Abeliaanalyse: Teknologi- og kunnskapsbedriftenes kompetansebehov.

Over halvparten av bedriftene har stort behov for kompetanse på digital kommunikasjon, datasikkerhet og dataanalyse, men hva med bærekraft?

Fra stadig flere hold meldes det om mangel på rett kompetanse. Vi har spurt våre medlemmer hvilken kompetanse som er mest kritisk fremover. Over halvparten av respondentene melder om stort behov for kompetanse på digital kommunikasjon, datasikkerhet og dataanalyse. 

Omstillingsbarometeret for 2020 viser at Norge faller tilbake både når det gjelder breddekompetanse og spisskompetanse. Det er dårlig nytt for virksomhetene som melder om økende kompetansegap på flere områder, især for IKT- og digitaliseringskompetanse. Virksomheter må nedskalere ambisjoner, vekst og tilpasse sine planer som følge av denne mangelen. Det er rimelig å anta at dette gir betydelig bortfall av mulig verdiskaping og arbeidsplasser i Norge. 

Behov for spesifikke IKT-kompetanser

Tidligere i år spilte medlemmene inn hvilke spesifikke IKT-kompetanser virksomhetene har behov for fremover. IKT-fagfeltene som ble trukket frem var: 

  • Programmering og systemutvikling
  • Kunstig intelligens / maskinlæring
  • Datasikkerhet
  • Dataanalyse
  • Forretningsutvikling, forretningsmodeller og forretningsforståelse
  • Digital kommunikasjon 
  • Interaksjons- og tjenestedesign

I tillegg ble bærekraft, grønn teknologi og sirkulær økonomi fremhevet.  

I medlemsundersøkelsen i oktober ba vi bedriftene vekte hvor stort behov de har for disse spesifikke kompetanseområdene. Over halvparten melder at de har stort eller svært stort behov for kompetanse på digital kommunikasjon, datasikkerhet og dataanalyse. Behovene varierer mellom de ulike bransjene. Ikke overraskende melder IKT-bedriftene om størst behov for programmering, datasikkerhet og dataanalyse, mens forsknings- og rådgivervirksomheter har relativt sett større behov for digital kommunikasjon og forretningsutvikling. Det er også verd å peke på at disse virksomhetene skiller seg ut med et langt større behov for kompetanse på bærekraft enn de øvrige medlemsvirksomhetene.  

 

Mindre behov fremover

Vi stilte også spørsmål om hvilken kompetanse virksomhetene har mindre behov for fremover. Enkelte tradisjonelle fagområder som støttefunksjoner, administrasjon, regnskap, salg, økonomi og prosjektledelse ble trukket frem her. Svarene tyder også på at virksomhetene i mindre grad vil rekruttere ufaglærte eller arbeidskraft med lav utdanning og erfaring fremover. Samtidig understreker respondentene behovet for ansatte med gode samarbeidsevner og tverrfaglig kompetanse.