Godt nytt for frivillige organisasjoner

Nyhet, Ideell sektor

Publisert

Onsdag 13. oktober presenteres etter planen den nye regjeringsplattformen for en regjering utgått av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Blant lekkasjene fra forhandlingene kom også nyheten om at den nye regjeringen vil innfri på fullfinansiering av momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner.

– Det er gledelige signaler, og et viktig tiltak for forutsigbar og rettferdig finansiering av norsk organisasjonsliv, sier Kjartan Almenning, leder for ideell- og velferdspolitikk i Abelia. – Dette har vært en viktig sak for ideelle og frivillige organisasjoner i mange år, og er også ett av kravene Abelia har spilt inn til regjeringsforhandlingene. 

Enkel og ubyråkratisk

Momskompensasjonsordningen er en enkel og ubyråkratisk ordning som sikrer frivillige og ideelle organisasjoner inntekt gjennom kompensasjon for merverdiavgift. Dette gjør at de i større grad får samme skattemessige vilkår som næringslivsaktører, som kan gjøre fradrag fra inngående merverdiavgift.

– Ordningen støtter på denne måten opp om organisasjonenes egne formål og aktiviteter, og gir sivilsamfunnet større grad av frihet, sier Almenning.

Ønsker regelstyring

– Men det er ingen grunn til lene seg tilbake. For det første må dette følges raskt opp og ikke vente til 2025. For det andre må vi sikre at ordningen blir regelstyrt, slik at det blir en rettighet å få kompensasjon for faktiske momsutgifter. Alternativet blir en årlig kamp for fullfinansiering, og det tror jeg ikke er den nye regjeringens hensikt. Det er verken de eller organisasjonslivet tjent med, sier Almenning. – Regelstyring kan dessuten sikre at kompensasjonen kan skje løpende og uten forsinkelser når organisasjonene har behov for det.

Flere innspill til regjeringen

Abelia har spilt inn flere tiltak til regjeringen for å styrke handlingsrommet og den virksomme friheten til ideell og frivillig sektor. Målet med innspillene er å sikre gode og forutsigbare rammebetingelser, og et godt samarbeid mellom offentlig, privat og ideell sektor. 

Blant tiltakene er:

  • Ideelle og frivillige organisasjoner skal sikres en finansiering med høyere andel frie midler, slik at organisasjonene kan få frigjort ressurser til å arbeide med sine formål. Staten og offentlige aktører skal i størst mulig grad unngå å styre virksomheten i sivilsamfunnet. 
  • Skattefradraget for gaver til visse frivillige organisasjoner økes, og særlig for gaver fra næringslivet der det utredes en egen fradragsgrense opp til 5 millioner kroner.  
  • Etablere et innovasjonsfond for ideell sektor. 
  • Opprette et bransjeprogram for digitalisering for frivillige og ideelle virksomheter, som omfatter midler til investering i IKT-systemer, til innovasjon i nye digitale løsninger og tjenester, og til tiltak for kompetanseheving blant brukerne av tjenestene.  
  • En ny portal for statlige tilskuddsordninger skal utvikles til å fungere som en felles tilskudds- og rapporteringsportal, i tråd med prinsippet om "kun én gang", og realiseres i samarbeid med markedet.   
  • Etablere en registerordning for tjenesteytende ideelle organisasjoner, med Frivillighetsregisteret som en naturlig ramme