Abelialederen: Kenneth Fredriksen

Nyhet, Medlemscase, Abelialederen

Publisert

#205

Kenneth Fredriksen, Executive Vice President, Central East Europe and Nordic Region i Huawei

Kampen om digital og teknologisk kompetanse kommer til å prege etter hvert alle bransjer, tror Kenneth Frediksen i Huawei. Les intervjuet med Abelialederen her.

Hva gjør din bedrift?

Huawei er i dag verdens største leverandør av IKT produkter og løsninger og vi har produkter og løsninger innenfor hele verdikjeden. Vi leverer alt fra 4G/5G og fiber infrastruktur til mobil og bredbåndsoperatører. IT, nettverk  og lagrigsløsninger til bedrifter og ikke minst innovative konsumentprodukter som smarttelefoner og treningsklokker. 

Vi investerer tungt i FoU og er i dag en av de ledende patentinnhaverne til 5G infrastruktur og konsument produkter.

Hva er din ledelsesfilosofi?

Jeg tror på tydelig kommunikasjon og klare konstruktive tilbakemeldinger. Det skal være stor takhøyde for diskusjon både oppover og nedover i organisasjonen og de ansatte skal føle seg trygge på at jeg som leder skiller på sak og person. Jeg gir mine ansatte frihet og ansvar, men stiller også tydelige krav til leveranse av resultat.

Som leder i et internasjonalt konsern med nesten 200,000 ansatte og til tider store kulturelle forskjeller er jeg også opptatt av beskytte mine ansatte for press fra ulike deler av den globale organisasjonen slik at de får arbeidsro til utføre den lokale strategien vi har satt. Samtidig er jeg også bevisst på å la de ansatte under meg få kreditten for resultater oppover i konsernet slik at de også kan vokse seg inn i nye interne karrieremuligheter.

Hvordan tror du ledelse vil endre seg fremover?     

Det er mange trender som kommer til å påvirke ledelse fremover og jeg tror kravene til god ledelse vil øke dramatisk i tiden som kommer.

Kanskje viktigst av alt er man som organisasjon ikke lengre kan skille mellom utvikling og drift, men at man må kjøre i en «devops» modus. Det vil si at skal man klare å holde nødvendig fart og fleksibilitet i strategi, utvikling og drift, er man nødt til å integrere og samkjøre disse områdene i mye større grad enn tidligere.

Kampen om digital og teknologisk kompetanse kommer til å prege etter hvert alle bransjer, noe som betyr at man som leder i enda større grad må planlegge og tilrettelegge for å tiltrekke og holde på talentene. Kunnskap og kompetansekapsutvikling er derfor ikke lengre noe man kan overlate til støttefunksjoner i organisasjonen, men som man som leder er nødt til å ta personlig eierskap over. Ettersom både forretningsmodeller og konkurransebildet er i konstant endring må man som leder sørge for at mulighetene og viljen til og kontinuerlig tilegne seg ny kompetanse er tilstede i organisasjonen. 

Det at man også i større og større grad forholder seg til ansatte virtuelt,  gjør at man også som leder må være ennå mer bevisst på hvordan man kommuniserer og følger opp ansatte.     

Hvordan jobber dere med kompetanseutvikling i din bedrift?

Vi har mange forskjellige tilnærminger til dette. For det første har vi gode interne kanaler for oppdatering av den nyeste kunnskapen utviklet i selskapet. Kurs og tester legges ut i internsystemet vårt for å være mest mulig tilgjengelig. I tillegg er det kort vei for fjernmøter med de største kapasitetene vi har på de ulike områder.

Mange av de ansatte er også med i en rulleringsordning som sikrer at de lærer virksomheten vår fra ulike vinkler og slik sett øker innsikt i hva selskapet gjør for å lykkes.

Kompetanseheving skjer også i samarbeid med våre partnere; Huawei er alltid på jakt etter samarbeidskonstellasjoner der vi  kan utvikle produkter sammen med andre industriledere. I disse prosessene skjer det stor utvikling hos de involverte ansatte.

Hva tenker du om fremtidsutsiktene til norsk næringsliv?

Generelt sett så synes jeg ting ser ganske lyst ut for norsk næringsliv, iallefall for de neste 10 årene. Vi er godt i gang med digitaliseringen av eksisterende næringer og samfunnet generelt sett.

Jeg skulle dog gjerne sett at vi hadde større fokus på opparbeide oss en sterkere kompetanseposisjon innenfor kunstig intelligens og generell høyteknologisk kompetanse slik at vi også kan posisjonere oss for mulighetene digitaliseringen vil gi for nye og fremtidige forretningsmodeller og områder.

Ser man lengre frem i tid vil hvordan vi posisjonerer oss i teknologikappløpet som nå pågår bli helt avgjørende for den langsiktige fremtiden vår. Der er jeg desverre ikke fullt så optimistisk da det er flere land og kontinenter som løper langt raskere enn Norge og Europa gjør for øyeblikket.

Hva er det første du ville gjort hvis du var statsminister for en dag?

Jeg ville satt digitalisering av samfunnet og tilrettelegging av dette øverst på agendaen. Fremtidens verdiskapning kommer i stor grad til å avhenge av vår digitale konkurranseevne og det er derfor ekstremt viktig at både investeringer i IKT infrastruktur og kompetanseutvikling reflekterer dette.

I sammenheng med dette ville jeg også ha fokusert på å tilrettelegge for tilstedeværelse av internasjonal kompetanse igjennom åpen og fri konkurranse slike at vi kan skape gode rammevilkår for kompetanseutvikling innenfor kristiske områder som AI, IoT, Cloud og 5G. Innovasjon skjer best gjennom samarbeid på tvers av økosystemet og et land som Norge er helt avhengig av å være en del av det globale digitale økosystemet for å lykkes på lang sikt.