Romteknologi skaper arbeidsplasser på bakken

Nyhet, Politisk sak

Publisert

Norge har hverken økonomi eller teknologiske muskler til å skaffe de rombaserte tjenestene samfunnet trenger alene. Derfor er samarbeidet i European Space Agency (ESA) så viktig, skriver Øystein E. Søreide og Eline Oftedal.

Norsk romindustri er en innovativ industri i sterk vekst. Industrien sysselsetter mer enn 1.500 ansatte, og de omsetter for rundt 6 millioner kroner årlig pr. hode. Det finnes et betydelig kompetansemiljø i både akademia og næringsliv som omfatter Kongsberg Gruppen, Eidsvoll Electronics, Telenor, Andøya Space, NORCE og SINTEF, blant andre. Romtjenester står sentralt i klimaarbeid, jordovervåking, kommunikasjon, militære operasjoner og etterretning.

Årlig overvåkes 5 milliarder punkter i Norge på ras, skred, flom og fylling av vannmagasiner via satellitter. Norge er avhengig av havovervåkning- og metrologidata. Satellittdata gir også store muligheter for neste generasjons tjenester for forsikring, fornybar energi, hav og shipping, beredskap, klimatilpassing, presisjonsjordbruk og skogovervåking.

Deltagelse i ESA gir Norge muligheten til å påvirke satsingsområder og utviklingen av programmer til nytte for norske formål, for eksempel overvåking av de strategisk viktige nordområdene. Deltagelsen sikrer at norsk industri, offentlige aktører og FoU-institusjoner kan inngå kontrakter innenfor ESAs programmer. Deltagelse er en forutsetning for å få kontrakter i ESA. Så langt har Norge i snitt hentet hjem 4 kroner for hver krone vi har bidratt inn med.

All romteknologi vi har i Norge er bygget opp gjennom medlemskapet i ESA. Skjer det kutt her, rammes både forskning og bedrifter. De frivillige programmene i ESA er viktige for å utvikle norsk kompetanse og konkurranseevne. Gjennom samarbeid med ledende europeiske teknologibedrifter og forskningsmiljøer i ESA-program får norske aktører mulighet for kontrakter i det kommersielle markedet. Å satse på ESA er derfor god eksportpolitikk.

Det er bare de største og mest teknologisk avanserte nasjonene som har råd til å utvikle romteknologi alene. Norge har bygget all sin romteknologi gjennom samarbeid i ESA. Langsiktighet og forutsigbarhet i samarbeidet med ESA er viktig for næringslivet, forskning og ikke minst for å sikre Norge adgang til samfunnsviktige tjenester.

Romprosjekter tar tid og er dyre. Når Norge er med i ESA er det ikke noe vi kan skru av og på etter som regjeringer ønsker å spare inn litt her og der. Skal vi dra nytte av denne investeringen krever det innsikt og langsiktighet. Deltagelsen i ESA er en investering i rombaserte tjenester for framtiden.

Det må være rom for en satsing på rommet i statsbudsjettet.