Ny regjering - gamle ambisjoner

Nyhet

Publisert

Støre-regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet for 2022 har både gode og dårlige nyheter for kunnskaps- og teknologivirksomhetene. Abelia hadde likevel forventet høyere ambisjoner fra den nye regjeringen.

Tilleggsproposisjonen er Støre-regjeringens endringer til statsbudsjettet for 2022, som ble lagt frem av den forrige regjeringen.

Overorndet er Abelia bekymret for at regjeringen øker både utbytteskatt og formueskatten. Dette gir bedriftene mindre penger til å investere i nye arbeidsplasser og grønn omstilling.

Her er andre sentrale punkter for kunnskaps- og teknologivirksomhetene:

Opsjonsskatt

Regjeringen opprettholder Solberg-regjeringens forslag om å endre opsjonsskatten. Den nye ordningen vil gi en gunstig og forutsigbar skattemessig behandling av opsjoner i slike selskap.

̶  Norge trenger nye jobber og nye næringer. Derfor er det veldig bra at oppstart- og vekstselskap omsider får en opsjonsskatteordning som gjør det mulig for dem å tiltrekke seg og beholde nøkkelkompetanse. Dette er en målrettet og effektiv måte for bedrifter å tiltrekke seg viktig kompetanse for flere selskaper, sier Øystein Eriksen Søreide, administereende direktør i Abelia. 

Les mer om ordningen her.

Stanser nedlegging av SIVA

Det er svært gode nyheter at Støre-regjeringen reverserer den foreslåtte oppdelingen og nedleggelsen av SIVA. Dette har Abelia og FIN - Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge jobbet aktivt for. 

̶  En nedleggelse av SIVA ville ført til mer byråkrati og tregere beslutningsveier. SIVA har gjennom innovasjonsselskaper vært med på å bygge opp en innovasjonsinfrastruktur som skaper arbeidsplasser, verdiskaping og levedyktige lokalsamfunn i hele Norge, sier Søreide.

Kutt i forskningsmidler

Mens resten av verden satser tungt på forskning for å drive grønn omstilling, velger regjeringen å kutte forskningsbevilgningene med 80 millioner kroner. 

̶  Dette er urovekkende. Vi trenger et tverrpolitisk forsknings- og innovasjonsløft. Kutt i forskningsmidler gjør oss dårligere rustet for den omstillingen vi skal gjennom, sier Søreide

Bredbånd

Abelia har vært tydelige på at vi ønsker at tilskuddet til bredbåndutbygging økes til 1 milliard kroner. Regjeringen svarer på Solberg-regjeringens foreslåtte kutt, med en økning på 100 millioner kroner til totalt 304,6 millioner. Det er bra, men ikke godt nok.

̶  Nivået som den nye regjeringen legger seg på er skuffende lesing. De skriver at de forstår betydningen av et godt bredbånd for hele landet, men klarer ikke å sette handling bak ordene. Vi trenger en omfattende satsing på bredbånd for at Norge skal kunne ta opp den digitale konkurransen mot andre vestlige land, sier Kjetil Thorvik Brun, leder for teknologi og digitalisering i Abelia

IKT-relaterte studieplasser og opptrappingsplan for fagskoler

Også Støre-regjeringen unnlater å ta kompetansegapet i IKT-næringen på alvor. Hurdalsplattformen skisserer ambisjoner om en storstilt satsing på fagskoler, og lover å styrke finansieringen av fagskolene. Dessverre inneholder tilleggsproposisjonen ingen av delene. Kompetanse innen IKT er allerede en svært etterspurt i næringslivet og i innovasjonsmiljøet. Det er derfor uheldig at regjeringen ikke setter i gang med satsingen sin allerede nå.

Fullfinansiering av  momskompensasjonsordningen 

Abelia er veldig fornøyd med at regjeringen foreslår en fullfinansiering av ordningen allerede i 2022. Dette er effektiv levering av valgløfter.  
 
̶  En økning på 150 mill. kroner til 1,9 mrd. kroner er likevel lavere enn tidligere anslått. Reduksjonen er basert på en antakelse om at organisasjonene vil ha redusert aktivitet i 2021. Det er vi er usikre på om holder, ettersom det har vært etablert aktivitetsstimulerende tiltak dette året, sier Kjartan Almenning, leder ideell og velferd i Abelia

Reverserer ikke klyngekutt

- Det er alvorlig for norske innovasjonsmiljøer at regjeringen ikke retter opp det foreslåtte kuttet i klyngeprogrammet. Klyngene er viktige virkemidler for å støtte oppunder bedriftenes innovasjonsaktivitet, sier Trine Ellingsen, daglig leder i FIN (Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge)

Strammer til for friskolene

Solberg-regjeringen foreslo i praksis å redusere tilskuddene til friskolene med 6-9 prosent. Når nå den nye regjeringen forslår å kutte ytterligere til tilskudd som skal dekke friskolene sine husleiekostnader med 35 millioner, så gjør det situasjonen enda mer alvorlig. 

̶  Et naturlig grep vil være å ikke ta tilbake de ekstraordinære tilskuddene som ble gitt under pandemien, og be regjeringen om å komme tilbake med forslag til ytterligere tiltak etter å ha vurdert konsekvensene kuttene medfører for barn som går på friskoler. Abelia og Forum for Friskoler er opptatt av at alle barn skal få et best mulig skoletilbud – uavhengig om de går på offentlige skoler eller friskoler, sier Knut Erik Beyer-Arnesen, styreleder i Forum for Fagskoler og Friskoler.

Les hele tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet for 2022 her: https://www.regjeringen.no/contentassets/6632aef843a74d519a6a008cb9ac1504/no/pdfs/prp202120220001t01dddpdfs.pdf