Sparer seg til klimafant

#205

Advokat i Abelia, Tore Frellumstad

Det er som oftest varer med lavest totalpris som også er mest klimavennlige. Kvalitet lønner seg, skriver Tore Frellumstad.

Kronikken er tidligere publisert av E24.

At kvalitet lønner seg er også konklusjonen i en rapport den danske Miljøstyrelsen nettopp publiserte.

Produkter med lav klimabelastning fører altså ikke til høyere pris, men tvert imot til lavere pris når investeringskostnad, driftskostnad og kostnader til avhendelse inkluderes.

For det offentlige, som i år vil kjøpe varer og tjenester for mer enn 560 milliarder kroner, er det avgjørende å vurdere de totale livsløpskostnadene for å nå klimamålene.

All offentlig virksomhet er pålagt å innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger. Når en anskaffelse skal gjennomføres, kan det offentlige velge å utelukkende legge vekt på laveste pris eller oppdragsgiver kan benytte en totalvurdering av alle kostnader og også kvalitet. Den danske undersøkelsen levner ingen tvil om at det er en totalvurdering som gir best resultatet.

Danmark utarbeidet en strategi for sirkulær økonomi i 2018. Strategien inneholder en rekke initiativer som skal bidra til å sikre at danske virksomheter kan opprettholde høy konkurranseevne og levere løsninger som bidrar til bærekraftig forvaltning av naturressursene og fortsatt økonomisk vekst.

I rapporten undersøker Miljøstyrelsen effekten av sirkulærøkonomien og konklusjonen er at de mest klimavennlige innkjøp i de fleste tilfeller også er de billigste i forhold til totaløkonomien.

Begrepet sirkulærøkonomi benyttes vidt og omfatter valg av bærekraftige materialer og produkter, utnyttelse av ressurser, forlengelse av produkters levetid, deling av produkter tilbudt som service og gjenbruk etter endt levetid. Sirkulærøkonomi er et alternativ til dagens tradisjonelle innkjøp hvor det utvinnes ressurser, produseres, forbrukes og til slutt ender produktet som søppel.

Tall fra Danmark viser at IT utgjør den klart største produktgruppe av offentlige anskaffelser. Trolig gjelder det samme i Norge selv om det dessverre ikke finnes noen helhetlig oversikt over hva som kjøpes.

Når IT-utstyr og programvare skal anskaffes anbefaler den Miljøstyrelsen at alle deler av leveransen vurderes. For maskiner er det relevant å se på sirkulære materialer, bruk av gjenvunnede komponenter og mulig forlenget levetid. Videre kan oppdragsgiver vurdere om utstyret kan deles av flere brukere og ikke minst finnes det leverandører av «products as a service» som innebærer at både maskinvare, programvare og andre tjenester stilles til rådighet for kundene.

Resultatet fra undersøkelsen burde kanskje ikke overraske så mange, men det offentliges vilje til å vekte kvalitet og faktiske levetidskostnader tyngre enn «her og nå»-pris kan sitte langt inne.

Et svensk ordtak sier at den som kjøper billig, kjøper dyrt. Klima, innovasjon og næringsutvikling må være en viktig del av samfunnsoppdraget til offentlige oppdragsgivere.