FINs innspill til næringskomiteen - statsbudsjettet 2022

Dette er FINs statsbudsjettinnspill til Næringskomiteen.

 

Den avgåtte regjeringen skal berømmes for å legge frem et budsjettforslag hvor det satses på deltakelse i viktige EU-program som COSME og InvestEU. Det er også positivt at Grønn plattform prioriteres videre for 2022. Samtidig er dette langt fra nok dersom vi skal legge grunnlaget for det taktskiftet Norge trenger med den formidable omstillingen vi står overfor de kommende årene. For å lykkes med å få frem nytt norsk næringsliv, må det satses på virkemidler som støtter opp om hele verdikjeden, fra forskning og kommersialisering, til oppstart, skalering og eksport. Vi må styrke og bygge videre på eksisterende innovasjonsinfrastruktur som forvaltes gjennom innovasjonsselskaper, og virkemidler som har vist seg å ha en stor effekt på verdiskaping og arbeidsplasser.

 

FIN foreslår:

  • Å bevilge 500 millioner kr. til testfasiliteter. Midlene bør gå til en forsterket satsing på infrastruktur i eksisterende sentre, og til etablering av flere testsentre hvor Norge har et stort potensial for å utvikle nytt næringsliv
  • Å bevilge minimum samme beløp til klyngeprogrammet som for 2021
  • Lokale prosjektmidler til TTOene må videreføres som en overgangsordning i 2022. Vi ber Stortinget be regjeringen om å legge frem et forslag som styrker finansiering av TTOenes oppgaver i statsbudsjettet for 2023
  • Det er behov for å styrke tidligfaseinvesteringer i norske selskaper, og Investinor må gis øremerkede midler til presåkornfasen
  • Stortinget stopper oppsplittingen av Siva.

 

Les hele innspillet til Næringskomiteen her.

 

Les FINs innspill til Næringskomiteen her