Budsjettinnspill: kommunalt, modernisering og IKT

Abelia berømmer regjeringen for å satse på samarbeid i Europa og eksportfremmende tiltak.

Samarbeid i Horisont Europa, Interreg, COSME og Digital Europe Programme er viktig for å matche norske innovasjons- og forskningsmiljøer med Europa og bygge nettverk som bidrar til økt markedstilgang.

Å stimulere til økt innovasjonstakt innen eksisterende ordninger som har vist seg å ha en god effekt på arbeidsplasser og verdiskaping er også av stor betydning. De regionale og nasjonale virkemidlene må mobilisere og kvalifisere norsk næringsliv til å utvikle produkter og tjenester som kan eksporteres. Regjeringen satser ikke i tilstrekkelig grad på kvalifiserende og mobiliserende næringsutvikling i en tid hvor behovet for entreprenørskap og nye arbeidsplasser kanskje er større enn noen gang.[TE1] 

Kap. 542 Internasjonalt samarbeid og kap. 553 Regional og distriktsutvikling

Abelia er glad for den sterke satsingen på forskning, næringsutvikling og eksport i det europeiske samarbeidet. Deltakelse i europeiske samarbeidsprogram som Horisont Europa, Digital Europe Programme, Interreg, EUs romprogram og COSME er avgjørende for næringsutvikling i et lite land som Norge i en verdensomspennende digital økonomi.  Abelia støtter dette.

Kap. 553 Regional og distriktsutvikling, post 74 Klynger og innovasjon

Abelia støtter å prioritere en god oppfølging av revidert klyngeprogram og delprogrammet for modne klynger. Vi er svært positive til at klyngene gis flere eksportrettede oppgaver. Klyngene bidrar til å styrke samspillet mellom næringslivet, akademia, innovasjonsmiljøer og offentlig sektor. I tillegg mobiliserer de til økt deltakelse i EU-program som Horisont Europa, og vil kunne ta en viktig rolle i Digital Europe Programme og European Digital Innovation Hubs. For 2021 er bevilgningen på KMDs budsjett foreslått videreført på 2020-nivå, mens bevilgningen på NFDs budsjett er foreslått økt med 23 mill. kr.

Abelia har spilt inn som forslag til statsbudsjettet for 2021 at bevilgningen til delprogram for modne klynger bør være på 150 mill.kr. For å være i stand til å starte opp programmet på en hensiktsmessig måte kan ikke bevilgningen være lavere enn 50 mill. kr.

Kap. 553 Regional og distriktsutvikling, post 61 Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling

Regjeringen har foreslått en prisjustert videreføring av bevilgningen til inkubatorene før Covid19-tiltak. Inkubatorene er i en situasjon hvor etterspørselen etter deres tjenester er rekordstor, men flere har måttet redusere sitt tilbud til bedrifter da de ikke har mer midler. Samtidig er behovet for entreprenørskap og nye arbeidsplasser svært stort, og dette vil vedvare i 2021. En undersøkelse gjennomført av Siva i september viser at 70 prosent av bedriftene i inkubasjon forventer å være rammet av Covid-19, også i 2021. Abelia foreslår en styrket bevilgning på 195 mill. kr. øremerket inkubasjonsprogrammet. I tillegg foreslår Abelia at bortfallet av kravet om egenandeler for bedrifter i inkubasjon berørt av Covid-19 videreføres for 2021.

Kap. 542 Internasjonalt samarbeid, post 70 Internasjonale Program

Regjeringen foreslår gjennom årets statsbudsjett en norsk deltakelse i EUs rammeprogram Digital Europe Programme. Abelia mener dette er en svært viktig og nødvendig forpliktelse. Deltakelse i programmet vil gi norske bedrifter og forskningsmiljøer tilgang til viktige ressurser og samarbeidspartnere, og løfte norske kapabiliteter på IKT-sikkerhet, tungregning, kunstig intelligens og avansert teknisk og digital kompetanse.

Kap 540 Digitaliseringsdirektoratet, post 21 Spesielle driftsutgifter

Regjeringen foreslår blant annet støtte til opprettelsen av Datafabrikken, på 11 millioner. Datafabrikken skal bidra til nødvendige avklaringer knyttet til datadeling og veilede i bruk og tilgang. Et slikt ressurssenter vil være særlig viktig for små – og mellomstore bedrifter. Det foreslås også 7,9 millioner til oppstart av StartOff, som ble varslet i stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig sektor. Nye og innovative anskaffelsesmetoder rettet mot oppstartsselskaper kan gjøre offentlig sektor til en katalysator for vekst, og gi små selskaper tilgang på et viktig hjemmemarked og krevende referansekunder.

Kap 540 Digitaliseringsdirektoratet, post 25 Medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekter

Regjeringen har foreslått at ordningen, som skal bidra til økt gjennomføring av samfunnsøkonomisk lønnsomme digitaliseringsprosjekter, videreføres på dagens nivå. Abelia mener ordningen har vært svært vellykket og bør styrkes for å kunne støtte flere prosjekter. Nytt av året er at krav om fremtidig budsjettreduksjon der også andre statlige virksomheter er omfattet. Abelia mener det er bekymringsverdig at regjeringen ser en vridning av søknadsmassen på bakgrunn av dette, mot å at gevinster skal hentes ut eksternt på måter som ikke er underlagt krav om budsjettreduksjon. Digitaliseringsprosjekter som gir effektiviseringsgevinster i kommunene eller i det private kan være gode prosjekter som fortsatt bør støttes, men slike effekter kan ikke fungere som et alternativ til å hente ut gevinster innad i statlig sektor.

Abelia mener at tilsagnsrammen i ordningen bør økes til 300 millioner, samtidig som minst halvparten av tilsagnsrammen forbeholdes prosjekter som hvor gevinstrealisering skjer gjennom reduksjon i framtidige budsjettrammer.