Budsjettinnspill 2021: Bredbåndsutbygging

Abelia er overrasket og skuffet over en manglende satsing på bredbåndsutbygging i budsjettforslaget.

Regjeringen foreslår 264,1 millioner kroner i tilskudd til å bygge ut bredbånd i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. Midlene skal fordeles til fylkeskommunene etter en fordelingsnøkkel som vil bli fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Bredbåndsutbygging er en langsiktig investering som også gir kortsiktige sysselsettingsgevinster. Om korona har lært oss noe, er det at vi er helt avhengige av en god infrastruktur i hele landet - også i områder hvor næringen ikke evner å bygge ut på alminnelige kommersielle vilkår. Investering i infrastruktur i krevende økonomiske tider er gode investeringsområder for å demme opp for dramatiske konsekvenser på bl.a. arbeidsledighet uten å overstimulere økonomien. Økt utbyggingstakt fungerer derfor også godt som stimulanse til arbeidsmarkedet i selve utbyggingsfasen, som fortsatt er etterlengtet. Tall fra Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg viser at 40.000 ansatte i deres sektor kan stå uten jobb neste år. Abelias foreløpige beregninger viser at regjeringens budsjettforslag vil bety en sysselsettingsnedgang, sammenlignet med 2020, på ca 240 årsverk. En opprettholdelse av totalt nivå fra 2020 (406 mill.) vil bety opprettholdelse av den nå økte sysselsettingen og til sammenligning vil en investering i ordningen på 650mill. bety en økning fra 2020 nivå på ca 407 årsverk (totalt ca. 1083).

Abelia er overrasket og skuffet over en manglende satsing på bredbåndsutbygging i budsjettforslaget. Med Covid-19-tiltakspakkene, som inkluderte økt støtte til bredbåndsutbygging, skalerte leverandørene og kommunene opp arbeidet og fikk fart på utbygging. Dette i anerkjennelse av behovet for internettilkobling i den situasjonen vi nå er i, de langsiktige effektene på næringsutvikling og digital deltakelse for å nevne noe. Regjeringen foreslår nå å justere tempoet tilbake til pre-korona nivå. 

Abelia ber om at posten økes tilbake til dagens nivå som et minimum i 2021, det vil si 406 millioner for å sikre fortsatt høyt utbyggingstempo og aktivitet i økonomien. Høyere investeringer en dette vil være velkomment og vil bidra til å styrke utbyggingstakt og sysselsetting. Videre bør ordningen justeres for å ta hensyn til de kommunene som blant annet grunnet den pågående pandemien ikke har økonomisk kapasitet til å bidra helt ut med sin andel. Dette vil også sikre at flere kommuner, også de som frem til nå har hatt vanskelig for å finansiere opp utbygging kan delta.

Abelia ber om

  • 543, Post 71 økes til et minimum av 406 millioner
  • Stortinget ber regjeringen nedjustere kravet til lokalt bidrag til 15 prosent. De resterende prosenten dekkes gjennom ordningen. 
Kap. 542 Internasjonalt samarbeid, post 70 Internasjonale Program

Regjeringen foreslår gjennom årets statsbudsjett en norsk deltakelse i EUs rammeprogram Digital Europe Programme. Abelia mener dette er en svært viktig og nødvendig forpliktelse. Deltakelse i programmet vil gi norske bedrifter og forskningsmiljøer tilgang til viktige ressurser og samarbeidspartnere, og løfte norske kapabiliteter på IKT-sikkerhet, tungregning, kunstig intelligens og avansert teknisk og digital kompetanse.