Abelias innspill til nasjonal strategi for kunstig intelligens

Dette er Abelias innspill til nasjonal strategi for kunstig intelligens.

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup og Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider med å utvikle en nasjonal strategi for kunstig intelligens. Abelia tok til orde for en norsk AI-strategi allerede i 2016, så dette mener vi er et riktig og viktig arbeid.

Kunstig intelligens (KI) som fagfelt har vokst enormt i omfang de siste årene. Takket være kraftigere og langt billigere regneressurser, større mengder tilgjengelige data og fremskritt i algoritmer og programvare har dette teknologifeltet opplevd en voldsom utbredelse på kort tid. Kunstig intelligens er blitt en av basisteknologiene for digitaliseringen av næringslivet. Teknologien gjøres stadig mer tilgjengelig for alle, og utgjør en del av kjernen i digital innovasjon og omstilling.

For at en nasjonal strategi for kunstig intelligens skal lykkes, mener vi at et tydelig eierskap i Kommunal- og moderniseringsdepartementet må suppleres med klare forpliktelser på tvers av departementer og styringsstrukturer. Kunstig intelligens gir store muligheter for fremtidig verdiskaping i næringslivet, og dersom vi i Norge skal kunne utnytte potensialet i teknologien er vi avhengige av samarbeid. Strategien må derfor legge opp til dialog og forankring i næringslivet og forskningsmiljøene.

En nasjonal strategi for kunstig intelligens bør også ta innover seg det omfattende arbeidet som allerede gjøres i privat sektor, samtidig som det bør legges opp til større grad av samhandling og partnerskap for å håndtere utfordringer i fellesskap. En vellykket strategi bør adressere helheten i det norske økosystemet for kunstig intelligens, fra etablerte norske og utenlandske teknologiselskaper, oppstartsselskap, små- og mellomstore bedrifter, inkubatorer, institutt- og UH-sektoren til offentlig sektors rolle som regulator og innkjøper. Strategien må være forpliktende på tvers av sektorer, og den må være en reell strategi med konkrete tiltak og satsinger.

Abelias innspilldokument foreslår konkrete tiltak vi mener vil hjelpe Norge med å lykkes med kunstig intelligens.