Abelia

Innhold

Forskning som fornyer

#205

9. mai avholdes årets FFA-konferanse, hvor vi adresserer forskningens kraft til fornyelse i samfunnet i bred forstand og med særlig blikk på offentlig sektor.

Flere av foredragsholderne fra offentlig sektor vil snakke om hvordan deres virksomhet jobber med forskningsbasert fornying, og hvilke erfaringer de har fra samarbeid med instituttene.

I forkant av konferansen tok vi en prat med noen av dem:

#205

Sølve Monica Steffensen, ekspedisjonssjef i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Hva er ditt beste eksempel på samarbeid med forskningsinstitutt om fornyelse og innovasjon i din sektor?

Vi samarbeider med forskningsinstitutter på ulike områder og innenfor ulike sektorer, og det er vanskelig å trekke fram det beste eksempelet. Men mer overordnet ønsker jeg å trekke fram FORKOMMUNE-programmet under Forskningsrådet, som bl.a. støttes av KMD. Dette programmet bidrar til å støtte samarbeid mellom forskningsaktører og kommuner om konkrete innovasjonsprosjekt – innen alt fra forebygging til tekniske tjenester.

Hva er det aller viktigste ditt departement gjør for å fremme forskningsbasert fornyelse?

Vi utarbeider nå en stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor. Målet er at stat og kommuner blir enda bedre enn de er i dag til å innovere – og da vil også en del av innovasjonen være knyttet til forskning. Som faglig sekretariat for politisk ledelse er det viktig å bidra til kunnskapsbasert politikkutforming. Vi er helt avhengige av å ha belegg for og kunnskap om vår sektor for å gi gode råd og utvikle god politikk. Det er også helt sentralt i vårt sektoransvar at vi utvikler og bruker forskning som grunnlag for vårt strategiarbeid.  

Hvilke andre offentlige virksomheter er dine viktigste samarbeidsparter for å nå Langtidsplanens mål om fornyelse og innovasjon?

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er et samordningsdepartement og har mye kontakt med mange ulike offentlige virksomheter. Vi har også ansvar for viktige virkemidler overfor kommunesektoren. Kommunene er særdeles viktig for at offentlig sektor skal fornyes.

 

#205

Eli Telhaug, departementsråd i Arbeids- og sosialdepartementet

Hva er ditt beste eksempel på samarbeid med forskningsinstitutt om fornyelse og innovasjon i din sektor?

Vi har gode erfaringer med langsiktige forskningsavtaler med FoU-miljø på flere områder. Her er også UH-sektoren representert. Vi forventer jo også at instituttsektoren kommer med gode søknader til de NFR-programmene som skal drive forskning om innovasjon. 

Vi inviterer også i enkelte tilfeller instituttene til å delta i utvikling av nye forsøk for å utvikle sektoren vår videre. Et konkret eksempel på dette er et planlagt forsøk med overføring av ansvar for trygdeordninger fra statlig til kommunal sektor.

Vi er avhengig av at instituttene melde seg med sin kompetanse og innovasjonsevne når mulighetene byr seg.

Hva er det aller viktigste ditt departement gjør for å fremme forskningsbasert fornyelse?

Vi har laget en FoU-strategi som synliggjør vår sektors behov. Disse behovene omfatter også forskningsbasert utvikling av forvaltning og tjenester. Når vi finansierer forskning vil våre prioriteringer ligge til grunn.  Vi finansierer for eksempel flere programmer i NFR som skal bidra med kunnskap om utvikling og innovasjon i arbeids- og velferdstjenestene. Vi er avhengig av at FoU-miljøene bidrar til dette med gode og relevante søknader.

Hvilke andre offentlige virksomheter er dine viktigste samarbeidsparter for å nå Langtidsplanens mål om fornyelse og innovasjon?

Våre egne underliggende etater er selvfølgelig viktige samarbeidspartnere. Det er der tjenestene leveres og utvikles. NFR er en åpenbar viktig samarbeidspartner. I tillegg leveres arbeids- og velferdstjenestene ofte i samarbeid med, og i sammenheng med, andre offentlige tjenester som for eksempel helse og utdanning. Det gjør samarbeid med andre departementer viktig, bl.a. gjennom samfinansiering av NFR-programmer.

 

Cathrine Meland, ekspedisjonssjef i Nærings- og fiskeridepartementet

Hva er ditt beste eksempel på samarbeid med forskningsinstitutt om fornyelse og innovasjon i din sektor?
Nærings- og fiskeridepartementet har inngått en avtale med UIO om et flerårig forsknings­program for entreprenørskap og vekst. Bakgrunnen for dette er regjeringens Gründerplan. Det er et mål å legge til rette for fortløpende dialog og læring innenfor prosjektet.

Hva er det aller viktigste ditt departement gjør for å fremme forskningsbasert fornyelse?

NFD er opptatt av et omstillingsdyktig og nyskapende virkemiddelapparat. Vi er i gang med en helhetlig gjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Formålet med gjennomgangen er å sørge for at vi får mest mulig verdiskaping og lønnsomme arbeidsplasser innenfor bærekraftige rammer ut av midlene vi kanaliserer gjennom virkemiddelapparatet.

Endre Sandvik, prosjektdirektør i Oslo kommune

Hva er ditt beste eksempel på samarbeid med et forskningsinstitutt om fornyelse og innovasjon?

Det aller viktigste er nok VIS-prosjektet (Velferd i sentrum) der vi sammen med næringslivet og forskermiljøet utprøvde velferdsteknologiske løsninger for 272 pasienter som bor i de fire sentrumsbydelene. Dette er et eksempel på både teknologisk utprøving og evaluering av implementeringsprosessen. Resultatene var overraskende gode. Den store utfordringen blir om suksessen er når det skal skaleres og rulles ut.

Hva er det aller viktigste din virksomhet gjør for å fremme forskningsbasert fornyelse?

Vi deltar i flere SFI’er (Senter for forskningsdrevet innovasjon).  Vi har laget en FoU innen helsesektoren.

 

#205

Sigrun Vågeng, Direktør, NAV

Hva er ditt beste eksempel på samarbeid med et forskningsinstitutt om fornyelse og innovasjon?

a)           Utvikling og utprøving av VR-løsning for virtuell praksisplass sammen med NTNU.

b)          Evaluering av forsøk med koordinert tjenesteyting fra helsetjenesten og NAV til arbeidssøkere med behov for tverretatlig bistand

Hva er det aller viktigste din virksomhet gjør for å fremme forskningsbasert fornyelse?

a.           Samarbeidsavtaler med 5 universitet om definerte forskningsområder

b.           Aktiv styring av våre forskningsmidler til tema vi trenger økt kunnskap om

Hvilket råd vil du gi til offentlige virksomheter for at de skal lykkes med fornyelse og innovasjon?

Følg med i omverden, sikt høyt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: