsjettmessige konsekvenser. Samtidig har Støreregjeringen satt ambisiøse mål om å skape flere arbeidsplasser i hele landet, om grønn verdiskaping og økt eksport. Disse ambisjonene kan ikke nås uten en kraftig satsing på innovasjon.
 
-Det er ingen motsetning mellom å skape flere grønne jobber og samtidig få frem løsninger som kan bedre den sikkerhetspolitiske situasjonen, mener Ellingsen.
 
Innovasjonsselskapene får også frem nytt næringsliv og står bak lure løsninger som tas i bruk av forsvarssektoren, løsninger innen cybersikkerhet og generell informasjonssikkerhet og ikke minst nye energiløsninger som kan avhjelpe energikrisen i Europa.
 
-Det grønne skiftet skjer nå, og Norge kan velge å ta aktiv del i det, eller stå på sidelinjen. Når vi vet at to av tre nye arbeidsplasser skapes i nyetablerte bedrifter, må vi prioritere de innovasjonsvirkemidlene som skaper de nye jobbene. Mange bedrifter får ikke den hjelpen de trenger for å utvikle fremtidens nye grønne løsninger, sier Ellingsen.
 
-Solbergregjeringen fremmet forslag om å kutte støtten til inkubasjonsprogrammet og klyngeprogrammet. Dagens regjering har hatt begrenset med mulighet til å endre på det statsbudsjettet som ble lagt frem av regjeringen Solberg. Vi hadde derfor store forventninger til at Støreregjeringen ville snu den forrige regjeringens nedprioritering av innovasjonsvirkemidler ved fremleggelsen av RNB, sier Ellingsen.

 

- Vi er skuffet over at regjeringen ikke følger opp ambisjonene i Hurdalsplattformen om å gi flere vekstbedrifter tilgang til inkubatorer og næringsklynger samt sikre infrastruktur og kompetanse til fremtidige industrietableringer, avslutter Ellingsen.
 
FIN mener at følgende grep er nødvendig: 
 
• Det er behov for en øremerket bevilgning i årets statsbudsjett på 50 mill. kr. til Sivas inkubasjonsprogram. Finansieringen er avgjørende for at inkubatorene kan beholde sin nøkkelkompetanse, og bistå bedrifter med entreprenørskap, utvikling av arbeidsplasser og hele landet og eksport
• Kuttet på 60 mill. kr. til Innovasjon Norges klyngeprogram bør reverseres i årets budsjett for å akselerere det grønne skiftet, skape flere lønnsomme arbeidsplasser og øke norsk eksport
• Testfasiliteter/Norsk katapult bør tilføres 200 mill. kr. i 2022 for å følge opp industriens investeringsvilje slik at bedriftene tilbys testinfrastruktur for å få nye grønne løsninger raskere ut i markedet.